დღე­ვან­დელ ქა­ო­სურ რე­ჟიმ­ში მცხოვ­რე­ბი თა­ნა­მედ­რო­ვე ადა­მი­ა­ნი­სათ­ვის წიგ­ნის კი­თხვა ერ­თგვა­რი გან­ტვირ­თვის სა­შუ­ა­ლე­ბაა. ბევ­რი ჩვენ­გა­ნი არ­ჩევს თა­ვი­სუ­ფა­ლი დრო­ის გა­ტა­რე­ბას საყ­ვა­რე­ლი წიგ­ნის პერ­სო­ნა­ჟებ­თან ერ­თად.

თი­თო­ე­უ­ლი ჩვენ­გა­ნის ინ­ტე­რე­სე­ბი გან­სხვა­ვე­ბუ­ლია. ზო­გის მგრძნო­ბი­ა­რე, რო­მან­ტი­კუ­ლი ნა­ტუ­რა რო­მა­ნე­ბის კი­თხვით ამ­ჯო­ბი­ნებს თა­ვის შექ­ცე­ვას, ზოგს ფან­ტას­ტი­კის ჟან­რი იტა­ცებს, ზოგ­საც თრი­ლე­რის და­ძა­ბუ­ლი, მძაფ­რი სი­უ­ჟე­ტი ხიბ­ლავს.

სა­ში­ში, ჩახ­ლარ­თუ­ლი ის­ტო­რი­ე­ბი და მის­ტი­კა, რო­მე­ლიც თრი­ლე­რის ჟან­რის წიგ­ნებს გას­დევს, გვა­ინ­ტრი­გებს და ინ­ტე­რესს გვიმ­ძაფ­რებს. თი­თო­ე­უ­ლი გვერ­დი თით­ქოს გზაა მო­უ­ლოდ­ნელ ფი­ნი­შამ­დე, რო­მელ­საც დიდი მო­ლო­დი­ნით ვუ­ახ­ლოვ­დე­ბით.

მძაფ­რი შეგ­რძნე­ბე­ბის მოყ­ვა­რუ­ლი მკი­თხვე­ლი­სათ­ვის გა­მომ­ცემ­ლო­ბა „პა­ლიტ­რა L-ს“ სა­სი­ა­მოვ­ნო სი­ახ­ლე აქვს. იგი გვთა­ვა­ზობს წიგნ - თრე­ი­ლერს, ერ­თგვარ კა­ტა­ლოგს, რო­მე­ლიც თრი­ლე­რის მოყ­ვა­რუ­ლებს არ­ჩე­ვა­ნის გა­კე­თე­ბას უმარ­ტი­ვებს.

c

წიგ­ნი-კა­ტა­ლო­გი მკი­თხველს, სა­შუ­ა­ლე­ბას აძ­ლევს, აარ­ჩი­ოს სა­სურ­ვე­ლი წიგ­ნი „ტოპ თრი­ლე­რის“ სე­რი­ი­დან და შე­ი­ძი­ნოს იგი ფას­დაკ­ლე­ბით. კა­ტა­ლოგ­ში წარ­მოდ­გე­ნი­ლია სე­რია „ტოპ თრი­ლე­რის“ 12 წიგ­ნის და­სა­წყი­სი რამ­დე­ნი­მე თავი და რაც მთა­ვა­რია, ამ თორ­მე­ტი­ვე თრი­ლე­რის ფას­დაკ­ლე­ბის კუ­პო­ნი.

აქ შე­დის ისე­თი ჩამ­თრე­ვი და და­ძა­ბუ­ლი სი­უ­ჟე­ტის მქო­ნე წიგ­ნე­ბი, რო­გო­რე­ბი­ცაა გი­ლი­ან ფლი­ნის „გა­უ­ჩი­ნა­რე­ბუ­ლი ქალი“; უოტ­სო­ნის „სა­ნამ და­ვი­ძი­ნებ“; ასე­ვე, სტი­ვენ კინ­გის, იუ ნეს­ბო­სა და რო­ბერტ გელბ­რე­ი­თის იგი­ვე, ჯოან რო­უ­ლინ­გის თრი­ლე­რე­ბი.

