სიახლეები
კომპანიებს გარემოს დაცვისა და მაკულატურის გადამუშავების მარტივი შესაძლებლობა გაუჩნდათ

გა­მომ­ცემ­ლო­ბამ “პა­ლიტ­რა L” პრო­ექ­ტის „გაც­ვა­ლე მა­კუ­ლა­ტუ­რა წიგ­ნებ­ში“ ფარ­გლებ­ში და­ი­წყო ახა­ლი კამ­პა­ნია, რო­მე­ლიც კომ­პა­ნი­ე­ბის სო­ცი­ა­ლურ პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბის ამაღ­ლე­ბას ეძღვნე­ბა.

"გაც­ვა­ლე მა­კუ­ლა­ტუ­რა წიგ­ნებ­ში" გან­სა­კუთ­რე­ბით სა­ინ­ტე­რე­სოა კომ­პა­ნი­ე­ბის­თვის, რომ­ლე­ბიც ყო­ველ­დღი­უ­რად უამ­რავ ქა­ღალდს იყე­ნებს. მათ უსარ­გებ­ლო მა­კუ­ლა­ტუ­რის ჩა­ბა­რე­ბით ბიბ­ლი­ო­თე­კის გამ­დიდ­რე­ბის შე­საძ­ლებ­ლო­ბაც ეძ­ლე­ვათ. ჩა­ბა­რე­ბუ­ლი მა­კუ­ლა­ტუ­რის სა­ნაც­ვლოდ ისი­ნი შე­სა­ბა­მი­სი რა­ო­დე­ნო­ბის წიგ­ნებს მი­ი­ღე­ბენ. აღ­სა­ნიშ­ნა­ვია ისიც, რომ სპე­ცი­ა­ლუ­რად ამ პრო­ექ­ტის­თვის გა­მო­ყო­ფი­ლი წიგ­ნე­ბის ნუს­ხა­ში წარ­მოდ­გე­ნი­ლია ბიზ­ნეს­ლი­ტე­რა­ტუ­რის არა­ერ­თი სა­ინ­ტე­რე­სო და თა­ნა­მედ­რო­ვე გა­მო­ცე­მა. „გა­უფრ­თხილ­დით გა­რე­მოს, გა­მო­ი­ყე­ნეთ რე­სურ­სი, რო­მე­ლიც გა­გაჩ­ნი­ათ და გა­ამ­დიდ­რეთ თქვე­ნი ბიბ­ლი­ო­თე­კა“ - გან­მარ­ტავს „პა­ლიტ­რა L-ის“ მარ­კე­ტინ­გის მე­ნე­ჯე­რი თაკო ახვლე­დი­ა­ნი.

კამ­პა­ნი­ის ფარ­გლებ­ში, კომ­პა­ნი­ებს შე­უძ­ლი­ათ ძვე­ლი ქა­ღალ­დე­ბის, წიგ­ნე­ბი­სა და სხვა მა­კუ­ლა­ტუ­რის გაც­ვლით მი­ი­ღონ სა­ჩუქ­რად პა­ლიტ­რა L-ის წიგ­ნე­ბი. თი­თო­ე­ულ კი­ლოგ­რამ მა­კუ­ლა­ტუ­რას შე­უძ­ლია გა­და­არ­ჩი­ნოს ხე და და­იც­ვას გა­რე­მო.

თვის გან­მავ­ლო­ბა­ში მა­კუ­ლა­ტუ­რის ჩა­ბა­რე­ბით ლი­დე­რი კომ­პა­ნია მი­ი­ღებს „თვის კომ­პა­ნი­ის“ სა­ხელს, ხოლო კამ­პა­ნი­ის დას­რუ­ლე­ბის შემ­დეგ კი შე­იკ­რი­ბე­ბა თი­თო­ე­უ­ლი კომ­პა­ნი­ის ჩა­ბა­რე­ბუ­ლი მა­კუ­ლა­ტუ­რის რა­ო­დე­ნო­ბა თვე­ე­ბის მი­ხედ­ვით და გა­მარ­ჯვე­ბუ­ლი სამი კომ­პა­ნი­ის სა­ხელ­ზე და­ირ­გვე­ბა ხე­ე­ბი.

კამ­პა­ნი­ა­ში მო­ნა­წი­ლე­ო­ბის მი­ღე­ბა შე­უძ­ლი­ათ იუ­რი­დი­ულ პი­რებს.

