15 - წლიანი ლიტერატურული თავგადასავალი

ახალი წიგნებითვის ბესტსელერებიბლოგი


პირველი ვებგვერდი საქართველოში, სადაც შეგიძლიათ მოუსმინოთ აუდიოწიგნებს და თანამედროვე ლიტერატურას

აუ­დი­ო­წიგ­ნე­ბი­სად­მი ინ­ტე­რე­სი მთელ მსოფ­ლი­ო­ში იზ­რდე­ბა. ამას რამ­დე­ნი­მე მი­ზე­ზი გა­ნა­პი­რო­ბებს: ცხოვ­რე­ბის აჩ­ქა­რე­ბუ­ლი ტემ­პი, თა­ვი­სუ­ფა­ლი დრო­ის ნაკ­ლე­ბო­ბა, ეკ­რან­თან დიდი დრო­ის გა­ტა­რე­ბით გა­მოწ­ვე­უ­ლი მხედ­ვე­ლო­ბას­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი პრობ­ლე­მე­ბი და ა.შ. აუ­დი­ო­წიგ­ნე­ბი­სად­მი ინ­ტე­რე­სი სა­ქარ­თვე­ლო­შიც გა­ი­ზარ­და მას შემ­დეგ, რაც პირ­ვე­ლი აუ­დი­ო­წიგ­ნე­ბის ვებგ­ვერ­დი gudabooks.ge შე­იქ­მნა. gudabooks.ge-ის მი­ზა­ნია, ადა­მი­ა­ნებს წიგნ­თან ურ­თი­ერ­თო­ბა გა­უ­მარ­ტი­ვოს. იგი მკი­თხველს სა­კუ­თა­რი აუ­დი­ო­ბიბ­ლი­ო­თე­კის შექ­მნის სა­შუ­ა­ლე­ბას აძ­ლევს, სა­დაც მის­თვის სა­სურ­ველ აუ­დი­ო­წიგ­ნებს მო­უყ­რის თავს და მო­უს­მენს ყველ­გან: სახ­ლში, მან­ქა­ნა­ში, თვითმფრი­ნავ­ში, მა­ტა­რე­ბელ­ში, სე­ირ­ნო­ბი­სა თუ ვარ­ჯი­შის დროს. ტექ­ნო­ლო­გი­ე­ბის გან­ვი­თა­რე­ბამ ადა­მი­ა­ნე­ბის ყო­ველ­დღი­უ­რი ჩვე­ვე­ბიც შეც­ვა­ლა. და­ბეჭ­დი­ლი წიგ­ნე­ბის შემ­დეგ ონ­ლა­ინ­წიგ­ნე­ბი გა­მოჩ­ნდა, მოგ­ვი­ა­ნე­ბით კი - აუ­დი­ო­წიგ­ნე­ბი, რომ­ლე­ბიც გრძნო­ბის ორ­გა­ნო­ე­ბი­დან მხო­ლოდ სმე­ნას მო­ი­თხოვს და ხელს გვი­წყობს, რომ საყ­ვა­რე­ლი წიგ­ნე­ბი ყო­ველ­თვის თან ვა­ტა­როთ. გარ­და ზე­მოთ ჩა­მოთ­ვლი­ლი უპი­რა­ტე­სო­ბე­ბი­სა, წიგ­ნე­ბის მოს­მე­ნა ფან­ტა­ზი­ის გან­ვი­თა­რე­ბა­საც უწყობს ხელს, რად­გან მოს­მე­ნის დროს ბუ­ნებ­რი­ვად წარ­მო­ვიდ­გენთ წიგ­ნის სი­უ­ჟეტ­სა და პერ­სო­ნა­ჟებს. ამას­თა­ნა­ვე, ყვე­ლა წიგ­ნი პრო­ფე­სი­ო­ნა­ლი მსა­ხი­ო­ბე­ბის მიერ არის გახ­მო­ვა­ნე­ბუ­ლი, რაც თქვენ­თვის საყ­ვა­რელ მო­თხრო­ბებ­სა თუ რო­მა­ნებს ექ­სპრე­სი­უ­ლო­ბას მა­ტებს. gudabooks.ge-ზე სხვა­დას­ხვა ჟან­რის აუ­დი­ო­წიგ­ნია ხელ­მი­საწ­ვდო­მი: კლა­სი­კა, სა­ბავ­შვო