მეფე, რო­მე­ლიც 44 წლის ასაკ­ში გარ­და­იც­ვა­ლა და რო­მელ­მაც სა­კუ­თა­რი სიკ­ვდი­ლი ავ­ტო­რო­მან­ში იწი­ნას­წარ­მე­ტყვე­ლა - ეს მეფე ირაკ­ლი ჩარ­კვი­ა­ნი და მისი რო­მა­ნი „მშვი­დი ცურ­ვაა“.

„რო­მა­ნი ორ მთა­ვარ პერ­სო­ნაჟ­ზე – მე­ფე­ზე და რუ­მი­ზე მოგ­ვი­თხრობს. მათი ცხოვ­რე­ბა პა­რა­ლე­ლუ­რად ვი­თარ­დე­ბა, ისი­ნი ერ­თმა­ნე­თის ალ­ტერ ეგო­ე­ბი არი­ან. მათი ბე­დის­წე­რა თით­ქოს გა­და­ჯაჭ­ვუ­ლია და ერთი ადა­მი­ა­ნის ორი ბუ­ნე­ბის გა­მო­ხა­ტუ­ლე­ბაა. ერთი მშე­ნე­ბე­ლი სა­წყი­სია, მე­ო­რე – და­მან­გრე­ვე­ლი. ერ­თის შე­სა­ხებ ვი­ცით, რომ ესაა ირაკ­ლი ჩარ­კვი­ა­ნი – მეფე. მე­ო­რე შუ­ა­სა­უ­კუ­ნე­ე­ბის სუ­ფი­ას, ფი­ლო­სო­ფო­სის და პო­ე­ტის – რუ­მის ინ­კარ­ნა­ცი­აა. მოქ­მე­დე­ბა ორ სივ­რცე­ში – მა­ტე­რი­ა­ლურ და ზე­მა­ტე­რი­ა­ლურ გან­ზო­მი­ლე­ბა­ში ვი­თარ­დე­ბა. თუკი მა­ტე­რი­ა­ლურ სივ­რცე­ში რო­მა­ნის ის­ტო­რი­ულ-ბი­ოგ­რა­ფი­უ­ლი ნა­წი­ლია გაშ­ლი­ლი, რო­მან­ში წარ­მოდ­გე­ნილ სხვა გან­ზო­მი­ლე­ბა­ში ბო­როტ ძა­ლებს სამ­ყა­როს წი­ნა­აღ­მდეგ შეთ­ქმუ­ლე­ბის მო­წყო­ბა აქვთ ჩა­ფიქ­რე­ბუ­ლი. შეთ­ქმუ­ლე­ბის ერთ-ერთი მო­ნა­წი­ლეა ლე­ნი­ნი, რომ­ლის ინ­კარ­ნა­ცი­ა­საც რო­მან­ში, ასე­ვე ბო­რო­ტი ძა­ლის – ქოსა რო­ბო­ტის, ფონ კლა­ი­ნეს სა­ხე­ში ვხე­დავთ. ირაკ­ლი ჩარ­კვი­ა­ნის ეს რო­მა­ნი-აღ­სა­რე­ბა ჩვე­ნი დრო­ის ერ­თგვა­რი ქრო­ნი­კა­ცაა, სა­დაც არა­ერ­თი ნაკ­ლე­ბად ცნო­ბი­ლი ფაქ­ტია შე­სუ­ლი უახ­ლე­სი პე­რი­ო­დის ქარ­თუ­ლი პო­ლი­ტი­კუ­რი ცხოვ­რე­ბი­დან. რო­მა­ნი, თა­ვი­სი სი­უ­რე­ა­ლის­ტუ­რი ეს­თე­ტი­კით, თით­ქოს საბ­ჭო­თა სი­ნამ­დვი­ლი­დან გაქ­ცე­ვა­ზეც მი­ა­ნიშ­ნებს. ქარ­თულ ლი­ტე­რა­ტუ­რა­ში ან­ტი­უ­ტო­პი­უ­რი სამ­ყა­რო სრულ­ყო­ფი­ლი სა­ხით პირ­ვე­ლად მშვიდ ცურ­ვა­ში გვხვდე­ბა. მშვი­დი ცურ­ვის არა­მა­ტე­რი­ა­ლურ გან­ზო­მი­ლე­ბა­ში წარ­მოდ­გე­ნი­ლია სამ­ყა­რო, სა­დაც ბო­რო­ტე­ბის ემის­რე­ბის წყა­ლო­ბით, სი­ცო­ცხლე­ზე კონ­ტრო­ლია და­წე­სე­ბუ­ლი – აქ ყვე­ლა 44 წელი ცო­ცხლობს, მკვლე­ლო­ბა და თვით­მკვლე­ლო­ბა წა­ხა­ლი­სე­ბუ­ლია, რაც გა­მარ­თლე­ბუ­ლია იმ ლო­გი­კით, რომ ისი­ნი „კე­თილს სჩა­დი­ან“ რად­გან მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი სამ­ყა­რო სი­ნამ­დვი­ლე­ში წარ­მა­ვა­ლია და მა­რა­დი­სო­ბა სხვა გან­ზო­მი­ლე­ბა­ში გა­დას­ვლით იწყე­ბა.“

