გა­მომ­ცემ­ლო­ბამ “პა­ლიტ­რა L” პრო­ექ­ტის „გაც­ვა­ლე მა­კუ­ლა­ტუ­რა წიგ­ნებ­ში“ ფარ­გლებ­ში და­ი­წყო ახა­ლი კამ­პა­ნია, რო­მე­ლიც კომ­პა­ნი­ე­ბის სო­ცი­ა­ლურ პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბის ამაღ­ლე­ბას ეძღვნე­ბა.

"გაც­ვა­ლე მა­კუ­ლა­ტუ­რა წიგ­ნებ­ში" გან­სა­კუთ­რე­ბით სა­ინ­ტე­რე­სოა კომ­პა­ნი­ე­ბის­თვის, რომ­ლე­ბიც ყო­ველ­დღი­უ­რად უამ­რავ ქა­ღალდს იყე­ნებს. მათ უსარ­გებ­ლო მა­კუ­ლა­ტუ­რის ჩა­ბა­რე­ბით ბიბ­ლი­ო­თე­კის გამ­დიდ­რე­ბის შე­საძ­ლებ­ლო­ბაც ეძ­ლე­ვათ. ჩა­ბა­რე­ბუ­ლი მა­კუ­ლა­ტუ­რის სა­ნაც­ვლოდ ისი­ნი შე­სა­ბა­მი­სი რა­ო­დე­ნო­ბის წიგ­ნებს მი­ი­ღე­ბენ. აღ­სა­ნიშ­ნა­ვია ისიც, რომ სპე­ცი­ა­ლუ­რად ამ პრო­ექ­ტის­თვის გა­მო­ყო­ფი­ლი წიგ­ნე­ბის ნუს­ხა­ში წარ­მოდ­გე­ნი­ლია ბიზ­ნეს­ლი­ტე­რა­ტუ­რის არა­ერ­თი სა­ინ­ტე­რე­სო და თა­ნა­მედ­რო­ვე გა­მო­ცე­მა. „გა­უფრ­თხილ­დით გა­რე­მოს, გა­მო­ი­ყე­ნეთ რე­სურ­სი, რო­მე­ლიც გა­გაჩ­ნი­ათ და გა­ამ­დიდ­რეთ თქვე­ნი ბიბ­ლი­ო­თე­კა“ - გან­მარ­ტავს „პა­ლიტ­რა L-ის“ მარ­კე­ტინ­გის მე­ნე­ჯე­რი თაკო ახვლე­დი­ა­ნი.

კამ­პა­ნი­ის ფარ­გლებ­ში, კომ­პა­ნი­ებს შე­უძ­ლი­ათ ძვე­ლი ქა­ღალ­დე­ბის, წიგ­ნე­ბი­სა და სხვა მა­კუ­ლა­ტუ­რის გაც­ვლით მი­ი­ღონ სა­ჩუქ­რად პა­ლიტ­რა L-ის წიგ­ნე­ბი. თი­თო­ე­ულ კი­ლოგ­რამ მა­კუ­ლა­ტუ­რას შე­უძ­ლია გა­და­არ­ჩი­ნოს ხე და და­იც­ვას გა­რე­მო.

თვის გან­მავ­ლო­ბა­ში მა­კუ­ლა­ტუ­რის ჩა­ბა­რე­ბით ლი­დე­რი კომ­პა­ნია მი­ი­ღებს „თვის კომ­პა­ნი­ის“ სა­ხელს, ხოლო კამ­პა­ნი­ის დას­რუ­ლე­ბის შემ­დეგ კი შე­იკ­რი­ბე­ბა თი­თო­ე­უ­ლი კომ­პა­ნი­ის ჩა­ბა­რე­ბუ­ლი მა­კუ­ლა­ტუ­რის რა­ო­დე­ნო­ბა თვე­ე­ბის მი­ხედ­ვით და გა­მარ­ჯვე­ბუ­ლი სამი კომ­პა­ნი­ის სა­ხელ­ზე და­ირ­გვე­ბა ხე­ე­ბი.

კამ­პა­ნი­ა­ში მო­ნა­წი­ლე­ო­ბის მი­ღე­ბა შე­უძ­ლი­ათ იუ­რი­დი­ულ პი­რებს.