ლი­ტე­რა­ტუ­რა, ბიზ­ნეს­ლი­ტე­რა­ტუ­რა, თი­ნე­ი­ჯე­რუ­ლი და სხვ. აქე­დან გა­მომ­დი­ნა­რე, ყვე­ლა ასა­კი­სა და ინ­ტე­რე­სის ადა­მი­ა­ნი იპო­ვის მის­თვის სა­ინ­ტე­რე­სო წიგ­ნის აუ­დი­ო­ვერ­სი­ას. ამას­თა­ნა­ვე, ვებგ­ვერ­დზე, პე­რო­დუ­ლად, სხვა­დას­ხვა ფას­დაკ­ლე­ბა მოქ­მე­დებს. მა­გა­ლი­თად, ლევ ტოლსტო­ის და­ბა­დე­ბის დღეს­თან და­კავ­ში­რე­ბით, 9 და 10 სექ­ტემ­ბერს 30%-იანი ფას­დაკ­ლე­ბაა მწერ­ლის სა­ბავ­შვო მო­თხრო­ბე­ბის კრე­ბულ­ზე, რო­მე­ლიც სე­რი­ა­ში "კლა­სი­კო­სე­ბი ბავ­შვე­ბის­თვის" ერ­თი­ან­დე­ბა. აუ­დი­ო­წიგ­ნის სა­ნა­ხა­ვად, გა­და­დით ბმულ­ზე:   https://gudabooks.ge/book/256241-sauketeso-motxrobebi-da-zghaprebi-lev-tolstoi/ ახა­ლი სას­წავ­ლო წლის და­წყე­ბას­თან და­კავ­ში­რე­ბით, კლა­სი­კო­სი მწერ­ლის სა­ბავ­შვო მო­თხრო­ბე­ბის კრე­ბუ­ლი მოს­წავ­ლე­ე­ბის­თვის ნამ­დვი­ლად გა­მორ­ჩე­უ­ლი სა­ჩუ­ქა­რი იქ­ნე­ბა. იმი­სათ­ვის, რომ აუ­დი­ო­წიგ­ნებს მო­უს­მი­ნოთ, უნდა ჩა­მოტვირ­თოთ აპ­ლი­კა­ცია "გუდა", და­რე­გის­ტრირ­დეთ სა­იტ­ზე gudabooks.ge, აირ­ჩი­ოთ სა­სურ­ვე­ლი წიგ­ნი, შე­ი­ძი­ნოთ, ამის შემ­დეგ კი გა­მო­მიჩ­ნდე­ბათ აპ­ლი­კა­ცი­ა­ში.

11 სექტემბერი, 2020 წ.

მოსასმენი წიგნები gudabooks.ge-ზე, მეცადინეობით დაღლილი ბავშვების განსატვირთად

სკო­ლას­თან დიდი ხნის გან­შო­რე­ბის და ხან­გრძლი­ვი ონ­ლა­ინ­სწავ­ლე­ბის შემ­დეგ ყვე­ლა მშო­ბე­ლი ღე­ლავს, რო­გორ და­უბ­რუნ­დე­ბი­ან ბავ­შვე­ბი ჩვე­ულ რე­ჟიმს, რამ­დე­ნად იქ­ნე­ბი­ან მო­ბი­ლი­ზე­ბულ­ნი და სრულ­ყო­ფი­ლად გა­იხ­სე­ნე­ბენ თუ არა ონ­ლა­ინ­სწავ­ლე­ბი­სას ათ­ვი­სე­ბულ მა­სა­ლას. მშობ­ლე­ბიც და მას­წავ­ლებ­ლე­ბიც ფიქ­რო­ბენ, რომ წელს სექ­ტემ­ბრი­დან მოს­წავ­ლე­ებს უფრო ინ­ტენ­სი­უ­რი მუ­შა­ო­ბა მო­უ­წევთ, რომ ყვე­ლა­ფე­რი აღიდ­გი­ნონ. ყო­ველ­დღი­უ­რი მე­ცა­დი­ნე­ო­ბის რე­ჟიმ­ში კი ბავ­შვებს ცოტა დრო რჩე­ბათ კლას­გა­რე­შე წიგ­ნე­ბის სა­კი­თხა­ვად. ეს გა­სულ წლებ­შიც ასე იყო, მაგ­რამ პან­დე­მი­ის დროს შექ­მნი­ლი პა­სი­უ­რი ცხოვ­რე­ბის­გან ბავ­შვე­ბი შე­საძ­ლოა უფრო მო­დუ­ნე­ბულ­ნი იყ­ვნენ და კი­დევ უფრო ნაკ­ლე­ბი დრო და ნე­ბის­ყო­ფა შერ­ჩეთ კი­თხვის­თვის. ამ სი­ტუ­ა­ცი­ა­ში ძა­ლი­ან კარ­გი გა­მო­სა­ვა­ლია მო­სას­მე­ნი. ე.