“ისი­ნი, ვინც ამ სა­უ­კუ­ნის ბო­ლოს გა­დაშ­ლი­ან ამ წიგნს, და­ახ­ლო­ე­ბით მა­ინც იგ­რძნო­ბენ, თუ რო­გო­რი იყო მეფე ირაკ­ლი პირ­ვე­ლი თა­ვი­სი ში­შე­ბით, ნევ­რო­ზე­ბით, სიყ­ვა­რუ­ლით.. რას ფიქ­რობ­და ეს ადა­მი­ა­ნი, რო­მე­ლიც ისეთ სიმ­ღე­რებს წერ­და, რომ­ლე­ბიც მე­ო­ცე სა­უ­კუ­ნის ბო­ლოს და ოც­და­მე­ერ­თეს და­სა­წყის­ში ბევ­რს მოს­წონ­და. სა­უ­კუ­ნის ბო­ლოს კი ეს კომ­პო­ზი­ცი­ე­ბი ქარ­თუ­ლი რო­კენ­რო­ლის კლა­სი­კად ჩა­ით­ვლე­ბა და იქ­ნებ ეს წიგ­ნიც კლა­სი­კად იქ­ცეს?” - ასე აფა­სებს რო­მანს პრო­ფე­სო­რი, ლი­ტე­რა­ტუ­რათმცოდ­ნე გაგა ლო­მი­ძე.

„მშვი­დი ცურ­ვა“ პირ­ვე­ლად 2006 წელს გა­მო­ი­ცა. ავ­ტო­ბი­ოგ­რა­ფი­ულ­მა რო­მან­მა მა­ლე­ვე დიდი პო­პუ­ლა­რო­ბა მო­ი­პო­ვა მკი­თხველ­ში და ტი­რა­ჟი საკ­მა­ოდ სწრა­ფად ამო­ი­წუ­რა. წლე­ბის შემ­დეგ კი ირაკ­ლის მე­უღ­ლემ ქე­თა­თომ თა­ვად ჩა­მო­ა­ყა­ლი­ბა გა­მომ­ცემ­ლო­ბა „მეფე“ და „მშვი­დი ცურ­ვა“ ხე­ლახ­ლა გა­მოს­ცა.

„ახ­ლი­დან გა­მო­ცე­მა იმი­ტომ გა­დავ­წყვი­ტე, რომ სხვა გა­მომ­ცემ­ლო­ბე­ბის ტი­რა­ჟი სრუ­ლად მო­ი­წუ­რა. მო­თხოვ­ნა კი საკ­მა­ოდ დიდი იყო. არა­ერ­თხელ მსმე­ნია, რომ წიგ­ნის მა­ღა­ზი­ებ­ში „მშვიდ ცურ­ვას“ კი­თხუ­ლობ­დნენ. სხვა­დას­ხვა გა­მომ­ცემ­ლო­ბებ­თან თა­ნამ­შრომ­ლო­ბის შემ­დეგ კი უკვე გა­დავ­წყვი­ტე ჩე­მით გა­მო­მე­ცა, რად­გან მე უფრო კარ­გად მო­ვაგ­ვა­რებ­დი რიგ სა­კი­თხებს. რო­გორც ირაკ­ლის მუ­სი­კის სა­ავ­ტო­რო უფ­ლე­ბებს თა­ვად ვი­ცავ, ახლა გა­დავ­წყვი­ტე, ირაკ­ლის­თან და­კავ­შრე­ბუ­ლი ყვე­ლა სა­კი­თხი მე გა­ვა­კე­თო და მო­ვაგ­ვა­რო. გა­მომ­ცემ­ლო­ბა „მეფე“ მხო­ლოდ წიგ­ნე­ბის გა­მო­ცე­მას არ გუ­ლის­ხმობს. ნელ-ნელა მუ­სი­კა­ლუ­რი დის­კე­ბიც მინ­და გა­მოვ­ცე. ეტა­პობ­რი­ვად ირაკ­ლის სხვა წიგ­ნე­ბიც გა­მო­ი­ცე­მა,“ - გან­მარ­ტავს ქე­თა­თო.