იმი­სათ­ვის, რომ სა­სურ­ვე­ლი წიგ­ნე­ბი ფას­დაკ­ლე­ბით შე­ი­ძი­ნოთ, საკ­მა­რი­სია, ამოჭ­რათ კუ­პო­ნი და წა­რად­გი­ნოთ წიგ­ნის მა­ღა­ზი­ა­ში.

თრი­ლე­რის მოყ­ვა­რუ­ლი მკი­თხვე­ლე­ბი­სათ­ვის ეს კა­ტა­ლო­გი სა­კუ­თა­რი თა­ვის­თვის გა­კე­თე­ბუ­ლი სა­უ­კე­თე­სო სა­ჩუ­ქა­რია. მით უმე­ტეს, რომ წიგნ­ში შე­სუ­ლი ფას­დაკ­ლე­ბის კუ­პო­ნე­ბის გა­ზი­ა­რე­ბა მე­გობ­რე­ბის­თვი­საც შე­საძ­ლე­ბე­ლია.

2019-03-27 06:08:38

ეპო­ქის სულს ძლი­ე­რი პი­როვ­ნე­ბე­ბი გან­სა­ზღვრა­ვენ... პი­როვ­ნე­ბის პი­რა­დი თვი­სე­ბე­ბი­დან გა­მომ­დი­ნა­რე, მას შე­უძ­ლია, რო­გორც აა­ღორ­ძი­ნოს, გა­აძ­ლი­ე­როს ერი, ასე­ვე - უარ­ყო­ფი­თი გავ­ლე­ნა მო­ახ­დი­ნოს მის გან­ვი­თა­რე­ბა­ზე.

სა­ქარ­თვე­ლოს ის­ტო­რი­ა­ში ერთ-ერთი გა­მორ­ჩე­უ­ლი მე­ფეა გი­ორ­გი V, „ბრწყინ­ვა­ლედ“ წო­დე­ბუ­ლი. ის იყო ჩვე­ნი ქვეყ­ნის ის­ტო­რი­ა­ში ერთ-ერთი უძ­ლი­ე­რე­სი პო­ლი­ტი­კო­სი. შეძ­ლო და და­ნა­წევ­რე­ბუ­ლი სა­ქარ­თვე­ლო ისევ ერთ სა­ზღვრებ­ში მო­აქ­ცია. და­ას­რუ­ლა მონ­ღოლ­თა ბა­ტო­ნო­ბა, შიდა და­პი­რის­პი­რე­ბებს გა­უმკლავ­და, მოჭ­რა ქარ­თუ­ლი მო­ნე­ტა „გი­ორ­გა­უ­ლი თეთ­რი“ და ურ­თი­ერ­თო­ბა და­ამ­ყა­რა და­სავ­ლეთ­თან.

