„დამიწერია რამდენიმე მოთხრობა კონკურსისთვის, რომლებიც შემდეგ პერიოდშიც დაიბეჭდა“- რამაზ გიგაურის პირველი წიგნის ამბავი
„დამიწერია რამდენიმე მოთხრობა კონკურსისთვის, რომლებიც შემდეგ პერიოდშიც დაიბეჭდა“- რამაზ გიგაურის პირველი წიგნის ამბავი
„დამიწერია რამდენიმე მოთხრობა კონკურსისთვის, რომლებიც შემდეგ პერიოდშიც დაიბეჭდა“- რამაზ გიგაურის პირველი წიგნის ამბავი
30 აპრილი, 2019 წ.

პირ­ვე­ლი ნა­წარ­მო­ე­ბი ავ­ტო­რის­თვის გან­სა­კუთ­რე­ბულ ემო­ცი­ებ­თა­ნაა და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი. ხში­რად ის ფარ­თო სა­ზო­გა­დო­ე­ბამ­დე ვერც აღ­წევს, მაგ­რამ ავ­ტო­რის­თვის მა­ინც გა­მორ­ჩე­უ­ლად ძვირ­ფა­სია. რიგ შემ­თხვე­ვა­ში კი მწერ­ლე­ბი ცნო­ბი­ლე­ბი თა­ვი­სი პირ­ვე­ლი­ვე ნა­წარ­მო­ე­ბით ხდე­ბი­ან. სა­ინ­ტე­რე­სოა, რო­მე­ლია ცნო­ბი­ლი ქარ­თვე­ლი მწერ­ლე­ბის პირ­ვე­ლი ნა­წარ­მო­ე­ბე­ბი და რა ბედი ეწია მათ. გა­დავ­წყვი­ტეთ, პირ­ვე­ლი წიგ­ნის ის­ტო­რი­ე­ბი შეგ­ვეგ­რო­ვე­ბი­ნა.

რა­მაზ გი­გა­­რი თა­ვის პირ­ველ წიგნს იხ­სე­ნებს:

„ქვე­ყა­ნა­ში სა­დაც გვაქვს მრა­ვალ­სა­უ­კუ­ნო­ვა­ნი მწერ­ლო­ბა და გვყავს მსოფ­ლიო დო­ნის მწერ­ლე­ბი და პო­ე­ტე­ბი, წე­რით ვე­რა­ვის გა­აკ­ვირ­ვებ, რა თქმა უნდა. მეც ბავ­შვო­ბი­დან ვწერ­დი მო­თხრო­ბებ­საც, ლექ­სებ­საც, თუმ­ცა ჩემი პირ­ვე­ლი წიგ­ნი საკ­მა­ოდ გვი­ან, 2012 წელს გა­მო­ი­ცა. მა­შინ 37 წლის ვი­ყა­ვი. ჩემი პირ­ვე­ლი წიგ­ნი ლექ­სე­ბის კრე­ბუ­ლი „ლურ­ჯი რვე­უ­ლი“ იყო. იგი აერ­თი­ა­ნებ­და ჩემს დიდი ხნის გან­მავ­ლო­ბა­ში შექ­მნილ სხვა­დას­ხვა ლექ­სებს. ვთვლი, რომ ჩემი წიგ­ნე­ბი ჩემი შვი­ლე­ბი­ვით არი­ან და პირ­ველ შვილს, ანუ „ლურჯ რვე­ულს“ ვუ­წო­დებ­დი სიყრმის შვილს, რო­მე­ლიც ყვე­ლა­ზე მე­ტად მიყ­ვარს.

თუმ­ცა დატ­რა­ბა­ხე­ბის გა­რე­შე ვი­ტყვი, რომ მწერ­ლო­ბა­ში აღი­ა­რე­ბა და ყვე­ლა სა­ხის წარ­მა­ტე­ბა ჩემ­მა რი­გით მე­ო­რე წიგნ­მა- „წარ­მა­ტე­ბის 365 გა­სა­ღე­ბი“ მო­მი­ტა­ნა. წიგ­ნი უკვე ოთხჯერ გა­მო­ი­ცა და მისი ტი­რა­ჟი რამ­დე­ნი­მე ათასს ას­ცდა. ამ წიგნ­ში ნამ­დვი­ლად ძა­ლი­ან დიდი ენერ­გია ჩავ­დე, 12 წელი ვემ­ზა­დე­ბო­დი და მსურ­და მსგავ­სი ტი­პის წიგ­ნის და­წე­რა, თუმ­ცა სხვა­დას­ხვა გა­რე­მო­ე­ბე­ბის გამო თავს ვი­კა­ვებ­დი. ერთ დღე­საც მივ­ხვდი, რომ ის პი­რო­ბე­ბი, რო­მე­ლიც მე მინ­დო­და წიგნ­ზე მუ­შა­ო­ბის პრო­ცეს­ში მქო­ნო­და, შე­საძ­ლოა ცხოვ­რე­ბა­ში არას­დროს დამ­დგა­რი­ყო და შე­საძ­ლოა, ისე მოვმკვდა­რი­ყა­ვი, რომ ეს წიგ­ნი ვერ და­მე­წე­რა. შემ­დეგ ჩემს თავს ესე­თი ამო­ცა­ნა და­ვუ­სა­ხე: წარ­მო­იდ­გი­ნე, რომ 1 წე­ლი­წად­ში კვდე­ბი და თუ რა­ი­მეს გამ­კე­თე­ბე­ლი ხარ, გა­ა­კე­თებ ახლა ან ვე­რა­სო­დეს ვერ გა­ა­კე­თებ-მეთ­ქი! და­ვი­წყე წერა და ზუს­ტად 1 წე­ლი­წად­ში დავ­წე­რე იგი.