მა­კუ­ლა­ტუ­რის ჩა­ბა­რე­ბა ხდე­ბა თვის ნე­ბის­მი­ერ პე­რი­ოდ­ში და ყო­ვე­ლი თვის ბო­ლოს ჯამ­დე­ბა მი­ღე­ბუ­ლი რა­ო­დე­ნო­ბა.

ნერ­გე­ბი სა­იტ­ზე გან­თავ­სე­ბუ­ლია რო­გორც თვის, ასე­ვე სა­ერ­თო ჯამ­ში მი­ღე­ბუ­ლი რა­ო­დე­ნო­ბის მი­ხედ­ვით.

რე­გის­ტრა­ცი­ის­თვის იხი­ლეთ ბმუ­ლი http://bit.do/etJDi

და­მა­ტე­ბი­თი ინ­ფორ­მა­ცი­ის­თვის დაგ­ვი­კავ­შირ­დით: 577 687 945

10 სექტემბერი, 2018 წ.
სრულად
ერეკლე II - საქართველოს რეფორმატორი მეფე

მან შე­ზღუ­და თავ­ნე­ბა თა­ვა­დე­ბი და გა­ა­უქ­მა ზო­გი­ერ­თი სა­თა­ვა­დო, და­ა­სახ­ლა უცხო­ელ დამ­პყრობ­თა შე­მო­სე­ვე­ბის შე­დე­გად მო­ოხ­რე­ბუ­ლი რა­ი­ო­ნე­ბი, იღ­ვწო­და უცხო­ელ მო­ა­ხალ­შე­ნე­თა მო­ზიდ­ვი­სა და სა­მე­ფო სა­კუთ­რე­ბის გაზ­რდი­სათ­ვის, გა­მოს­ცა კა­ნო­ნი, რომ­ლის ძა­ლი­თაც ტყვე­ო­ბი­დან თა­ვი­სი სახ­სრე­ბი­თა და ინი­ცი­ა­ტი­ვით დაბ­რუ­ნე­ბულ გლეხს თა­ვი­სუფ­ლე­ბა ენი­ჭე­ბო­და, შექ­მნა და გა­ამ­რავ­ლა თა­ვი­სუ­ფალ მი­წათ­მფლო­ბელ-მო­ლაშ­ქრე­თა ფენა, შექ­მნა მო­რი­გე­ო­ბის პრინ­ციპ­ზე დამ­ყა­რე­ბუ­ლი მუდ­მი­ვი ჯარი, აკ­რძა­ლა ოს­მა­ლო­ბა-ყი­ზილ­ბა­შო­ბის დროს გა­ნახ­ლე­ბუ­ლი ყმა­თა უმა­მუ­ლოდ გა­ყიდ­ვა და ტყვე­ე­ბით ვაჭ­რო­ბა, და­რაზ­მა ხალ­ხი ტყვე­თა გა­ტა­ცე­ბის წი­ნა­აღ­მდეგ საბ­რძოლ­ვე­ლად, რუ­სე­თის მი­ბაძ­ვით შე­მო­ი­ღო სამ­ხედ­რო სის­ტე­მა, სცა­და მმარ­თვე­ლო­ბა ცალ­კე­უ­ლი უწყე­ბე­ბის მი­ხედ­ვით და­ე­ნა­წი­ლე­ბი­ნა: „სა­გა­რეო საქ­მე­თა“, „სა­ხელ­მწი­ფო შე­მო­სავ­ლი­სა“ და „სამ­ხედ­რო საქ­მე­თა“ დარ­გე­ბად.

-0:10

ეს ერეკ­ლე მე­ო­რის მიერ გა­ტა­რე­ბუ­ლი იმ რე­ფორ­მე­ბის ნა­წი­ლია, რომ­ლე­ბიც ხე­ლის­ფუ­ლე­ბის ცენ­ტრა­ლი­ზა­ცი­ას ეძღვნე­ბო­და. თუმ­ცა ერეკ­ლეს დიდი საქ­მე­ე­ბი მხო­ლოდ ამ რე­ფორ­მე­ბით არ შე­მო­ი­ფარ­გლე­ბა.