წ. აუ­დიო წიგ­ნე­ბი, რომ­ლე­ბიც მკი­თხველს ხმა­მაღ­ლა უკი­თხავს ტექსტს. ონ­ლა­ინპ­ლათ­ფორ­მა gudabooks.ge სწო­რედ ამ მიზ­ნით შე­იქ­მნა და მკი­თხველს ონ­ლა­ინ­წიგ­ნე­ბის საკ­მა­ოდ ვრცელ არ­ჩე­ვანს სთა­ვა­ზობს.gudabooks.ge-ზე ძა­ლი­ან ბევ­რი სა­ბავ­შვო წიგ­ნია, რომ­ლე­ბიც ნე­ბის­მი­ერ ვი­თა­რე­ბა­ში კომ­ფორ­ტუ­ლი გზაა ახალ-ახა­ლი წიგ­ნე­ბის გა­საც­ნო­ბად. წარ­მო­გიდ­გენთ რამ­დე­ნი­მე მათ­განს, რომ­ლე­ბიც gudabooks.ge-ს ახ­ლა­ხან და­ე­მა­ტა. სა­ბა­ლე­ტო ფეხ­საც­მე­ლე­ბი - ნოელ სტრი­ტფილ­დი წი­ნა­პარ­თა ძა­ხი­ლი - ჯეკ ლონ­დო­ნი სა­ძა­გე­ლი მა­მი­და - დე­ვიდ უო­ლი­ამ­სი თავ­გა­და­სა­ვა­ლი სა­ჰა­ე­რო ოკე­ა­ნე­ში - ჯეკ ლონ­დო­ნი სა­ი­დუმ­ლო კუნ­ძუ­ლი - ჟიულ ვერ­ნი

11 სექტემბერი, 2020 წ.

ბესტსელერი წიგნები, რომელთა აუდიოვერსიების მოსმენა უკვე შესაძლებელია

gudabooks.ge აუ­დი­ო­წიგ­ნე­ბის­თვის შექ­მნი­ლი პირ­ვე­ლი ვებგ­ვერ­დია, რო­მე­ლიც სა­შუ­ა­ლე­ბას გვაძ­ლევს, მუ­დამ თან გვქონ­დეს პი­რა­დი აუ­დი­ო­ბიბ­ლი­ო­თე­კა. აუ­დი­ო­წიგ­ნე­ბი დღი­თი დღე უფრო პო­პუ­ლა­რუ­ლი ხდე­ბა და მო­თხოვ­ნის ზრდას­თან ერ­თად, gudabooks.ge-ს ად­მი­ნის­ტრა­ცი­აც მუდ­მი­ვად მუ­შა­ობს სი­ახ­ლე­ე­ბის და­მა­ტე­ბა­ზე. მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია, რომ უკვე შე­საძ­ლე­ბე­ლია, მო­ვუს­მი­ნოთ იმ წიგ­ნე­ბის აუ­დი­ო­ვერ­სი­ებს, რომ­ლე­ბიც მკი­თხველ­ში დიდი პო­პუ­ლა­რო­ბით სარ­გებ­ლობს და ბესტსე­ლე­რია. გთა­ვა­ზობთ ბესტსე­ლე­რი წიგ­ნე­ბის სიას, რო­მელ­თა აუ­დი­ო­ვერ­სი­ე­ბის მოს­მე­ნა უკვე შე­საძ­ლე­ბე­ლია: ჯე­რომ სე­ლინ­ჯე­რი - თა­მა­ში ჭვა­ვის ყა­ნა­ში ამე­რი­კე­ლი მწერ­ლის, ჯე­რომ სე­ლინ­ჯე­რის „თა­მა­ში ჭვა­ვის ყა­ნა­ში“ მსოფ­ლიო კლა­სი­კაა, რო­მე­ლიც არა­ერთ ენა­ზე ითარ­გმნა და