გი­ორ­გი ბრწყინ­ვა­ლე იყო მეფე, რო­მელ­საც გა­ნად­გუ­რე­ბუ­ლი ქვე­ყა­ნა ჩა­ბარ­და ხელთ, თუმ­ცა გო­ნივ­რუ­ლი მოქ­მე­დე­ბე­ბით მან შეს­ძლო მტრის­გან აოხ­რე­ბუ­ლი სამ­შობ­ლო ფეხ­ზე დე­ყე­ნე­ბი­ნა. მონ­ღოლ­თა მთა­ვარ ვე­ზირ­თან, ჩო­ბან ნო­ინ­თან კარ­გი ურ­თი­ერ­თი­ერ­თო­ბის და­ჭე­რით შეს­ძლო და ჯერ თით­ქმის გაწ­მინ­და მონ­ღო­ლე­ბის­გან ქვე­ყა­ნა, ხოლო შემ­დეგ, ვე­ზი­რის სიკ­ვდი­ლის შემ­დეგ და­ას­რუ­ლა მათი სა­უ­კუ­ნო­ვა­ნი ბა­ტო­ნო­ბა. მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია, რომ მონ­ღო­ლე­ბის ბა­ტო­ნო­ბის პე­რი­ოდ­ში, მონ­ღო­ლუ­რი ფუ­ლის პა­რა­ლე­ლუ­რად, გი­ორ­გი მე­ფემ მო­აჭ­რე­ვი­ნა ვერ­ცხლის მო­ნე­ტა, რო­მელ­საც „გი­ორ­გა­ულ თეთ­რს“ უწო­დე­ბენ. 1329 წელს გი­ორ­გიმ შე­მო­ი­ერ­თა და­სავ­ლეთ სა­ქარ­თვე­ლო, ხოლო 1334 წელს სამ­ცხის ათა­ბა­გო­ბა უბო­ძა და ერ­თგუ­ლე­ბის ფიცი და­ა­დე­ბი­ნა სარ­გი­სის შვილ ყვარ­ყვა­რეს. ასე მო­ა­ხერ­ხა მთე­ლი ქვეყ­ნის ხე­ლახ­ლა გა­ერ­თი­ა­ნე­ბა. 1335 წელს მან მონ­ღო­ლებ­საც შე­უ­წყვი­ტა ხარ­კი და მარ­თვის სა­და­ვე­ე­ბი სრუ­ლი­ად აიღო ხელ­ში.

ყუ­რა­დღე­ბა მი­აქ­ცია იე­რუ­სა­ლიმ­ში არ­სე­ბულ ქარ­თველ­თა ეკ­ლე­სია-მო­ნას­ტრებს. ჯერ კი­დევ 1316 წელს, როცა თვი­თონ გი­ორ­გი VI-ის მე­ურ­ვედ ით­ვლე­ბო­და გაგ­ზავ­ნა პირ­ვე­ლი ელ­ჩო­ბა ეგ­ვიპ­ტის სა­სულ­თნო­ში. 1320 წელს მე­ო­რე ელ­ჩო­ბის შემ­დეგ სულ­თან­მა გა­ით­ვა­ლის­წი­ნა მისი თხოვ­ნა და სა­ჭი­რო­ე­ბის შემ­თხვე­ვა­ში სამ­ხედ­რო დახ­მა­რე­ბის სა­ნაც­ვლოდ, ქარ­თვე­ლებს ქრის­ტეს საფ­ლა­ვის კლი­ტე­ე­ბი და­უბ­რუ­ნა, ცხენ­ზე ამ­ხედ­რე­ბის ქრის­ტი­ა­ნე­ბის­თვის შე­უ­რა­ცხყმყო­ფე­ლი წე­სიც გა­ა­უქ­მა, მომ­ლოც­ვე­ლე­ბი ხარ­კის­გან გა­ა­თა­ვი­სუფ­ლა და ნება დარ­თო გაშ­ლი­ლი დრო­შე­ბით შე­სუ­ლიყ­ვნენ იე­რუ­სა­ლიმ­ში.

სა­ყუ­რა­დღე­ბოა, რომ კურ­სი მე­ფეს მუ­დამ და­სავ­ლე­თის­კენ ჰქონ­და აღე­ბუ­ლი. მან ურ­თი­ერ­თო­ბა და­ი­ჭი­რა რო­მის პა­პთან, იო­ა­ნე XXII-თან. სმირ­ნი­დან თბი­ლის­ში სა­ე­პის­კო­პო კა­თედ­რაც, სწო­რედ ამის შემ­დეგ გა­და­ი­ტა­ნეს. ჩვენს მე­ფეს საფ­რან­გე­თის მმარ­თველ ფი­ლი­პე VI-თა­ნაც ჰქონ­და მი­მო­წე­რა. გი­ორ­გი ფი­ლი­პეს დახ­მა­რე­ბას ჰპირ­დე­ბო­და 30 000-იანი ლაშ­ქა­რით სი­რია-პა­ლეს­ტი­ნის წმინ­და მი­წე­ბის და­საბ­რუ­ნებ­ლად ბრძო­ლა­ში.

გი­ორ­გი ბრწყინ­ვა­ლე არა­მარ­ტო სა­გა­რეო პო­ლი­ტი­კას წარ­მარ­თავ­და წარ­მა­ტე­ბით, არა­მედ სა­ში­ნაო პრობ­ლე­მებ­საც არ უშინ­დე­ბო­და. აღ­სა­ნიშ­ნა­ვია „ძეგლის­დე­ბა“, მთი­ე­ლე­ბის­თვის შექ­მნი­ლი კა­ნონ­თა კრე­ბუ­ლი. გა­მომ­დი­ნა­რე იქი­დან, რომ ისი­ნი ხში­რად ებ­რძოდ­ნენ ერ­თმა­ნეთს და იწ­ვევ­დნენ ქვე­ყა­ნა­ში ში­ნა­აშ­ლი­ლო­ბას, სა­ჭი­რო გახ­და რა­მე­ნა­ი­რად ამ პრობ­ლე­მის გა­დაჭ­რა. გი­ორ­გი მე­ფემ ამ­ჯე­რად ამ კა­ნონ­თა კრე­ბუ­ლით შეძ­ლო ზედ­მე­ტი სის­ხლისღვრა აე­რი­დე­ბი­ნა თა­ვი­დან.

d

სა­ქარ­თვე­ლოს დი­დე­ბულ მე­ფე­ზე, გი­ორ­გი ბრწყინ­ვა­ლე­ზე უფრო დე­ტა­ლუ­რი და სა­ინ­ტე­რე­სო ინ­ფორ­მა­ცი­ის მი­ღე­ბა „ქარ­თვე­ლი მე­ფე­ე­ბის“ ახა­ლი ტო­მი­დან შე­გეძ­ლე­ბათ. 25 მარ­ტი­დან სე­რი­ას დიპ­ლო­მა­ტი მე­ფის - „გი­ორ­გი ბრწყინ­ვა­ლის“ ის­ტო­რია შე­ე­მა­ტა. შე­ძე­ნა შე­საძ­ლე­ბე­ლია ბიბ­ლუ­სის მა­ღა­ზი­ებ­სა და პრე­სის გავ­რცე­ლე­ბის წერ­ტი­ლებ­ში. წიგ­ნის სპე­ცი­ა­ლუ­რი ფასი 5.50, გა­ზეთ „კვი­რის პა­ლიტ­რას­თან“ ერ­თად კი 7 ლა­რია.

2019-03-26 05:58:41

ამქვეყნად უამრავი საბავშვო წიგნია, თუმცა ყველა მათგანზე მულტფილმებს არ იღებენ. მართლაც გამორჩეული წიგნი უნდა იყოს, რომ ჯერ კინოინდუსტრია დაინტერესდეს მისით, შემდეგ კი ამ ფილმმა მსოფლიოს ბავშვთა გულები დაიპყროს. ბრიტანელი მწერლის, კრესიდა კოუელის წიგნს სწორედ ასე "დაემართა"...

"როგორ მოვარჯულოთ დრაკონი" ავტორმა ჯერ კიდევ 2003 წელს დაწერა, მაგრამ მას მერე, რაც მისით კინოსტუდია დაინტერესდა და კინოთეატრებთან რიგი დადგან, წიგნის მილიონობით ეგზემპლარი გაიყიდა. რა თქმა უნდა, ასეთ პოპულარულ წიგნს არც ქართული გამომცემლობები გაუშვებდნენ ხელიდან და მალე ბესტსელერი ქართულ ენაზეც ითარგმნა. 

წიგნი ვიკინგებსა და დრაკონებზეა, თუმცა მასში ისეთი ბავშვური იონები, თავგადასავლები, წყენა თუ სიხარული, მარცხი და გამარჯვებებია არწერილი, რომ ნებისმიერი თანამედროვე ბავშვი გაუგებს და დაინტერესდება. 