მა­კუ­ლა­ტუ­რის ჩა­ბა­რე­ბა ხდე­ბა თვის ნე­ბის­მი­ერ პე­რი­ოდ­ში და ყო­ვე­ლი თვის ბო­ლოს ჯამ­დე­ბა მი­ღე­ბუ­ლი რა­ო­დე­ნო­ბა.

ნერ­გე­ბი სა­იტ­ზე გან­თავ­სე­ბუ­ლია რო­გორც თვის, ასე­ვე სა­ერ­თო ჯამ­ში მი­ღე­ბუ­ლი რა­ო­დე­ნო­ბის მი­ხედ­ვით.

რე­გის­ტრა­ცი­ის­თვის იხი­ლეთ ბმუ­ლი http://bit.do/etJDi

და­მა­ტე­ბი­თი ინ­ფორ­მა­ცი­ის­თვის დაგ­ვი­კავ­შირ­დით: 577 687 945

2018-09-10 08:44:42

მან შე­ზღუ­და თავ­ნე­ბა თა­ვა­დე­ბი და გა­ა­უქ­მა ზო­გი­ერ­თი სა­თა­ვა­დო, და­ა­სახ­ლა უცხო­ელ დამ­პყრობ­თა შე­მო­სე­ვე­ბის შე­დე­გად მო­ოხ­რე­ბუ­ლი რა­ი­ო­ნე­ბი, იღ­ვწო­და უცხო­ელ მო­ა­ხალ­შე­ნე­თა მო­ზიდ­ვი­სა და სა­მე­ფო სა­კუთ­რე­ბის გაზ­რდი­სათ­ვის, გა­მოს­ცა კა­ნო­ნი, რომ­ლის ძა­ლი­თაც ტყვე­ო­ბი­დან თა­ვი­სი სახ­სრე­ბი­თა და ინი­ცი­ა­ტი­ვით დაბ­რუ­ნე­ბულ გლეხს თა­ვი­სუფ­ლე­ბა ენი­ჭე­ბო­და, შექ­მნა და გა­ამ­რავ­ლა თა­ვი­სუ­ფალ მი­წათ­მფლო­ბელ-მო­ლაშ­ქრე­თა ფენა, შექ­მნა მო­რი­გე­ო­ბის პრინ­ციპ­ზე დამ­ყა­რე­ბუ­ლი მუდ­მი­ვი ჯარი, აკ­რძა­ლა ოს­მა­ლო­ბა-ყი­ზილ­ბა­შო­ბის დროს გა­ნახ­ლე­ბუ­ლი ყმა­თა უმა­მუ­ლოდ გა­ყიდ­ვა და ტყვე­ე­ბით ვაჭ­რო­ბა, და­რაზ­მა ხალ­ხი ტყვე­თა გა­ტა­ცე­ბის წი­ნა­აღ­მდეგ საბ­რძოლ­ვე­ლად, რუ­სე­თის მი­ბაძ­ვით შე­მო­ი­ღო სამ­ხედ­რო სის­ტე­მა, სცა­და მმარ­თვე­ლო­ბა ცალ­კე­უ­ლი უწყე­ბე­ბის მი­ხედ­ვით და­ე­ნა­წი­ლე­ბი­ნა: „სა­გა­რეო საქ­მე­თა“, „სა­ხელ­მწი­ფო შე­მო­სავ­ლი­სა“ და „სამ­ხედ­რო საქ­მე­თა“ დარ­გე­ბად.

-0:10

ეს ერეკ­ლე მე­ო­რის მიერ გა­ტა­რე­ბუ­ლი იმ რე­ფორ­მე­ბის ნა­წი­ლია, რომ­ლე­ბიც ხე­ლის­ფუ­ლე­ბის ცენ­ტრა­ლი­ზა­ცი­ას ეძღვნე­ბო­და. თუმ­ცა ერეკ­ლეს დიდი საქ­მე­ე­ბი მხო­ლოდ ამ რე­ფორ­მე­ბით არ შე­მო­ი­ფარ­გლე­ბა.