მი­ლი­ო­ნო­ბით ეგ­ზემპლა­რი გა­ი­ყი­და. რო­მა­ნი 1951 წელს გა­მო­ი­ცა და მა­შინ­ვე დიდი კრი­ტი­კა და­იმ­სა­ხუ­რა. თუმ­ცა კრი­ტი­კას გა­უძ­ლო და ის დღემ­დე, ახალ­გაზ­რდე­ბის და არა მარ­ტო მათი, ერთ-ერთი რჩე­უ­ლი ნა­წარ­მო­ე­ბია. ჩი­მა­მან­და ნგო­ზი ადი­ჩი - ყვე­ლა­ნი ფე­მი­ნის­ტე­ბი უნდა ვი­ყოთ ეს წიგ­ნი 2012 წლის დე­კემ­ბერ­ში TEDxEuston-ზე აფ­რი­კი­სად­მი მი­ძღვნილ ყო­ველ­წლი­ურ კონ­ფე­რენ­ცი­ა­ზე ჩი­მა­მან­და ნგო­ზის სი­ტყვით გა­მოს­ვლის მო­დი­ფი­ცი­რე­ბუ­ლი ვერ­სი­აა, რო­მე­ლიც ძა­ლი­ან სა­ინ­ტე­რე­სო სა­კი­თხა­ვი და მო­სას­მე­ნია, რო­გორც TED-ის სხვა კონ­ტენ­ტი. მარკ მენ­სო­ნი - ფე­ხებ­ზე და­კი­დე­ბის ნა­ტი­ფი ხე­ლოვ­ნე­ბა „ფე­ის­ბუქ­ზე“, „ინ­სტაგ­რამ­ზე“ ან სხვა სო­ცი­ა­ლურ ქსელ­ში ამ წიგ­ნის თან­ხლე­ბით გა­და­ღე­ბულ­მა ფო­ტო­სუ­რა­თებ­მა ალ­ბათ თქვე­ნი ყუ­რა­დღე­ბა არა­ერ­თხელ მი­ი­პყრო, თუმ­ცა დრო­ის დე­ფი­ცი­ტის გამო, მისი შე­ძე­ნა და წა­კი­თხვა ვერ მო­ა­ხერ­ხეთ. მისი აუ­დი­ო­ვერ­სი­ის მეშ­ვე­ო­ბით, უკვე შე­საძ­ლე­ბე­ლია, სხვა­დას­ხვა პი­რო­ბებ­ში ის­წავ­ლოთ, რო­გორ გა­უს­წო­როთ თვა­ლი სამ­ყა­რო­ში არ­სე­ბულ გა­მოწ­ვე­ვებს და რო­გორ შე­ვიც­ნოთ სა­კუ­თა­რი თავი სხვა­დას­ხვა სირ­თუ­ლის გა­და­ლახ­ვის შემ­დეგ. მარკ მენ­სო­ნი, რო­მე­ლიც არც ფსი­ქო­ლო­გი­ის მეც­ნი­ე­რე­ბა­თა დოქ­ტო­რია და არც რო­მე­ლი­მე მსოფ­ლიო ბრენ­დის დამ­ფუძ­ნე­ბე­ლი, გვას­წავ­ლის, რო­გორ მი­ვი­ღოთ სა­კუ­თა­რი თავი სხვა­დას­ხვა შეც­დო­მე­ბი­თა და ნაკ­ლო­ვა­ნე­ბე­ბით. ეს სწო­რედ ის არის, რაც ბევრ ჩვენ­განს ძა­ლი­ან სჭირ­დე­ბა. თი­ნა­თინ ბე­რი­ძე - მო­პა­რუ­ლი სიყ­ვა­რუ­ლი თი­ნა­თინ ბე­რი­ძის ეს ნა­წარ­მო­ე­ბი ბესტსე­ლე­რად იქცა. ის მოგ­ვი­თხრობს მგრძნო­ბი­ა­რე ახალ­გაზ­რდებ­ზე, რო­მელ­თა გზე­ბიც უჩ­ვე­უ­ლოდ გა­და­იკ­ვე­თა და ერ­თმა უწყი­ნარ­მა ხუმ­რო­ბამ მათი ცხოვ­რე­ბა სრუ­ლი­ად შეც­ვა­ლა. ეს არის დიდი სიყ­ვა­რუ­ლის ის­ტო­რია დრა­მა­ტუ­ლი მოვ­ლე­ნე­ბით და უზო­მოდ დიდი ემო­ცი­ით. წიგ­ნის ავ­ტო­რი თი­ნა­თინ ბე­რი­ძე კი გა­მომ­ცემ­ლო­ბა „პა­ლიტ­რა L”-ის ლი­ტე­რა­ტუ­რუ­ლი კონ­კურ­სის „გახ­დი ბესტსე­ლე­რის ავ­ტო­რი 2019-ის“ გა­მარ­ჯვე­ბუ­ლია. სო­ფია ამო­რუ­ზო - რო­გორ გავ­ხდი GIRLBOSS ეს არის ერთ-ერთი Girlboss-ის, გა­მოც­დი­ლე­ბა, რო­მე­ლიც თა­ვის ის­ტო­რი­ას გვი­ზი­ა­რებს და გვიყ­ვე­ბა, რომ ყვე­ლა­ფე­რი არაფ­რი­დან შექ­მნა და სწრა­ფად მზარ­დი ბიზ­ნე­სის აღ­მას­რუ­ლე­ბელ დი­რექ­ტო­რად იქცა. შე­იძ­ლე­ბა, ეს წიგ­ნი ბევ­რის­თვის ინ­სპი­რა­ცი­აც გახ­დეს. რე­ი­ჩელ ჰო­ლი­სი - გონს მო­ე­გე, დაო თუ GIRLBOSS ჯერ არ გამ­ხდარ­ხართ, მა­შინ დროა "გონს მო­ე­გოთ" და რე­ი­ჩელ ჰო­ლი­სის ეს წიგ­ნი წა­ი­კი­თხოთ, რო­მე­ლიც სხარ­ტი იუ­მო­რი­თა და ცხოვ­რე­ბი­სე­უ­ლი სიბ­რძნი­თაა გა­ჯე­რე­ბუ­ლი. თა­ვის ის­ტო­რი­ას კი ცნო­ბი­ლი ინ­ტერ­ნეტ­ვარ­სკვლა­ვი გვი­ამ­ბობს. რეი ბრედ­ბე­რი - ბა­ბუ­აწ­ვე­რას ღვი­ნო "არ მინ­და თქმა, რომ ბრედ­ბე­რი ბავ­შვო­ბის­გან რო­მან­ტი­კულ მითს არ ქმნის; პი­რი­ქით, სწო­რედ ამას აკე­თებს. თა­ვის­თა­ვად, ბავ­შვო­ბა ბევ­რი ჩვენ­გა­ნის­თვის მი­თია. გვეჩ­ვე­ნე­ბა, რომ გვახ­სოვს, რაც თავს გა­დაგ­ვხდე­ნია იმ დროს, მაგ­რამ, სი­ნამ­დვი­ლე­ში, ასე არ არის. მი­ზე­ზი უბ­რა­ლოა: მა­შინ ყვე­ლა შე­რე­კი­ლი ვი­ყა­ვით – ბავ­შვო­ბა­ში იბა­დე­ბა მითი“, - სტი­ვენ კინ­გი. ნი­კო­ლოზ ტო­ტო­ღაშ­ვი­ლი - შვი­დი მო­მაკ­ვდი­ნე­ბე­ლი გრძნო­ბა 2019 წლის ბესტსე­ლერ წიგნ­ში ამ­ბა­ვი იან კლა­ინ­ზეა, რო­ლის­თვი­საც ყო­ვე­ლი დღე ერ­თნა­ი­რად უი­მე­დოა... "შვი­დი მო­მაკ­ვდი­ნე­ბე­ლი გრძნო­ბა" კონ­კურ­სის "გახ­დი ბესტსე­ლე­რის ავ­ტო­რი 2018-ის" გა­მარ­ჯვე­ბუ­ლის სა­დე­ბი­უ­ტო რო­მა­ნია, რო­მელ­მაც გა­მოს­ვლის­თა­ნა­ვე მკი­თხვე­ლის დიდი ინ­ტე­რე­სი და­იმ­სა­ხუ­რა. იმი­სათ­ვის, რომ აუ­დი­ო­წიგ­ნებს მო­უს­მი­ნოთ, უნდა ჩა­მოტვირ­თოთ აპ­ლი­კა­ცია "გუდა", და­რე­გის­ტრირ­დეთ სა­იტ­ზე gudabooks.ge, აირ­ჩი­ოთ სა­სურ­ვე­ლი წიგ­ნი, შე­ი­ძი­ნოთ, ამის შემ­დეგ კი გა­მო­მიჩ­ნდე­ბათ აპ­ლი­კა­ცი­ა­ში.

11 სექტემბერი, 2020 წ.