რაც შე­ე­ხე­ბა თვი­თონ მწერ­ლო­ბას, მე მი­მაჩ­ნია, რომ ნი­ჭის გარ­და ეს არის უდი­დე­სი შრო­მა, მწე­რალს უნდა შე­ეძ­ლოს ძა­ლი­ან ბევ­რი შრო­მა. ყო­ველ შემ­თხვე­ვა­ში, მე ასე ვარ. ადა­მი­ა­ნე­ბი ძა­ლი­ან ბევ­რს წე­რენ ან გა­და­წე­რენ, გან­სა­კუთ­რე­ბით რო­დე­საც პრო­ზა­ზეა სა­უ­ბა­რი. ძა­ლი­ან ხში­რად სწო­რედ ამ გა­და­წე­რა­ში მო­დის ის სა­ბო­ლოო ფორ­მა, რაც მკი­თხვე­ლამ­დე მი­დის ბო­ლოს. ეს პრო­ექ­ტი „გახ­დი ბესტსე­ლე­რის ავ­ტო­რი არის დიდი მო­ტი­ვა­ცია დამ­წყე­ბი მწერ­ლე­ბის­თვის, მო­ტი­ვა­ცია იმი­სა, რომ შენ გაქვს შან­სი, შენ­მა წიგნ­მა გა­ი­მარ­ჯვოს და შენი სა­ხე­ლი და გვა­რი გა­ი­გოს მთელ­მა სა­ქარ­თვე­ლომ. კონ­კურსს ის და­დე­ბი­თი მხა­რეც აქვს, რომ მისი მიმ­დი­ნა­რე­ო­ბის დროს ჩვენ შე­იძ­ლე­ბა აღ­მო­ვა­ჩი­ნოთ ბევ­რი ახა­ლი სახე, რო­მე­ლიც შემ­დგომ ძა­ლი­ან ბევრ კარგ წიგნს და­წერს. დღეს მწერ­ლო­ბას არც თუ ისე ულ­ხინს სა­ქარ­თვე­ლო­ში ამი­ტომ მსგავ­სი ტი­პის კონ­კურ­სე­ბი ნამ­დვი­ლად კარ­გი სა­შუ­ა­ლე­ბა და დიდი მო­ტი­ვა­ცი­აა ახალ­გაზ­რდა ამ­ბი­ცი­უ­რი მწერ­ლე­ბის­თვის. მე თა­ვა­დაც და­მი­წე­რია რამ­დე­ნი­მე მო­თხრო­ბა კონ­კურ­სის­თვის, რომ­ლე­ბიც შემ­დეგ პე­რი­ოდ­შიც და­ი­ბეჭ­და“.

best

ასე­თია რა­მაზ გი­გა­უ­რის პირ­ვე­ლი წიგ­ნის ის­ტო­რია. დამ­წყებ მწერ­ლებს კი დიდი შან­სი ეძ­ლე­ვათ, რომ მათი პირ­ვე­ლი­ვე წიგ­ნე­ბი ბესტსე­ლე­რე­ბი გახ­დნენ. ამ შე­საძ­ლებ­ლო­ბას ავ­ტო­რებს „პა­ლიტ­რა L-ის“ კონ­კურ­სი „გახ­დი ბესტსე­ლე­რის ავ­ტო­რი“ აძ­ლევს. თუ გაქვს სურ­ვი­ლი და ნიჭი იმი­სა, რომ წერო, ეს კონ­კურ­სი ნამ­დვი­ლად შენ­თვი­საა, რად­გან კონ­კურ­სის მთა­ვა­რი მი­ზა­ნი სწო­რედ ქარ­თვე­ლი მწერ­ლე­ბის პო­პუ­ლა­რი­ზა­ცია და ახა­ლი ნი­ჭი­ე­რი ავ­ტო­რე­ბის აღ­მო­ჩე­ნაა.

უკვე ორი წე­ლია კონ­კურ­სი „გახ­დი ბესტსე­ლე­რის ავ­ტო­რი“ ნი­ჭი­ერ ადა­მი­ა­ნებს ეძებს და აძ­ლევს იმის სა­შუ­ა­ლე­ბას, აიხ­დი­ნონ ყვე­ლა­ზე სა­ნუკ­ვა­რი სურ­ვი­ლი - შე­უ­ერ­თდნენ მათ­თვის კარ­გად ნაც­ნო­ბი და საყ­ვა­რე­ლი მწერ­ლე­ბის რი­გებს. პირ­ვე­ლი ორი კონ­კურ­სის გა­მარ­ჯვე­ბუ­ლი ნა­წარ­მო­ე­ბე­ბი დღეს ქარ­თულ ბა­ზარ­ზე რე­ა­ლუ­რი ბესტსე­ლე­რე­ბი არი­ან, ახლა კი შენი ჯე­რია!

თუ გიყ­ვარს წერა, თუ გიყ­ვარს ლი­ტე­რა­ტუ­რა და გინ­და შენი სა­ხე­ლი ამ სამ­ყა­როს და­უ­კავ­ში­რო, 1 აპ­რი­ლი­დან 1 მა­ი­სის ჩათ­ვლით აუ­ცი­ლებ­ლად უნდა გა­მოგ­ზავ­ნო გა­ნა­ცხა­დი მე­ილ­ზე: book@palitra.ge და მის­ცე შენს ოც­ნე­ბას ახ­დე­ნის სა­შუ­ა­ლე­ბა.

გა­ნა­ცხა­დის შე­სა­ხებ და სხვა დაწ­ვრი­ლე­ბი­თი ინ­ფორ­მა­ცი­ის­თვის ეწ­ვი­ეთ ბმულს: https://www.palitral.ge/konkursis-tsesebi-da-pirobebi.html?lang=ka-GE

 

ელფოსტაბეჭდვა