ერეკ­ლე II ენერ­გი­ულ ღო­ნის­ძი­ე­ბებს მი­მარ­თავ­და მრეწ­ვე­ლო­ბის და კულ­ტუ­რის გან­ვი­თა­რე­ბი­სათ­ვის, რის შე­დე­გა­დაც გაჩ­ნდა ფაბ­რი­კე­ბი და ქარ­ხნე­ბი: შაქ­რის, მი­ნის, სარ­კის, ბრო­ლის, შა­ლის, სან­თლის, ია­რა­ღის,საპ­ნის, აგუ­რის, თი­ხის ჭურ­ჭლის და­მამ­ზა­დე­ბე­ლი სა­წარ­მო­ე­ბი. ზეთ­სახ­დე­ლი, მა­რილ­სახ­დე­ლი, თამ­ბა­ქოს და­მამ­ზა­დე­ბე­ლი,შაქ­რისმწარ­მო­ე­ბე­ლი ქარ­ხნე­ბი, სამ­ღებ­რო­ე­ბი; გან­ვი­თარ­და სამ­თა­მად­ნო წარ­მო­ე­ბა, დიდი შე­მო­სა­ვა­ლი შე­მო­დი­ო­და ახ­ტა­ლის ლი­თო­ნის მად­ნე­ბი­დან, გა­ნახ­ლდა ზა­რა­ფხა­ნა, იჭ­რე­ბო­და ვერ­ცხლი­სა და სპი­ლენ­ძის ფული, ამუ­შავ­და ია­რა­ღის, დენ­თის, ზარ­ბაზ­ნის და­მამ­ზა­დე­ბე­ლი ქარ­ხნე­ბი. თბი­ლის­ში დუქ­ნე­ბის რი­ცხვი ხუ­თა­სამ­დე აღ­წევ­და. თბი­ლის­ში ყო­ველ­დღე სხვა­დას­ხვა სა­ხის სა­ქონ­ლით დატ­ვირ­თუ­ლი ქა­რავ­ნე­ბი შე­მო­დი­ო­და და აქე­და­ნაც გაჰ­ქონ­დათ ტვირ­თი ვაჭ­რებს. შენ­დე­ბო­და ახა­ლი შე­ნო­ბე­ბი და­ცი­ხე­ე­ბი, თუმ­ცა თბი­ლი­სის შიდა ციხე და­ან­გრი­ეს, რად­გან მტრის შე­მო­სე­ვის სა­შიშ­რო­ე­ბა აღარ იყო.

ქვე­ყა­ნა­ში დიდი ყუ­რა­დღე­ბა ეთ­მო­ბო­და გა­ნათ­ლე­ბას, იხ­სნე­ბო­და სა­სუ­ლი­ე­რო სე­მი­ნა­რი­ე­ბი და სკო­ლე­ბი. აღად­გი­ნეს სტამ­ბა, სა­დაც დიდი რა­ო­დე­ნო­ბით იბეჭ­დე­ბო­და წიგ­ნე­ბი.

palitraL

თბი­ლი­სი ამი­ერ­კავ­კა­სი­ის პო­ლი­ტი­კურ, კულ­ტუ­რულ და სა­ვაჭ­რო ცენ­ტრად იქცა. სა­ქარ­თვე­ლო­თი ევ­რო­პის ქვეყ­ნე­ბიც და­ინ­ტე­რეს­დნენ. მრა­ვა­ლი წე­რი­ლი იბეჭ­დე­ბო­და იმ­დრო­ინ­დელ რუ­სულ და ევ­რო­პის ქვეყ­ნე­ბის გა­ზე­თებ­სა თუ ჟურ­ნა­ლებ­ში „პრინც ერეკ­ლე­ზე“, რო­მელ­საც „აშ­ვე­ბუ­ლი ლო­მის“ სა­ხე­ლი ჰქონ­და.

სწო­რედ ასე­თი მოღ­ვა­წე­ო­ბა ჰქონ­და ერეკ­ლე მე­ო­რეს, რომ­ლის სა­ხე­ლიც ის­ტო­რი­ას გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლად შე­მორ­ჩა. მან სხვა მრა­ვალ სა­სი­კე­თო საქ­მეს­თან ერ­თად, ქარ­თლ-კა­ხე­თის გა­ერ­თი­ა­ნე­ბაც შეძ­ლო.