„მშვი­დი ცურ­ვა“ უკვე იყი­დე­ბა „ბიბ­ლუ­სის“ მა­ღა­ზი­ა­თა ქსელ­შიც. მისი შე­ძე­ნა შე­საძ­ლე­ბე­ლია ონ­ლა­ინ მა­ღა­ზია www.biblusi.ge-ს სა­შუ­ა­ლე­ბი­თაც, რო­მელ­ზე შე­ძე­ნის შემ­თხვე­ვა­შიც 17–20 სექ­ტემ­ბრის ჩათ­ვლით მი­წო­დე­ბა უფა­სო იქ­ნე­ბა. წიგ­ნის ფასი 14 ლა­რია.

2018-10-18 13:15:50

და­შიფ­რუ­ლი ტექ­სტე­ბის წერა ალ­ბათ ყვე­ლა მო­ზარ­დის საყ­ვა­რე­ლი საქ­მი­ა­ნო­ბაა. და­შიფვ­რის სხვა­დას­ხვა სა­შუ­ა­ლე­ბაც არ­სე­ბობს. მათ­გან ყვე­ლა­ზე ცნო­ბი­ლი კე­ის­რის შიფ­რის სა­ხე­ლით ცნო­ბი­ლი სის­ტე­მაა, რო­მე­ლიც თა­ვის და­სა­ხე­ლე­ბას იღებს იუ­ლი­უს კე­ის­რის­გან. მან პირ­ველ­მა გა­მო­ი­ყე­ნა და­შიფვ­რა ბი­ჯით 3 მარ­ცხნივ, სამ­ხედ­რო სა­ხის მი­მო­წე­რა­ში.

კე­ის­რის შიფ­რი და­შიფრ­ვის ყვე­ლა­ზე მარ­ტი­ვი გზაა. მის­გან კი უფრო რთუ­ლი არა­ერ­თი სხვა სის­ტე­მა ჩა­მო­ყა­ლიბ­და.

ლი­ტე­რა­ტუ­რა­ში და­შიფ­რუ­ლი კოდი პირ­ველ­მა არ­თურ კო­ნან დო­ილ­მა „მო­ცეკ­ვა­ვე კა­ცუ­ნებ­ში“ გა­მო­ი­ყე­ნა. და­შიფ­რუ­ლი კოდი ქარ­თუ­ლი ლი­ტე­რა­ტუ­რა­შიც გვხვდე­ბა, ასე­თი ნა­წარ­მო­ე­ბია თეა ინა­სა­რი­ძის "მე­ცხრე ფლი­გე­ლი", სა­დაც ფა­რუ­ლი გზავ­ნი­ლის წა­კი­თხვა ჩა­ნაც­ვლე­ბა­დი შიფ­რის დახ­მა­რე­ბით არის შე­საძ­ლე­ბე­ლი.

ამ­ჯე­რად მკი­თხველს და­შიფ­რუ­ლი კო­დის გა­მო­ყე­ნე­ბით სა­ინ­ტე­რე­სო თავ­სა­ტეხს გა­მომ­ცემ­ლო­ბა „პა­ლიტ­რა L” სთა­ვა­ზობს. მზად­დე­ბა ახა­ლი სე­რია „ნამ­დვი­ლი დე­ტექ­ტი­ვი“, რო­მე­ლიც დე­ტექ­ტი­ურ, ყვე­ლა­ზე იდუ­მა­ლე­ბით მო­ცულ და სა­ინ­ტე­რე­სო ნა­წარ­მო­ე­ბებს გა­ა­ერ­თი­ა­ნებს. წიგ­ნებს კი მოჰ­ყვე­ბა და­შიფ­რუ­ლი წე­რი­ლე­ბის სე­რია, რომ­ლის სა­შუ­ა­ლე­ბი­თაც მკი­თხვე­ლი დე­ტექ­ტი­უ­რი თავ­სა­ტე­ხის მო­ნა­წი­ლე გახ­დე­ბა.