ერეკ­ლე II ენერ­გი­ულ ღო­ნის­ძი­ე­ბებს მი­მარ­თავ­და მრეწ­ვე­ლო­ბის და კულ­ტუ­რის გან­ვი­თა­რე­ბი­სათ­ვის, რის შე­დე­გა­დაც გაჩ­ნდა ფაბ­რი­კე­ბი და ქარ­ხნე­ბი: შაქ­რის, მი­ნის, სარ­კის, ბრო­ლის, შა­ლის, სან­თლის, ია­რა­ღის,საპ­ნის, აგუ­რის, თი­ხის ჭურ­ჭლის და­მამ­ზა­დე­ბე­ლი სა­წარ­მო­ე­ბი. ზეთ­სახ­დე­ლი, მა­რილ­სახ­დე­ლი, თამ­ბა­ქოს და­მამ­ზა­დე­ბე­ლი,შაქ­რისმწარ­მო­ე­ბე­ლი ქარ­ხნე­ბი, სამ­ღებ­რო­ე­ბი; გან­ვი­თარ­და სამ­თა­მად­ნო წარ­მო­ე­ბა, დიდი შე­მო­სა­ვა­ლი შე­მო­დი­ო­და ახ­ტა­ლის ლი­თო­ნის მად­ნე­ბი­დან, გა­ნახ­ლდა ზა­რა­ფხა­ნა, იჭ­რე­ბო­და ვერ­ცხლი­სა და სპი­ლენ­ძის ფული, ამუ­შავ­და ია­რა­ღის, დენ­თის, ზარ­ბაზ­ნის და­მამ­ზა­დე­ბე­ლი ქარ­ხნე­ბი. თბი­ლის­ში დუქ­ნე­ბის რი­ცხვი ხუ­თა­სამ­დე აღ­წევ­და. თბი­ლის­ში ყო­ველ­დღე სხვა­დას­ხვა სა­ხის სა­ქონ­ლით დატ­ვირ­თუ­ლი ქა­რავ­ნე­ბი შე­მო­დი­ო­და და აქე­და­ნაც გაჰ­ქონ­დათ ტვირ­თი ვაჭ­რებს. შენ­დე­ბო­და ახა­ლი შე­ნო­ბე­ბი და­ცი­ხე­ე­ბი, თუმ­ცა თბი­ლი­სის შიდა ციხე და­ან­გრი­ეს, რად­გან მტრის შე­მო­სე­ვის სა­შიშ­რო­ე­ბა აღარ იყო.

ქვე­ყა­ნა­ში დიდი ყუ­რა­დღე­ბა ეთ­მო­ბო­და გა­ნათ­ლე­ბას, იხ­სნე­ბო­და სა­სუ­ლი­ე­რო სე­მი­ნა­რი­ე­ბი და სკო­ლე­ბი. აღად­გი­ნეს სტამ­ბა, სა­დაც დიდი რა­ო­დე­ნო­ბით იბეჭ­დე­ბო­და წიგ­ნე­ბი.

palitraL

თბი­ლი­სი ამი­ერ­კავ­კა­სი­ის პო­ლი­ტი­კურ, კულ­ტუ­რულ და სა­ვაჭ­რო ცენ­ტრად იქცა. სა­ქარ­თვე­ლო­თი ევ­რო­პის ქვეყ­ნე­ბიც და­ინ­ტე­რეს­დნენ. მრა­ვა­ლი წე­რი­ლი იბეჭ­დე­ბო­და იმ­დრო­ინ­დელ რუ­სულ და ევ­რო­პის ქვეყ­ნე­ბის გა­ზე­თებ­სა თუ ჟურ­ნა­ლებ­ში „პრინც ერეკ­ლე­ზე“, რო­მელ­საც „აშ­ვე­ბუ­ლი ლო­მის“ სა­ხე­ლი ჰქონ­და.

სწო­რედ ასე­თი მოღ­ვა­წე­ო­ბა ჰქონ­და ერეკ­ლე მე­ო­რეს, რომ­ლის სა­ხე­ლიც ის­ტო­რი­ას გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლად შე­მორ­ჩა. მან სხვა მრა­ვალ სა­სი­კე­თო საქ­მეს­თან ერ­თად, ქარ­თლ-კა­ხე­თის გა­ერ­თი­ა­ნე­ბაც შეძ­ლო.

ერეკ­ლე მე­ო­რის მოღ­ვა­წე­ო­ბას ეძღვნე­ბა სე­რი­ის „ქარ­თვე­ლი მე­ფე­ე­ბის“ ახა­ლი ტომი, რო­მე­ლიც 10 სექ­ტემ­ბერს გა­მო­ვა. წიგ­ნი გა­ი­ყი­დე­ბა გა­ზეთ „კვი­რის პა­ლიტ­რას­თან“ ერ­თად სპე­ცი­ა­ლურ ფა­სად - 5,50 ლა­რად, გა­ზეთ­თან ერ­თად - 7,00 ლა­რად. ხოლო ერთი კვი­რის შემ­დეგ კი წიგ­ნის მა­ღა­ზი­ებ­ში მისი შე­ძე­ნა 10 ლა­რად იქ­ნე­ბა შე­საძ­ლე­ბე­ლი.