ერეკ­ლე მე­ო­რის მოღ­ვა­წე­ო­ბას ეძღვნე­ბა სე­რი­ის „ქარ­თვე­ლი მე­ფე­ე­ბის“ ახა­ლი ტომი, რო­მე­ლიც 10 სექ­ტემ­ბერს გა­მო­ვა. წიგ­ნი გა­ი­ყი­დე­ბა გა­ზეთ „კვი­რის პა­ლიტ­რას­თან“ ერ­თად სპე­ცი­ა­ლურ ფა­სად - 5,50 ლა­რად, გა­ზეთ­თან ერ­თად - 7,00 ლა­რად. ხოლო ერთი კვი­რის შემ­დეგ კი წიგ­ნის მა­ღა­ზი­ებ­ში მისი შე­ძე­ნა 10 ლა­რად იქ­ნე­ბა შე­საძ­ლე­ბე­ლი.

2018-09-10 08:42:11

სტივ ჯობ­სი, ბილ გე­ით­სი, მარკ ცუ­კერ­ბერ­გი, ალ­ბერტ აინშტა­ი­ნი, ალან ტი­უ­რინ­გი, ნი­კო­ლა ტეს­ლა - ამ ადა­მი­ა­ნებ­მა მსოფ­ლიო შეც­ვა­ლეს, თუმ­ცა გარ­და აღ­ნიშ­ნუ­ლი­სა, მათ კი­დევ ერთი რამ აერ­თი­ა­ნებთ - ისი­ნი ყვე­ლა ნერ­დე­ბი არი­ან. ეს არის მათი ხა­სი­ა­თის მთა­ვა­რი შტრი­ხი, რა­მაც თი­თო­ე­უ­ლი მათ­გა­ნის ასე­თი წარ­მა­ტე­ბა გა­ნა­პი­რო­ბა, თუმ­ცა ცხოვ­რე­ბის სა­წყის ეტაპ­ზე სწო­რედ ნერ­დო­ბის გამო არა­ერ­თხელ გამ­ხდა­რან და­ცინ­ვის, ბუ­ლინ­გის, ფსი­ქო­ლო­გი­უ­რი ძა­ლა­დო­ბის მსხვერ­პლი.

თა­ნა­მედ­რო­ვე სამ­ყა­რო­ში ხში­რად ის­მის ტერ­მი­ნე­ბი: ნერ­დი, გიკი, ბუ­ლინ­გი, თუმ­ცა მათი ზუს­ტი გან­მარ­ტე­ბა ჯერ კი­დევ ბევ­რმა არ იცის. მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია, რომ თი­თო­ე­ულ ოჯახ­ში გაც­ნო­ბი­ე­რე­ბუ­ლი ჰქონ­დეთ ამ ყვე­ლაფ­რის მნიშ­ვნე­ლო­ბა და მო­ზარ­დებს გან­ვი­თა­რე­ბი­სა და ჩა­მო­ყა­ლი­ბე­ბის სწო­რი მი­მა­თუ­ლე­ბა მის­ცენ, სწო­რად მარ­თონ მათი ხა­სი­ა­თი და ნერ­დო­ბა თუ გი­კო­ბა პო­ზი­ტი­უ­რი გა­ხა­დონ.

და მა­ინც რა არის ნერ­დი? ერთ-ერთი გან­მარ­ტე­ბით ნერ­დი არის ადა­მი­ა­ნი, რო­მე­ლიც სკო­ლა­ში ბე­ჯი­თი მოს­წავ­ლეა, უყ­ვარს თა­ნა­მედ­რო­ვე ტექ­ნო­ლო­გი­ე­ბი, კო­მიქ­სე­ბი, სა­მეც­ნი­ე­რო ფან­ტას­ტი­კუ­რი ჟან­რის წიგ­ნე­ბი და ამ ყვე­ლა­ფერ­ში კარ­გა­დაც ერ­კვე­ვა. ნერ­დე­ბი ხში­რად უყუ­რე­ბენ ტე­ლე­სე­რი­ა­ლებს. ხა­სი­ა­თის კი­დევ ერთი სა­ერ­თო, მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი შტრი­ხი კი ისაა, რომ ისი­ნი ნაკ­ლე­ბად სო­ცი­ა­ლუ­რე­ბი არი­ან.