„პა­ლიტ­რა L-ის” მარ­კე­ტინ­გის მე­ნე­ჯე­რის თაკო ახვლე­დი­ა­ნის გან­მარ­ტე­ბით, მკი­თხვე­ლებს, რომ­ლე­ბიც და­შიფ­რუ­ლი წე­რი­ლე­ბის სე­რი­ას გა­შიფ­რა­ვენ, გა­მომ­ცემ­ლო­ბა სა­ჩუქ­რებს გა­დას­ცემს.

„დე­ტექ­ტი­ურ რო­მა­ნებს მოჰ­ყვე­ბა წე­რი­ლე­ბის სე­რია, რო­მე­ლიც შედ­გე­ბა 5 ნა­წი­ლის­გან. მკი­თხველ­მა უნდა შე­აგ­რო­ვოს ისი­ნი და წე­რი­ლებ­ში და­მა­ლუ­ლი თავ­სა­ტე­ხი გა­მო­იც­ნოს. დე­ტექ­ტი­ვე­ბის მოყ­ვა­რულ­თათ­ვის ეს ნამ­დვი­ლად სა­ინ­ტე­რე­სო და სა­ხა­ლი­სო გა­მოწ­ვე­ვაა. ისი­ნი, ვინც წე­რი­ლის ყვე­ლა ნა­წილს შე­აგ­რო­ვე­ბენ და მას სწორ პა­სუხ­თან ერ­თად წა­რად­გე­ნენ, და­ჯილ­დოვ­დე­ბი­ან „პა­ლიტ­რა L-ის“ მიერ. ასე რომ, თავ­სა­ტე­ხე­ბის მოყ­ვა­რუ­ლე­ბო, სე­რია შე­იქ­მნა თქვენ­თვის. არ გა­მო­ტო­ვოთ და იმოგ­ზა­უ­რეთ ნამ­დვილ დე­ტექ­ტი­ურ სამ­ყა­რო­ში! აღ­სა­ნიშ­ნა­ვია ისიც, რომ წე­რი­ლე­ბის შე­ძე­ნას მხო­ლოდ ჟურ­ნალ "გზას­თან" ერ­თან შეძ­ლებთ, ამი­ტომ არ გა­მოგრჩეთ და შე­ი­ძი­ნეთ წიგ­ნი სპე­ცი­ა­ლურ ფა­სად ჟურ­ნალთნ ერ­თად“ - გან­მარ­ტავს თაკო ახვლე­დი­ა­ნი.

სე­რია „ნამ­დვი­ლი დე­ტექ­ტი­ვის“ ფარ­გლებ­ში გა­მო­ცე­მუ­ლი წიგ­ნე­ბი ჟურ­ნალ „გზას­თან“ ერ­თად გა­ი­ყი­დე­ბა. სპე­ცი­ა­ლუ­რად შე­ირ­ჩა ცნო­ბი­ლი მწერ­ლე­ბის წიგ­ნე­ბი, რომ­ლე­ბიც მა­ღალ­რე­ი­ტინ­გუ­ლია. ამ სე­რი­ის წიგ­ნე­ბი გა­მო­ირ­ჩე­ვა ლა­მა­ზი და სა­ინ­ტე­რე­სო ყდის დი­ზა­ი­ნი­თაც.

თვე­ში 2 ახა­ლი წიგ­ნი გა­მო­ვა. პირ­ვე­ლი კი, რომ­ლის გა­ყიდ­ვაც 13 სექ­ტემ­ბერს და­ი­წყე­ბა, იქ­ნე­ბა რე­ი­მონდ ჩენდლე­რის „ღრმა ძილი“. წიგ­ნის სპე­ცი­ა­ლუ­რი ფასი 5.50 ლა­რია, ჟურ­ნალ­თან ერ­თად კი - 7 ლარი.

palitraL

2018-10-09 14:00:11

„წიგ­ნის ქურ­დი“ ავ­სტრა­ლი­ე­ლი ავ­ტო­რის, მარ­კუს ზუ­ზა­კის რო­მა­ნია, რო­მელ­მაც გა­მო­ცე­მი­დან ძა­ლი­ან მალე მი­ლი­ო­ნო­ბით მკი­თხვე­ლის გული და­ი­პყრო და მსოფ­ლიო ბესტსე­ლე­რად იქცა, 2013 წელს 20th Century Fox-მა მისი ეკ­რა­ნი­ზა­ცია შე­მოგ­ვთა­ვა­ზა, რა­მაც კი­დევ უფრო გა­ზარ­და მისი პო­პუ­ლა­რო­ბა.