10 სექტემბერი, 2018 წ.
სრულად
თუ თქვენ მოზარდის მშობელი ხართ - რა არის ნერდი და როგორ შევუწყოთ ხელი ბავშვების შემდგომ წარმატებას

სტივ ჯობ­სი, ბილ გე­ით­სი, მარკ ცუ­კერ­ბერ­გი, ალ­ბერტ აინშტა­ი­ნი, ალან ტი­უ­რინ­გი, ნი­კო­ლა ტეს­ლა - ამ ადა­მი­ა­ნებ­მა მსოფ­ლიო შეც­ვა­ლეს, თუმ­ცა გარ­და აღ­ნიშ­ნუ­ლი­სა, მათ კი­დევ ერთი რამ აერ­თი­ა­ნებთ - ისი­ნი ყვე­ლა ნერ­დე­ბი არი­ან. ეს არის მათი ხა­სი­ა­თის მთა­ვა­რი შტრი­ხი, რა­მაც თი­თო­ე­უ­ლი მათ­გა­ნის ასე­თი წარ­მა­ტე­ბა გა­ნა­პი­რო­ბა, თუმ­ცა ცხოვ­რე­ბის სა­წყის ეტაპ­ზე სწო­რედ ნერ­დო­ბის გამო არა­ერ­თხელ გამ­ხდა­რან და­ცინ­ვის, ბუ­ლინ­გის, ფსი­ქო­ლო­გი­უ­რი ძა­ლა­დო­ბის მსხვერ­პლი.

თა­ნა­მედ­რო­ვე სამ­ყა­რო­ში ხში­რად ის­მის ტერ­მი­ნე­ბი: ნერ­დი, გიკი, ბუ­ლინ­გი, თუმ­ცა მათი ზუს­ტი გან­მარ­ტე­ბა ჯერ კი­დევ ბევ­რმა არ იცის. მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია, რომ თი­თო­ე­ულ ოჯახ­ში გაც­ნო­ბი­ე­რე­ბუ­ლი ჰქონ­დეთ ამ ყვე­ლაფ­რის მნიშ­ვნე­ლო­ბა და მო­ზარ­დებს გან­ვი­თა­რე­ბი­სა და ჩა­მო­ყა­ლი­ბე­ბის სწო­რი მი­მა­თუ­ლე­ბა მის­ცენ, სწო­რად მარ­თონ მათი ხა­სი­ა­თი და ნერ­დო­ბა თუ გი­კო­ბა პო­ზი­ტი­უ­რი გა­ხა­დონ.

და მა­ინც რა არის ნერ­დი? ერთ-ერთი გან­მარ­ტე­ბით ნერ­დი არის ადა­მი­ა­ნი, რო­მე­ლიც სკო­ლა­ში ბე­ჯი­თი მოს­წავ­ლეა, უყ­ვარს თა­ნა­მედ­რო­ვე ტექ­ნო­ლო­გი­ე­ბი, კო­მიქ­სე­ბი, სა­მეც­ნი­ე­რო ფან­ტას­ტი­კუ­რი ჟან­რის წიგ­ნე­ბი და ამ ყვე­ლა­ფერ­ში კარ­გა­დაც ერ­კვე­ვა. ნერ­დე­ბი ხში­რად უყუ­რე­ბენ ტე­ლე­სე­რი­ა­ლებს. ხა­სი­ა­თის კი­დევ ერთი სა­ერ­თო, მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი შტრი­ხი კი ისაა, რომ ისი­ნი ნაკ­ლე­ბად სო­ცი­ა­ლუ­რე­ბი არი­ან.

ნერ­დე­ბის ცხოვ­რე­ბის შე­სა­ხებ ბოლო პე­რი­ოდ­ში არა ერთი წიგ­ნი და­ი­წე­რა და ფილ­მი შე­იქ­მნა. ფი­ლიპ ოზ­ბორ­ნის „ნერ­დის დღი­უ­რი“ მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი ნა­წარ­მო­ე­ბია ნერ­დე­ბის შე­სა­ხებ, რო­მე­ლიც ქარ­თუ­ლად ითარ­გმნე­ბა და მალე წიგ­ნის მა­ღა­ზი­ის თა­რო­ებ­ზეც გა­მოჩ­ნდე­ბა. წიგ­ნი „პა­ლიტ­რა L”-ის სე­რი­ის „ლი­ბერ­ქიდსის“ ფარ­გლებ­ში გა­მო­ი­ცე­მა. სე­რია გან­კუთ­ვნი­ლია მო­ზარ­დე­ბის­თვის 8-წლი­დან.