ნერ­დე­ბის ცხოვ­რე­ბის შე­სა­ხებ ბოლო პე­რი­ოდ­ში არა ერთი წიგ­ნი და­ი­წე­რა და ფილ­მი შე­იქ­მნა. ფი­ლიპ ოზ­ბორ­ნის „ნერ­დის დღი­უ­რი“ მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი ნა­წარ­მო­ე­ბია ნერ­დე­ბის შე­სა­ხებ, რო­მე­ლიც ქარ­თუ­ლად ითარ­გმნე­ბა და მალე წიგ­ნის მა­ღა­ზი­ის თა­რო­ებ­ზეც გა­მოჩ­ნდე­ბა. წიგ­ნი „პა­ლიტ­რა L”-ის სე­რი­ის „ლი­ბერ­ქიდსის“ ფარ­გლებ­ში გა­მო­ი­ცე­მა. სე­რია გან­კუთ­ვნი­ლია მო­ზარ­დე­ბის­თვის 8-წლი­დან.

ქარ­თულ ენა­ზე ნა­თარ­გმნ „ნერ­დის დღი­ურს“ უკვე გა­ეც­ნო ბავ­შვთა ფსი­ქო­ლო­გი ჯანა კა­ხი­ა­ნი, რო­მე­ლიც მშობ­ლებს ასე­თი რე­კო­მენ­და­ცი­ას სთა­ვა­ზობს:

„დღეს მე წა­კი­თხუ­ლი მაქვს უამ­რა­ვი წიგ­ნი და მათი ში­ნა­არ­სი არ მახ­სოვს დე­ტა­ლუ­რად, თუმ­ცა მახ­სოვს ის ემო­ცია, რო­მე­ლიც ამ წიგნ­მა და­ტო­ვა. „ნერ­დის დღი­ურ­მა“ სწო­რედ ის და­დე­ბი­თი ემო­ცია და­ტო­ვა, რო­მე­ლიც არას­დროს და­მა­ვი­წყდე­ბა. მე ვფიქ­რობ, იგი­ვე ემო­ცია ექ­ნე­ბა მის ყვე­ლა მკი­თხველს. 21-ე სა­უ­კუ­ნის თა­ო­ბას ბევ­რი ინ­ტე­რე­სი აქვს: კომ­პი­უ­ტე­რი, ფენ­ტე­ზის ჟან­რის ფილ­მე­ბი, თა­მა­შე­ბი, კო­მიქ­სე­ბი. სწო­რედ ამი­ტომ ეს წიგ­ნი ფი­ლიპ ოზ­ბორნ­მა და­ახ­ლო­ე­ბით კო­მიქ­სის სტილ­ში და­წე­რა. აქ აღ­წე­რი­ლი არი­ან ნერ­დე­ბი. აქ კარ­გად ჩანს მშობ­ლის როლი, ამი­ტომ აუ­ცი­ლე­ბე­ლია რომ მშობ­ლებ­მაც წა­ი­კი­თხონ. არ არის სწო­რი, როცა მშობ­ლის ჩარ­თუ­ლო­ბა ნაკ­ლე­ბია, იმი­ტომ რომ ამ ასაკ­ში ბავ­შვებს უყ­ვართ თა­ვი­სი მშობ­ლე­ბის­თვის ამ­ბე­ბის მო­ყო­ლა. მათ სწო­რად უნდა გა­ვუ­გოთ და მათ გან­ვი­თა­რე­ბა­საც სწო­რი მი­მარ­თუ­ლე­ბა უნდა მივ­ცეთ,“ - გან­მარ­ტავს ჯანა კა­ხი­ა­ნი.

„ლი­ბერ­ქიდსის“ პრო­ექ­ტე­ბის მე­ნე­ჯე­რის გი­ორ­გი კი­კა­ბი­ძის გან­მარ­ტე­ბი­თაც, ეს არის აუ­ცი­ლებ­ლად წა­სა­კი­თხი წიგ­ნი რო­გორც 8-წლი­დან ბავ­შვე­ბის­თვის, ისე მათი მშობ­ლე­ბის­თვის, იმის­თვის, რომ ბავ­შვებ­თან სწო­რი კო­მუ­ნი­კა­ცია შეძ­ლონ.