ბოყინა მართლაც გამორჩეული ვიკინგი გმირია. მას ვიკინგების მთელ საბრძანისში ,,დრაკონთმოჩურჩულეს" სახელით იცნობენ... მაგრამ ყოველთვის ასე როდი იყო. ეს ძლევამოსილი მეომარი ერთ დროს ბანჯგვლიანი ხულიგნების ტომის ბელადის წყნარი, ფიქრებსა და ოცნებებში გართული ვაჟი იყო... გაინტერესებთ, როგორ მოახერხა ბოყინამ დრაკონების გულის მოგება და როგორ გახდა მათი ლიდერი? ეს მართლაც ისეთი ამბავია, ნებისმიერი ბავშვი რომ სულმოუთქმელად წაიკითხავს. 

"ის ფაქტი, რომ წიგნის მიხედვით უკვე გადაღებული და სამომავლოდ დაგეგმილი ცნობილი მულტიპლიკაციური ფილმები საყოველთაო პოპულარულობით სარგებლობს როგორც მთელ

მსოფლიოში, ასევე საქართველოში, დარწმუნებით იძლევა იმის თქმის საშუალებას, რომ წიგნების სერიას, რომელსაც ეს მულტიპლიკაციური ფილმები ეფუძნება, პატარა მკითხველი დიდი სიყვარულით მიიღებს" - ამბობს წიგნის მთარგმნელი, არჩილ რაჭველი.

"როგორ მოვარჯულოთ დრაკონი" ქართველმა ბავშვებმაც ისევე აღტაცებით მიიღეს, როგორც მათმა უცხოელმა თანატოლებმა. ამიტომ გამომცემლობა პალიტრა L-მა მისი მეორე ნაწილიც თარგმნა და მას პატარა მკითხველი აპრილში მიიღებს. 
ეს არის წიგნი ბავშვურ და დიდურ სამყაროზე, სიკეთესა და მამაცობაზე, მეგობრობასა და თავდადებაზე - ეს ყველაფერი მართლაც რომ ფრთებს შეასხავს ბავშვის ფანტაზიას.

2019-03-22 12:39:57

21 მარ­ტი­დან ჟურ­ნალ "გზას­თან" ერ­თად ორ კვი­რა­ში ერთხელ გა­მო­ვა "მსოფ­ლი­ოს ხალ­ხთა ზღაპ­რე­ბი", რო­მე­ლიც მკი­თხველს მსოფ­ლი­ოს ხალ­ხე­ბის ის­ტო­რი­ა­ში, ტრა­დი­ცი­ებ­სა და ფოლკ­ლორ­ში ამოგ­ზა­უ­რებს. ამ ახა­ლი სე­რი­ით გა­მომ­ცემ­ლო­ბა “პა­ლიტ­რა L“ ეხ­მი­ა­ნე­ბა მკი­თხვე­ლის ინ­ტე­რეს­სა და სურ­ვილს, ხელი მი­უწ­ვდე­ბო­დეს სხვა­დას­ხვა კულ­ტუ­რი­სა და ჩვე­უ­ლე­ბე­ბის მქო­ნე ხალ­ხე­ბის სიბ­რძნე­ზე, რო­მე­ლიც წლე­ბის გან­მავ­ლო­ბა­ში მთელ მსოფ­ლი­ო­ში სხვა­დას­ხვა გა­მო­ცე­მის სა­ხით ვრცელ­დე­ბო­და.

