სამი გზა, რომელიც სიბრძნემდე მიგიყვანთ - ბერნარ ვერბერის "ანგელოზების იმპერია" ქართულად ითარგმნა
სამი გზა, რომელიც სიბრძნემდე მიგიყვანთ - ბერნარ ვერბერის "ანგელოზების იმპერია" ქართულად ითარგმნა
05 აპრილი, 2019 წ.

მწერ­ლე­ბი თა­ვი­ან­თი იდე­ე­ბის მკით­ვე­ლამ­დე მი­სა­ტა­ნად ხში­რად სპე­ცი­ფი­კურ სტილს იყე­ნე­ბენ. ირ­ჩე­ვენ ფა­ბუ­ლას, ეპო­ქას, სი­ტუ­ა­ცი­ებს. ხან­და­ხან კი ახალ სამ­ყა­როს თვი­თონ­ვე ქმნი­ან. სწო­რედ ეს არის ბერ­ნარ ვერ­ბე­რის საყ­ვა­რე­ლი საქ­მი­ა­ნო­ბა. თა­ვი­სი ნა­წარ­მო­ე­ბის­თვის ეპო­ქას, ფა­ბუ­ლა­საც და სა­სურ­ველ სამ­ყა­რო­საც თვი­თონ­ვე ქმნის. მათ­თვის, ვინც უკვე წა­ი­კი­თხა "ჭი­ან­ჭვე­ლე­ბის" ტრი­ლო­გია, ეს სტი­ლი ნაც­ნო­ბი და დიდი ალ­ბა­თო­ბით, ძა­ლი­ან სა­ინ­ტე­რე­სო­ცაა. ავ­ტო­რი მკი­თხველს სა­შუ­ა­ლე­ბას აძ­ლევს, არ­სე­ბუ­ლი სამ­ყა­როს იქით გა­ი­ხე­დოს, რა­ღაც ახა­ლი აღ­მო­ა­ჩი­ნოს. ჭეშ­მა­რი­ტე­ბა ირე­ა­ლურ სამ­ყა­რო­ში ეძე­ბოს. ბერ­ნარ ვერ­ბერს ადა­მი­ა­ნის ბუ­ნე­ბა გა­მო­აქვს სა­აშ­კა­რა­ო­ზე, ყვე­ლა­ფერს უფრო ახ­ლი­დან გვიჩ­ვე­ნებს. ირე­ა­ლურ სამ­ყა­რო­ში გან­ვი­თა­რე­ბუ­ლი მოვ­ლე­ნე­ბით ჩვენს რე­ა­ლო­ბა­ზე სა­უბ­რობს და თა­ვის იდე­ებს სწო­რედ ასე ამ­ხელს.

ძა­ლი­ან მალე ქარ­თველ მკი­თხველს შე­საძ­ლებ­ლო­ბა მი­ე­ცე­მა ამ გე­ნი­ა­ლუ­რი მწერ­ლის წიგ­ნი "ან­გე­ლო­ზე­ბის იმ­პე­რია" ქარ­თუ­ლად თარ­გმნი­ლი იხი­ლოს! ამ ნა­წარ­მო­ებ­ში ბერ­ნარ ვერ­ბე­რი დე­და­მი­წას ცდე­ბა და ზე­ცი­ურ სამ­ყა­რო­ში გვა­მოგ­ზა­უ­რებს. სა­მო­თხე ყო­ველ­თვის სა­ბო­ლოო წერ­ტი­ლად, და­სას­რუ­ლად აღიქ­მე­ბა. თუმ­ცა მწერ­ლის­თვის არც აქ ჩერ­დე­ბა ადა­მი­ა­ნე­ბის ლტოლ­ვა სი­ახ­ლის­კენ და მუდ­მი­ვად და­უკ­მა­ყო­ფი­ლე­ბელ ცნო­ბის­მოყ­ვა­რე­ო­ბას ვერც სა­მო­თხე აკ­მა­ყო­ფი­ლებს. "ან­გე­ლო­ზე­ბის იმ­პე­რია" იმის პა­რა­ლე­ლუ­რად, რომ ძა­ლი­ან სა­ინ­ტე­რე­სოდ იკი­თხე­ბა, ადა­მი­ა­ნის ბუ­ნე­ბის უკეთ შეც­ნო­ბა­შიც გვეხ­მა­რე­ბა.