წიგ­ნი ქარ­თულ ენა­ზე 2015 წელს ქარ­თვე­ლი თი­ნე­ი­ჯე­რე­ბი­სა და პრო­ექტ „ლი­ბერ­თინ­სის“ ინი­ცი­ა­ტი­ვით გა­მო­ი­ცა. მას შემ­დეგ გა­მო­ცე­მის ტი­რა­ჟი მკი­თხველ­თა მო­თხოვ­ნით რამ­დენ­ჯერ­მე გა­ნახ­ლდა. ახლა კი მარ­კუს ზუ­ზა­კი ახა­ლი წიგ­ნით გვიბ­რუნ­დე­ბა. ოჯა­ხუ­რი საგა, Bridge of Clay მოგ­ვი­თხრობს ამ­ბავს Clay-ის შე­სა­ხებ, ის ხუთი ურჩი ძმი­დან ერთ-ერ­თია და იცის ისე­თი სა­ი­დუმ­ლო, რო­მელ­საც შე­უძ­ლია ყვე­ლაფ­რის გა­ნად­გუ­რე­ბა, რაც დე­დის სიკ­ვდი­ლი­სა და მა­მის მი­ტო­ვე­ბის შემ­დეგ შექ­მნეს. Publisher weekly-სთან ინ­ტერ­ვი­უ­ში Zusak სა­უბ­რობს, რო­გორ წერ­და ამ წიგნს 20 წლი­ა­ნი მოგ­ზა­უ­რო­ბის პე­რი­ოდ­ში.

palitraL

მუ­შა­ობ ახალ ნო­ვე­ლა­ზე და არის რამე, რისი თქმაც შე­გიძ­ლი­ათ ამა­ზე?

დარ­წმუ­ნე­ბუ­ლი არ ვარ. რო­დე­საც პრობ­ლე­მე­ბი მქონ­და Bridge of Clay-ის წე­რი­სას, მე­უბ­ნე­ბოდ­ნენ, „ თუ ეს რთუ­ლია მა­შინ და­წე­რე სხვა იდე­ებ­ზე“ და მე ვფიქ­რობ­დი: „პრობ­ლე­მა ისაა, რომ არ მაქვს სხვა იდე­ე­ბი“. ახლა გა­ვა­ა­ნა­ლი­ზე, რომ მაქვს სხვა იდე­ე­ბიც, მაგ­რამ ყვე­ლა­ფე­რი მო­ექ­ცა Bridge of Clay-ში. შე­საძ­ლე­ბე­ლია, რომ მისი რამ­დე­ნი­მე ნა­წი­ლი და­მო­უ­კი­დე­ბელ წიგ­ნა­დაც კი აღიქ­მე­ბო­დეს.

ხში­რად მე­კი­თხე­ბი­ან, ვა­პი­რებ თუ არა „წიგ­ნის ქურ­დის“ გაგ­რძე­ლე­ბას. ჩემი პა­სუ­ხია - არა. ჩემი აზ­რით, ეს წიგ­ნის ღი­რე­ბუ­ლე­ბას გა­ა­უ­ფა­სუ­რებს. მაგ­რამ ამ შემ­თხვე­ვა­ში სხვაგ­ვა­რა­დაა. ეს წიგ­ნი ჩემ­თვის „ილი­ა­და­სა“ და „ოდი­სე­ას“ მსგავ­სია, ეს დიდი ბრძო­ლა იყო, იქ­ნებ ოდეს­მე სახ­ლში დაბ­რუ­ნე­ბის შე­სა­ხებ დავ­წე­რო... ზუს­ტად არ ვიცი.

წიგ­ნი ქარ­თულ ენა­ზე გა­ზა­ფხულ­ზე იქ­ნე­ბა ხელ­მი­საწ­ვდო­მი.

2018-10-09 13:55:40

გა­მომ­ცემ­ლო­ბამ “პა­ლიტ­რა L” პრო­ექ­ტის „გაც­ვა­ლე მა­კუ­ლა­ტუ­რა წიგ­ნებ­ში“ ფარ­გლებ­ში და­ი­წყო ახა­ლი კამ­პა­ნია, რო­მე­ლიც კომ­პა­ნი­ე­ბის სო­ცი­ა­ლურ პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბის ამაღ­ლე­ბას ეძღვნე­ბა.