„ეს წიგ­ნი არის ადა­მი­ა­ნებ­ზე, რომ­ლე­ბიც არი­ან ძა­ლი­ან გა­ნათ­ლე­ბუ­ლე­ბი, ნაკ­ლე­ბად სო­ცი­ა­ლუ­რე­ბი და გა­აჩ­ნი­ათ გა­მოკ­ვე­თი­ლი ინ­ტე­რე­სე­ბი. სამ­წუ­ხა­როდ, სკო­ლებ­ში ასე­თი ბავ­შვე­ბი ხში­რად იჩაგ­რე­ბი­ან. სწო­რედ ასე­თია წიგ­ნის მთა­ვა­რი პერ­სო­ნა­ჟიც. მას მე­გობ­რე­ბის ვიწ­რო წრე ჰყავს. ის ცდი­ლობს სკო­ლა­ში ყო­ველ­დღი­ურ ჩაგ­ვრას გა­ექ­ცეს და სა­კუ­თა­რი სამ­ყა­რო შექ­მნას. მთა­ვარ პერ­სო­ნაჟ­თან ერ­თად, ბავ­შვი წიგნ­ში ბევრ სა­ინ­ტე­რე­სო ინ­ფორ­მა­ცი­ას გა­ეც­ნო­ბა ტექ­ნო­ლო­გი­ე­ბის, თა­ნა­მედ­რო­ვე­ო­ბის მიღ­წე­ვე­ბის, ლი­ტე­რა­ტუ­რის, ხე­ლოვ­ნე­ბის მი­მარ­თუ­ლე­ბით. წიგნ­ში მრავ­ლა­დაა კო­მიქ­სე­ბი, ფენ­ტე­ზის და სა­მეც­ნი­ე­რო ელე­მენ­ტე­ბიც. ეს წიგ­ნი გა­ნა­ვი­თა­რებს ბავ­შვე­ბის წარ­მო­სახ­ვას და აა­მაღ­ლებს მათ ზო­გად გა­ნათ­ლე­ბას - გან­მარ­ტავს გი­ორ­გი კი­კა­ბი­ძე.

ნერ­დე­ბის შე­სა­ხებ ამ სა­ინ­ტე­რე­სო წიგ­ნის ყიდ­ვას ქარ­თველ მკი­თხვე­ლი უახ­ლო­ეს მო­მა­ვალ­ში შეძ­ლებს.2018-08-31 11:31:48

„ბი­ოგ­რაფს ყო­ველ­თვის უწევს ტყუ­ი­ლის თქმა, რა­ღა­ცის და­მავლვა, შე­ლა­მა­ზე­ბა, თვალ­თმაქ­ცო­ბა, სა­კუ­თა­რი უცო­დინ­რო­ბის შე­ნიღბვა, რად­გან სხვი­სი ცხოვ­რე­ბის შე­სა­ხებ სი­მარ­თლის გა­გე­ბა შე­უძ­ლე­ბე­ლია და შე­საძ­ლე­ბე­ლიც რომ გახ­დეს, გა­მო­უ­სა­დე­გა­რია, რად­გან უკვე წარ­სუ­ლია. თა­ნაც ხალ­ხი სი­მარ­თლის ცოდ­ნას არ იმ­სა­ხუ­რებს,“ - წერ­და ზიგმუნდ ფრო­ი­დი.

„ბი­ოგ­რაფს ყო­ველ­თვის არ უწევს ტყუ­ი­ლის თქმა, რა­ღა­ცის და­მალ­ვა, შე­ლა­მა­ზე­ბა, თვალ­თმაქ­ცო­ბა, სა­კუ­თა­რი უცო­დინ­რო­ბის შე­ნიღბვა, რად­გან სხვი­სი ცხოვ­რე­ბის შე­სა­ხებ სი­მარ­თლის გა­გე­ბა შე­საძ­ლე­ბე­ლია, მე­ტიც - სა­ინ­ტე­რე­სო და გა­მო­სა­დე­გია, თა­ნაც ადა­მი­ა­ნე­ბი, თუ ყვე­ლა არა, ნა­წი­ლი მა­ინც - იმ­სა­ხუ­რებს სი­მარ­თლის ცოდ­ნას,“ - აი, ასე, ფრო­ი­დის­გან სრუ­ლი­ად სა­პი­რის­პი­როდ კი წერ­და მისი ბი­ოგ­რა­ფი ჯორჯ თომფსო­ნი.