„ცხადია, ჩვენ სხვებისთვის ვწერთ, მაგრამ შემოქმედების პროცესში თავად გარდავიქმნებით“, - გაიცანით ახალი ქართველი ავტორი ნიკოლოზ ცისკარიშვილი

ოცდაათამდე მოთხრობა და ორი რომანი, მათ შორის „ცეცხლისწამკიდებელი“, რომელიც სულ მალე გამოიცემა და მკითხველს ახალი ქართველი ავტორის გაცნობის შესაძლებლობა ექნება. ნიკოლოზ ცისკარიშვილი საუბარში აღნიშნავს, რომ მისთვის წერა თვითგამოხატვის ყველაზე უფრო მისაღები ფორმა აღმოჩნდა და 3-4 წელია აქტიურად წერს. სწორედ ამ პერიოდში შეიქმნა მისი ნაწარმოებების უმეტესობა,  რომანი „ცეცხლისწამკიდებელი“ კი კონკურსის „გახდი ბესტსელერის ავტორი 2020-ის“ გამარჯვებული გახდა. ნიკოლოზი ჯერ ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე სწავლობდა, მოგვიანებით კი - ფილოსოფიის. ამჟამად, დოქტორანტურის საფეხურზე სწავლობს და ამავდროულად, მუშაობს დროის მეტაფიზიკის თემაზე, რომელიც ეხება აინშტაინის ფარდობითობის სპეციალურ თეორიას და დროის ანრი ბერგსონისეულ კონცეფციას. ფილოსოფიას მის შემოქმედებაში საკმაოდ დიდი როლი და დატვირთვა აქვს. ზოგადად, თქვენს ცხოვრებაში რა გახდა ინსპირაცია, რომ წერა დაგეწყოთ? ადამიანი ბუნებით შემოქმედია, მას ამისთვის ინსპირაცია არ სჭირდება. მხოლოდ ის გზებია განსხვავებული, რომლის საშუალებითაც, საკუთარ თავს გამოვხატავთ. და მაინც, შეიძლება გამოვყო რამდენიმე მიზეზი, რის გამოც წერა ჩემთვის თვითგამოხატვის ყველაზე უფრო მისაღები ფორმა აღმოჩნდა. პირველი მიზეზი ლიტერატურის სიყვარულია, ბავშვობიდან შეძლებისდაგვარად ბევრს ვკითხულობ და შესაბამისად, შემოქმედების ეს ფორმა ჩემთვის ასე თუ ისე ნაცნობია. მეორე მიზეზი ფილოსოფიაა. ფილოსოფიური ტექსტების გაცნობის შემდეგ, უფრო აქტიურად დავიწყე ფიქრი ისეთ თემებზე, რომელთა გადმოცემაც მხატვრულ ტექსტში მოვინდომე. ამის გამო, შესაძლოა, ზოგიერთი პასაჟი ჩემი ნაწარმოებიდან ბუნდოვანი ჩანდეს, მაგრამ სინამდვილეში არ არსებობს ფილოსოფია და აზროვნება ცხოვრების გარეშე და ნებისმიერი, თუნდაც, ყველაზე რთული ფილოსოფიური პრობლემაც კი ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაში გაცხადდება. თქვენს რომანს „ცეცხლისწამკიდებელს“, რომელიც მალე გამოიცემა, კონკრეტული ამბავი, ისტორია უდევს საფუძვლად? საერთოდ, ამბების შესახებ წერა მიჭირს. ეს ფრაზა მწერლისგან უცნაურად ჟღერს, მაგრამ იმას ვგულისხმობ, რომ ჩემი ინსპირაციის ძირითადი წყარო რამე იდეა, აზრი, ფიქრი, განცდა ან პერსონაჟია. ამბავი არის ფორმა, რომელშიც ყოველივე ეს ექცევა, რათა ჩვენამდე მოაღწიოს. ამგვარად, წერის პროცესში შემოქმედმა გაცილებით უფრო მეტი რამ შეიძლება ისწავლოს და აღმოაჩინოს საკუთარი თავის და ნაწარმოების შესახებ, ვიდრე თავდაპირველად წარმოედგინა. ნაწარმოების წერა შემოდგომის ერთ წვიმიან და ქარიან დღეს დავიწყე, მაშინ, როდესაც შვებულების დღეებს ქალაქგარეთ ვატარებდი. სხვა ყველაფერი იმ საღამოს დაწერილის გაგრძელება