„მსოფ­ლი­ოს სხვა­დას­ხვა ხალ­ხის ზღაპ­რე­ბი, თქმუ­ლე­ბე­ბი, იგა­ვე­ბი, ბა­ლა­დე­ბი მკი­თხველ­თა ყვე­ლა თა­ო­ბის ინ­ტე­რე­სის სა­გა­ნი იყო და რჩე­ბა დღემ­დე. ეს ერ­თგვა­რი კულ­ტუ­რუ­ლი რე­ლიკ­ვი­აა, რო­მე­ლიც მი­მობ­ნე­უ­ლია სხვა­დას­ხვა გა­მო­ცე­მა­ში, არ­ქი­ვებ­სა და სა­ცა­ვებ­ში. დღეს ამ­გვა­რი ლი­ტე­რა­ტუ­რა, ერ­თად თავ­მოყ­რი­ლი, პრაქ­ტი­კუ­ლად, აღარ არ­სე­ბობს და, შე­სა­ბა­მი­სად, ერ­თგვა­რი სი­ცა­რი­ე­ლეა ამ მხრივ წიგ­ნის ბა­ზარ­ზეც. ამის შე­სა­ხებ გა­მუდ­მე­ბით გვწერ­დნენ მკი­თხვე­ლე­ბიც და სწო­რედ ამან დაგ­ვა­ფიქ­რა ახა­ლი, შეძ­ლე­ბის­დაგ­ვა­რად მრა­ვალ­ფე­რო­ვა­ნი სე­რი­ის შექ­მნა­ზე.

ამ იდე­ის ხორ­ცშეს­ხმას არ­ცთუ მცი­რე შრო­მა დას­ჭირ­და. და­ვი­წყეთ მო­ძი­ე­ბა იმ ადა­მი­ა­ნე­ბის, რომ­ლებ­საც სხვა­დას­ხვა დროს სხვა­დას­ხვა გა­მო­ცე­მის­თვის თუ პრო­ფე­სი­უ­ლი ინ­ტე­რე­სის გამო უმუ­შა­ვი­ათ ამ ლი­ტე­რა­ტუ­რის შემ­ცველ წყა­რო­ებ­ზე, უთარ­გმნი­ათ ან და­უ­მუ­შა­ვე­ბი­ათ მსგავ­სი ტექ­სტე­ბი. ჩვე­ნი რე­დაქ­ტო­რე­ბი გულ­დას­მით არ­ჩე­ვენ და ახა­რის­ხე­ბენ ამ ტექ­სტებს, რათა ჩვე­ნი ახა­ლი სე­რია თა­ნაბ­რად სა­ინ­ტე­რე­სო იყოს, რო­გორც უფ­რო­სი თა­ო­ბის, ისე ახალ­გაზ­რდა და მო­ზარ­დი მკი­თხვე­ლის­თვის,” - ყვე­ბა გა­მომ­ცემ­ლო­ბა „პა­ლიტ­რა L-ის“ პრო­ექ­ტე­ბის მე­ნე­ჯე­რი ანა კო­პა­ძე.

რო­გორც ანა აღ­ნიშ­ნავს, სე­რი­ა­ში გა­მო­ცე­მუ­ლი წიგ­ნე­ბის ყდებ­ზე და­ტა­ნი­ლი იქ­ნე­ბა სიმ­ბო­ლო, რო­მე­ლიც კონ­კრე­ტუ­ლი ხალ­ხის კულ­ტუ­რის­თვის არის და­მა­ხა­სი­ა­თე­ბე­ლი. მა­გა­ლი­თად, კრე­ბუ­ლის პირ­ვე­ლი ტო­მის "ასუ­რუ­ლი ზღაპ­რე­ბის" ყდა­ზე ძვე­ლა­სუ­რუ­ლი ორ­ნა­მენ­ტე­ბია გა­მო­ყე­ნე­ბუ­ლი. შვე­დუ­რი ზღაპ­რე­ბის, რო­მელ­საც ასე­ვე მალე მი­ი­ღებს მკი­თხვე­ლი, ყდა შვე­დე­თის დრო­შის ფერი იქ­ნე­ბა. მი­სი­ვე თქმით, "ქარ­თუ­ლი ხალ­ხუ­რი ზღაპ­რე­ბი" ორ ტო­მად გა­მო­ი­ცე­მა.

 

2019-03-18 12:07:28
თვის ბესტსელერები