ზიგმუნ ფრო­ი­დიც იმ ადა­მი­ა­ნე­ბის კა­ტე­გო­რი­ას ეკუთ­ვნის, რო­მელ­თა ის­ტო­რი­აც ხალ­ხის­თვის გა­მო­სა­დე­გი და სა­ინ­ტე­რე­სოა. ებ­რა­უ­ლი წარ­მო­მავ­ლო­ბის ფრო­ი­დი გერ­მა­ნი­ა­ში და­ი­ბა­და და გერ­მა­ნულ გვარ­საც ატა­რებ­და, რო­მე­ლიც მის­მა ბა­ბუ­ამ მი­ი­ღო.

ფრო­ი­დი არის სიღ­რმის ფსი­ქო­ლო­გი­ის, რო­გორც ადა­მი­ა­ნის ახა­ლი ხედ­ვი­სა და პი­როვ­ნე­ბის პირ­ვე­ლი თე­ო­რი­ის-ფსი­ქო­ა­ნა­ლი­ზის დამ­ფუძ­ნე­ბე­ლი. მან ჩა­მო­ა­ყა­ლი­ბა და გა­ნა­ვი­თა­რა ფსი­ქო­დი­ნა­მი­კა, რო­გორც ახა­ლი ფსი­ქო­ლო­გი­უ­რი თვალ­საზ­რი­სი, რო­მელ­შიც ცენ­ტრა­ლუ­რია: არაც­ნო­ბი­ე­რი, ლტოლ­ვა, წი­ნა­აღ­მდე­გო­ბის პრინ­ცი­პი და გა­და­ტა­ნა.

ფრო­ი­დი 83 წლის ასაკ­ში გარ­და­იც­ვა­ლა ლონ­დონ­ში 1939 წლის 23 სექ­ტემ­ბერს პი­რის ღრუს კი­ბო­თი. მან და­ა­ვა­დე­ბის შე­სა­ჩე­რებ­ლად 1923 წლი­დან მო­ყო­ლე­ბუ­ლი 33 ოპე­რა­ცია გა­და­ი­ტა­ნა. ეს ყვე­ლა­ფე­რი კი მის­თვის ძა­ლი­ან დიდი ფი­ზი­კუ­რი ტან­ჯვა იყო. ბოლო წლე­ბი იგი ატა­რებ­და ხა­ხის პრო­ტეზს, მაგ­რამ მა­ინც არ წყვეტ­და სი­გა­რის წე­ვას. მისი მეც­ნი­ე­რუ­ლი შე­მოქ­მე­დე­ბა ცხოვ­რე­ბის ბო­ლომ­დე გრძელ­დე­ბო­და, თუმ­ცა ბოლო 4 წლის გან­მავ­ლო­ბა­ში იგი ლექ­ცი­ებს ვე­ღარ კი­თხუ­ლობ­და და ვე­ღარც ფსი­ქო­თე­რა­პი­ას ეწე­ო­და კლი­ენ­ტებ­თან, რად­გან პი­რის ღრუს­თან და­კავ­ში­რე­ბულ­მა სიმ­სივ­ნურ­მა პრობ­ლე­მებ­მა მისი ხმა ძა­ლი­ან და­ა­სუს­ტა. მისი სა­ყო­ველ­თა­ოდ ცნო­ბი­ლი გარ­დაც­ვა­ლე­ბის ფაქ­ტი ასე­თია: ფრო­იდ­მა თა­ვად სთხო­ვა ექიმს მორ­ფი­ნის ზედ­მე­ტი დოზა მი­ე­წო­დე­ბი­ნა მის­თვის, რად­გან ძა­ლი­ან იტან­ჯე­ბო­და და აღარც არაფ­რის იმე­დი ჰქონ­და. ფრო­ი­დი სიკ­ვდი­ლის დრო­საც შეგ­ნე­ბულ მდგო­მა­რე­ო­ბა­ში იმ­ყო­ფე­ბო­და.