აღმოჩნდა. რა ჟანრისაა ნაწარმოები და როგორ მკითხველს დააინტერესებს ის? ვერ ვიტყვი, რომ ნაწარმოები ერთ რომელიმე ჟანრს განეკუთვნება. მასში გვხვდება სათავგადასავლო ელემენტები, ხშირად ვაწყდებით მთავარი გმირის შინაგან მონოლოგებს და მოგონებებს, ვხდებით მისი აზრების, ფიქრების და ემოციების თანაზიარები და მასთან ერთად ვიტანჯებით, რადგან გარდაქმნის ყოველი პროცესი მტანჯველი და მტკივნეულია. წიგნი არის ბრძოლაზე, სიმამაცეზე, პიროვნების გარდაქმნაზე, შიშზე, მტრობაზე, რწმენაზე, სიკვდილზე, ღმერთის ძიებაზე, გაქცევასა და დევნაზე. ფაქტობრივად, ეს არის ერთი ძალზე დიდი, ტანჯვით სავსე დევნის ამბავი, რომელიც სრულიად მოულოდნელი შედეგით სრულდება. „ცეცხლისწამკიდებელი“ კონკურსის გამარჯვებული გახდა. რატომ გადაწყვიტეთ კონკურსში მონაწილეობა? ვფიქრობ, ხელოვნების სფეროში განსაკუთრებით რთულია პირველი ნაბიჯების გადადგმა, მით უფრო ისეთ პატარა ქვეყანაში, როგორიც საქართველოა. კონკურსში მონაწილეობის მიღება ორი მიზეზით გადავწყვიტე: პირველი, ალბათ, მჭირდებოდა იმის დასტური, რომ რასაც ვაკეთებდი, მნიშვნელოვანი იყო, ესე იგი, მჭირდებოდა შემფასებელი, რომელიც ჩემი შემოქმედების ხარისხს დაადასტურებდა, რადგან მწერალს ხშირად უჭირს საკუთარი ნაწარმოების შეფასება, მეორე მიზეზი კი ერთგვარი პლატფორმის შექმნის სურვილი იყო. ცხადია, ჩემმა სამეგობრო წრემ იცოდა, რომ ვწერდი, მაგრამ ისევე როგორც ყველა შემოქმედს, მეც მსურდა, ნაშრომები ფართო საზოგადოებისთვის წარმედგინა. ამისთვის, პროექტი „გახდი ბესტსელერის ავტორი“ და გამომცემლობა „პალიტრა L” საუკეთესო საშუალებაა. იმისთვის, რომ ასეთი საშუალება მომეცა, დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო კონკურსის ორგანიზატორებს, ჟიურის წევრებს და გამომცემლობას. რომ არა ეს კონკურსი, ალბათ კიდევ დიდხანს ვერ გავბედავდი ჩემი ნაწარმოების რომელიმე გამომცემლობისთვის შეთავაზებას. ამასთან, კონკურსში მონაწილეობის მიზანი არ ყოფილა მხოლოდ საკონკურსოდ წარდგენილი რომანის გამოქვეყნება, არამედ ისიც, რომ მომავალშიც განვაგრძო წერა და ამ საქმიანობას უფრო მეტი დრო დავუთმო. აქვე, მივმართავ ყველა იმ ადამიანს, ვისაც კონკურსში მონაწილეობა უნდა და რამე მიზეზის გამო ნაბიჯის გადადგმა უჭირს: თუკი წერა გსურთ, წერეთ რაც შეიძლება მეტი და გამოიყენეთ ყველა შესაძლებლობა, რომ თქვენი ნაწარმოებები უკეთესი გახდეს, უფრო მეტმა ადამიანმა გაიცნოს. ეს კონკურსი დამწყები და უკვე შემდგარი მწერლებისთვის საუკეთესო შესაძლებლობაა თავის გამოსაჩენად და შემოქმედების ახალ ეტაპზე გადასასვლელად. კონკურსში გასულ წელსაც მონაწილეობდით, თუმცა გამარჯვებულებს შორის ვერ მოხვდით. რა გამოცდილება მიიღეთ და ეს გამოცდილება წელს თუ დაგეხმარათ? ნებისმიერი სახის მარცხი და გამარჯვება გამოცდილებაა. ვინც ეს არ იცის, ის, შესაძლოა, დანებდეს. შარშან სრულიად შემთხვევით გავიგე კონკურსის შესახებ და