"გაც­ვა­ლე მა­კუ­ლა­ტუ­რა წიგ­ნებ­ში" გან­სა­კუთ­რე­ბით სა­ინ­ტე­რე­სოა კომ­პა­ნი­ე­ბის­თვის, რომ­ლე­ბიც ყო­ველ­დღი­უ­რად უამ­რავ ქა­ღალდს იყე­ნებს. მათ უსარ­გებ­ლო მა­კუ­ლა­ტუ­რის ჩა­ბა­რე­ბით ბიბ­ლი­ო­თე­კის გამ­დიდ­რე­ბის შე­საძ­ლებ­ლო­ბაც ეძ­ლე­ვათ. ჩა­ბა­რე­ბუ­ლი მა­კუ­ლა­ტუ­რის სა­ნაც­ვლოდ ისი­ნი შე­სა­ბა­მი­სი რა­ო­დე­ნო­ბის წიგ­ნებს მი­ი­ღე­ბენ. აღ­სა­ნიშ­ნა­ვია ისიც, რომ სპე­ცი­ა­ლუ­რად ამ პრო­ექ­ტის­თვის გა­მო­ყო­ფი­ლი წიგ­ნე­ბის ნუს­ხა­ში წარ­მოდ­გე­ნი­ლია ბიზ­ნეს­ლი­ტე­რა­ტუ­რის არა­ერ­თი სა­ინ­ტე­რე­სო და თა­ნა­მედ­რო­ვე გა­მო­ცე­მა. „გა­უფრ­თხილ­დით გა­რე­მოს, გა­მო­ი­ყე­ნეთ რე­სურ­სი, რო­მე­ლიც გა­გაჩ­ნი­ათ და გა­ამ­დიდ­რეთ თქვე­ნი ბიბ­ლი­ო­თე­კა“ - გან­მარ­ტავს „პა­ლიტ­რა L-ის“ მარ­კე­ტინ­გის მე­ნე­ჯე­რი თაკო ახვლე­დი­ა­ნი.

კამ­პა­ნი­ის ფარ­გლებ­ში, კომ­პა­ნი­ებს შე­უძ­ლი­ათ ძვე­ლი ქა­ღალ­დე­ბის, წიგ­ნე­ბი­სა და სხვა მა­კუ­ლა­ტუ­რის გაც­ვლით მი­ი­ღონ სა­ჩუქ­რად პა­ლიტ­რა L-ის წიგ­ნე­ბი. თი­თო­ე­ულ კი­ლოგ­რამ მა­კუ­ლა­ტუ­რას შე­უძ­ლია გა­და­არ­ჩი­ნოს ხე და და­იც­ვას გა­რე­მო.

თვის გან­მავ­ლო­ბა­ში მა­კუ­ლა­ტუ­რის ჩა­ბა­რე­ბით ლი­დე­რი კომ­პა­ნია მი­ი­ღებს „თვის კომ­პა­ნი­ის“ სა­ხელს, ხოლო კამ­პა­ნი­ის დას­რუ­ლე­ბის შემ­დეგ კი შე­იკ­რი­ბე­ბა თი­თო­ე­უ­ლი კომ­პა­ნი­ის ჩა­ბა­რე­ბუ­ლი მა­კუ­ლა­ტუ­რის რა­ო­დე­ნო­ბა თვე­ე­ბის მი­ხედ­ვით და გა­მარ­ჯვე­ბუ­ლი სამი კომ­პა­ნი­ის სა­ხელ­ზე და­ირ­გვე­ბა ხე­ე­ბი.

კამ­პა­ნი­ა­ში მო­ნა­წი­ლე­ო­ბის მი­ღე­ბა შე­უძ­ლი­ათ იუ­რი­დი­ულ პი­რებს.

მა­კუ­ლა­ტუ­რის ჩა­ბა­რე­ბა ხდე­ბა თვის ნე­ბის­მი­ერ პე­რი­ოდ­ში და ყო­ვე­ლი თვის ბო­ლოს ჯამ­დე­ბა მი­ღე­ბუ­ლი რა­ო­დე­ნო­ბა.

ნერ­გე­ბი სა­იტ­ზე გან­თავ­სე­ბუ­ლია რო­გორც თვის, ასე­ვე სა­ერ­თო ჯამ­ში მი­ღე­ბუ­ლი რა­ო­დე­ნო­ბის მი­ხედ­ვით.

რე­გის­ტრა­ცი­ის­თვის იხი­ლეთ ბმუ­ლი http://bit.do/etJDi

და­მა­ტე­ბი­თი ინ­ფორ­მა­ცი­ის­თვის დაგ­ვი­კავ­შირ­დით: 577 687 945

2018-09-10 08:44:42
თვის ბესტსელერები