მა

წიგ­ნის მთარ­გმნე­ლი, მე­რაბ ფი­ფია თვლის, რომ მკი­თხვე­ლი "ან­გე­ლო­ზე­ბის იმ­პე­რი­ის" კი­თხვი­სას დიდ სი­ა­მოვ­ნე­ბას მი­ი­ღებს. მისი აზ­რით, ეს ნა­წარ­მო­ე­ბი მხო­ლოდ ფან­ტას­ტი­კის ჟან­რის წარ­მო­მად­გე­ნე­ლი არ არის, ძა­ლი­ან ცხოვ­რე­ბი­სე­უ­ლია და მკი­თხველს ბევრ რა­მე­ზე და­ა­ფიქ­რებს.

"ბერ­ნარ ვერ­ბე­რი ერთ-ერთი პო­პუ­ლა­რუ­ლი მწე­რა­ლია საფ­რან­გეთ­ში და არამ­ხო­ლოდ საფ­რან­გეთ­ში, არა­მედ მთელს მსოფ­ლი­ო­ში. ქარ­თვე­ლი მკი­თხვე­ლი მას კარ­გად არ იც­ნობს, თუმ­ცა ამ ავ­ტო­რის ტრი­ლო­გი­ამ, "ჭი­ან­ჭვე­ლებ­მა" სა­ზო­გა­დო­ე­ბის­გან დიდი მო­წო­ნე­ბა და­იმ­სა­ხუ­რა. "ან­გე­ლო­ზე­ბის იმ­პე­რია", უპირ­ვე­ლეს ყოვ­ლი­სა, ფან­ტას­ტი­კის მოყ­ვა­რულ ადა­მი­ა­ნებს და­ა­ინ­ტე­რე­სებთ, თუმ­ცა ნა­წარ­მო­ე­ბი იმ ადა­მი­ა­ნებ­საც არ და­ტო­ვებს გულ­გრილს, რომ­ლებ­თაც ეს ჟან­რი დი­დად არ იტა­ცებთ. "ან­გე­ლო­ზე­ბის იმ­პე­რი­ი­ის" კი­თხვი­სას, გრჩე­ბათ შთა­ბეჭ­დი­ლე­ბა, რომ მწე­რა­ლი რე­ა­ლურ სამ­ყა­რო­ზე სა­უბ­რობს. აქ შეხ­ვდე­ბით ადა­მი­ა­ნებს სა­ინ­ტე­რე­სო ცხოვ­რე­ბით. თარ­გმნის პრო­ცეს­ში არ­ცერთ მო­მენ­ტში არ დამ­რჩე­ნია შთა­ბეჭ­დი­ლე­ბა, რომ მხო­ლოდ სა­სი­ა­მოვ­ნოდ სა­კი­თხავ წიგნს ვთარ­გმნი­დი, რად­გან ამ ნა­წარ­მო­ებ­ში უამ­რა­ვი რა­მაა ისე­თი, რა­საც ყო­ველ­დღი­ურ ცხოვ­რე­ბა­ში ვა­წყდე­ბით. "ან­გე­ლო­ზე­ბის იმ­პე­რია" ჩემ­თვის ერთი დიდი სცე­ნა­რია თა­ვი­სი მრა­ვალ­ფე­რო­ვა­ნი პერ­სო­ნა­ჟე­ბით. ყვე­ლა თა­ვის ამ­ბავს ყვე­ბა და მკი­თხვე­ლის­თვის ახ­ლო­ბე­ლი ხდე­ბა. ნა­წარ­მო­ებ­ში ვხვდე­ბით ჩვენ­თვის უკვე ნაც­ნობ პერ­სო­ნა­ჟებს, ცნო­ბილ ადა­მი­ა­ნებს, მსა­ხი­ო­ბებს. კი­თხვი­სას ხში­რად მრჩე­ბო­და შთა­ბეჭ­დი­ლე­ბა, რომ თით­ქოს რა­ღაც ძველს ვიხ­სე­ნებ­დი."

 

ელფოსტაბეჭდვა