ფრო­ი­დის შე­სა­ხებ უამ­რა­ვი სა­ინ­ტე­რე­სო წიგ­ნი არ­სე­ბობს. მისი ბი­ოგ­რა­ფია არა­ერთ ენა­ზეა თარ­გმნი­ლი და ფსი­ქო­ლო­გე­ბი დღემ­დე ფრო­ი­დის აღ­მო­ჩე­ნებს იყე­ნე­ბენ. ფრო­ი­დის შე­სა­ხებ ბი­ოგ­რა­ფი­უ­ლი გა­მო­ცე­მა „პა­ლიტ­რა L-მა“ სე­რი­ის „50 პერ­სო­ნის“ ფარ­გლებ­ში გა­მოს­ცა. მისი შე­ძე­ნა 27 აგ­ვის­ტო­დან მკი­თხველს, ჟურ­ნალ ის­ტო­რი­ან­თან ერ­თად შე­უძ­ლია.

palitraL

რაც შე­ე­ხე­ბა თა­ვად სე­რი­ას, ის გთა­ვა­ზობთ სა­ინ­ტე­რე­სო ცნო­ბებს ადა­მი­ა­ნე­ბის შე­სა­ხებ, რომ­ლებ­მაც ის­ტო­რია შექ­მნეს და შეც­ვა­ლეს. ამ ადა­მი­ა­ნე­ბის შე­სა­ხებ ბევ­რი ფაქ­ტია ცნო­ბი­ლი, მაგ­რამ, ალ­ბათ, იშ­ვი­ა­თად გაც­ნო­ბი­ხართ მა­სა­ლას, სა­დაც პერ­სო­ნა­ზე სრუ­ლი­ად გან­სხვა­ვე­ბუ­ლი ფაქ­ტე­ბი­თა და ამ­ბე­ბით მო­გი­თხრო­ბენ. ბუ­ნებ­რი­ვია, ის­ტო­რი­ულ ფაქტს, დო­კუ­მენ­ტურ მა­სა­ლას ამ ნაშ­რო­მებ­ში უდი­დე­სი ად­გი­ლი უკა­ვია, მაგ­რამ სულ სხვაა ამ­ბა­ვი, რო­მე­ლიც ემო­ცი­ის, პი­რო­ბი­თო­ბის, ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბის, ადა­მი­ა­ნუ­რი სი­სუს­ტე­ე­ბის, წი­ნა­აღ­მდე­გო­ბე­ბი­სა და, უბ­რა­ლოდ, ცხოვ­რე­ბის ფონ­ზე ვი­თარ­დე­ბა. ამ­ბო­ბენ, რომ დიდი ადა­მი­ა­ნე­ბი ქმნი­ან ეპო­ქას, თუმ­ცა, პი­რი­ქი­თაც ხდე­ბა - ეპო­ქა, გა­რე­მო, კონ­კრე­ტუ­ლი სო­ცი­ალ‐ეკო­ნო­მი­კუ­რი თუ პო­ლი­ტი­კუ­რი ვი­თა­რე­ბა ქმნის პრო­ვო­კა­ცი­ულ ფონს, რაც გამ­ჭრი­ა­ხი, გა­ბე­დუ­ლი და ამ­ბი­ცი­უ­რი ადა­მი­ა­ნე­ბის­თვის გა­მოწ­ვე­ვად იქ­ცე­ვა და... ის­ტო­რია უდი­დე­სი მოვ­ლე­ნის ქრო­ნი­კას ჩა­ი­ნიშ­ნავს ხოლ­მე! ამ მოვ­ლე­ნებს უმე­ტეს­წი­ლად სა­კუ­თა­რი ავ­ტო­რე­ბი ჰყავთ - პერ­სო­ნე­ბი, ვინც ხელ­საყ­რელ მო­მენტს ჩა­ე­ჭიდ­ნენ და... რო­მელ­თაც შეც­ვა­ლეს სამ­ყა­რო! ერთ-ერთი მათ­გა­ნი კი სწო­რედ ზიგმუნდ ფრო­ი­დია.

2018-08-30 08:26:52
თვის ბესტსელერები