ჩემი ერთ-ერთი რომანიდან ნაწყვეტი გავგზავნე. სამწუხაროდ, გამარჯვება ვერც ხმებით შევძელი და ვერც ჟიურის დახმარებით. მიზეზების შესახებ ვერაფერს ვიტყვი. მომავალ წელს უფრო მომზადებული შევხვდი და შევძელი კონკურსისთვის უფრო შესაფერისი ნაწარმოების შერჩევა, რამაც, საბედნიეროდ, შედეგი მოიტანა და ჟიურის რჩეული გავხდი. მწერალი ყოველი დაწერილი მოთხრობის და ნოველის შემდეგ იზრდება. ცხადია, ჩვენ სხვებისთვის ვწერთ, მაგრამ შემოქმედების პროცესში თავად გარდავიქმნებით. სწორედ ამიტომ, შემოქმედება მუდმივ განვითარებას და თვითშემეცნებას გულისხმობს. ის, ვისაც ეს არ შეუძლია, მხოლოდ ამბებს ყვება, ხოლო მწერალი აღწერს უფრო მეტს, ვიდრე უბრალოდ ამბავია, იგი სამყაროს და ადამიანის სიღრმეში ცდილობს შეჭრას და ამ მცდელობისას საკუთარ თავს აღმოაჩენს. ამჯერად, რამდენად ელოდით გამარჯვებას და რას შეცვლის ეს გამარჯვება თქვენს ცხოვრებაში? სიმართლე რომ ვთქვა, გამარჯვებას არ ველოდი. ცხადია, ბოლო წუთამდე მქონდა მცირე იმედი, მაგრამ გამარჯვებულთა სიაში საკუთარი გვარის ამოკითხვამ გულწრფელად გამაკვირვა. შესაძლებელია, ამ გამარჯვებამ ბევრი რამ შეცვალოს ჩემთვის: შესაძლებლობა მომეცეს, უფრო მეტი დრო დავუთმო ლიტერატურულ საქმიანობას და, რაც მთავარია, მეტი თავდაჯერებით ვწერო. თუნდაც მხოლოდ ის ფაქტი, რომ ერთი უცხო ადამიანი მაინც წაიკითხავს ჩემს ნაწარმოებს, ძალიან ბევრს ნიშნავს. როგორი თვითმყოფადიც არ უნდა იყოს შემოქმედი, ის მაინც შემფასებელზე, ხალხზეა დამოკიდებული, შესაბამისად, ჩემთვის დიდი პატივი და გამოცდაა მასშტაბების ასეთი ზრდა. რას ეტყვით იმ ადამიანებს, ვინც თქვენი წიგნის წაკითხვას აპირებს? ნებისმიერი სახის ლიტერატურა საინტერესოა, თუმცა ნამდვილ შემოქმედებას ორი უმთავრესი მიზანი აქვს: შემეცნება და გარდაქმნა. ადამიანი, რომელიც წიგნს იღებს ხელში, საკმარისად მამაცი უნდა იყოს ახალ სამყაროში სამოგზაუროდ და საკუთარი თავის გარდასაქმნელად. არაფერს, თვით უდიდეს ნაწარმოებსაც კი არ შეუძლია ჩვენი შეცვლა, ის მხოლოდ გვიბიძგებს რაღაცისკენ, დანარჩენი კი ჩვენზეა დამოკიდებული: ან შევებრძოლებით შიშებს, კომპლექსებს, ბოროტებას და არასრულყოფილებას, რომელიც გვაბრკოლებს, ან არასდროს დავტოვებთ კომფორტის ზონას და მარად ერთნი დავრჩებით. მწერალს არ შეუძლია თქვას, რამდენად კარგია მისი ნაწარმოები, სამაგიეროდ, მან შეიძლება გვითხრას, თუ რამდენად უკეთესი გახდა მისი შექმნის პროცესში. რადგან ადამიანები ვართ, არ უნდა შეგვეშინდეს ჩვენს შინაგან სამყაროსთან მარტო დარჩენის და არაუშავს, თუ განმარტოვებით მყოფნი იმაზე უფრო საზარელ არსებებს წავაწყდებით, ვიდრე წარმოგვედგინა, რადგან ყოველთვის შეგვიძლია გამოვნახოთ საკუთარ თავში ძალა, რომ ერთი საფეხურით ავმაღლდეთ. როგორც უკვე ვთქვი, ყველაზე მნიშვნელოვანი ბრძოლა ჩვენს შინაგან სამყაროში მიმდინარეობს და მთავარი სწორედ აქ გამარჯვებაა.    

01 სექტემბერი, 2020 წ.