ქარ­თულ ენა­ზე ნა­თარ­გმნ „ნერ­დის დღი­ურს“ უკვე გა­ეც­ნო ბავ­შვთა ფსი­ქო­ლო­გი ჯანა კა­ხი­ა­ნი, რო­მე­ლიც მშობ­ლებს ასე­თი რე­კო­მენ­და­ცი­ას სთა­ვა­ზობს:

„დღეს მე წა­კი­თხუ­ლი მაქვს უამ­რა­ვი წიგ­ნი და მათი ში­ნა­არ­სი არ მახ­სოვს დე­ტა­ლუ­რად, თუმ­ცა მახ­სოვს ის ემო­ცია, რო­მე­ლიც ამ წიგნ­მა და­ტო­ვა. „ნერ­დის დღი­ურ­მა“ სწო­რედ ის და­დე­ბი­თი ემო­ცია და­ტო­ვა, რო­მე­ლიც არას­დროს და­მა­ვი­წყდე­ბა. მე ვფიქ­რობ, იგი­ვე ემო­ცია ექ­ნე­ბა მის ყვე­ლა მკი­თხველს. 21-ე სა­უ­კუ­ნის თა­ო­ბას ბევ­რი ინ­ტე­რე­სი აქვს: კომ­პი­უ­ტე­რი, ფენ­ტე­ზის ჟან­რის ფილ­მე­ბი, თა­მა­შე­ბი, კო­მიქ­სე­ბი. სწო­რედ ამი­ტომ ეს წიგ­ნი ფი­ლიპ ოზ­ბორნ­მა და­ახ­ლო­ე­ბით კო­მიქ­სის სტილ­ში და­წე­რა. აქ აღ­წე­რი­ლი არი­ან ნერ­დე­ბი. აქ კარ­გად ჩანს მშობ­ლის როლი, ამი­ტომ აუ­ცი­ლე­ბე­ლია რომ მშობ­ლებ­მაც წა­ი­კი­თხონ. არ არის სწო­რი, როცა მშობ­ლის ჩარ­თუ­ლო­ბა ნაკ­ლე­ბია, იმი­ტომ რომ ამ ასაკ­ში ბავ­შვებს უყ­ვართ თა­ვი­სი მშობ­ლე­ბის­თვის ამ­ბე­ბის მო­ყო­ლა. მათ სწო­რად უნდა გა­ვუ­გოთ და მათ გან­ვი­თა­რე­ბა­საც სწო­რი მი­მარ­თუ­ლე­ბა უნდა მივ­ცეთ,“ - გან­მარ­ტავს ჯანა კა­ხი­ა­ნი.

„ლი­ბერ­ქიდსის“ პრო­ექ­ტე­ბის მე­ნე­ჯე­რის გი­ორ­გი კი­კა­ბი­ძის გან­მარ­ტე­ბი­თაც, ეს არის აუ­ცი­ლებ­ლად წა­სა­კი­თხი წიგ­ნი რო­გორც 8-წლი­დან ბავ­შვე­ბის­თვის, ისე მათი მშობ­ლე­ბის­თვის, იმის­თვის, რომ ბავ­შვებ­თან სწო­რი კო­მუ­ნი­კა­ცია შეძ­ლონ.

„ეს წიგ­ნი არის ადა­მი­ა­ნებ­ზე, რომ­ლე­ბიც არი­ან ძა­ლი­ან გა­ნათ­ლე­ბუ­ლე­ბი, ნაკ­ლე­ბად სო­ცი­ა­ლუ­რე­ბი და გა­აჩ­ნი­ათ გა­მოკ­ვე­თი­ლი ინ­ტე­რე­სე­ბი. სამ­წუ­ხა­როდ, სკო­ლებ­ში ასე­თი ბავ­შვე­ბი ხში­რად იჩაგ­რე­ბი­ან. სწო­რედ ასე­თია წიგ­ნის მთა­ვა­რი პერ­სო­ნა­ჟიც. მას მე­გობ­რე­ბის ვიწ­რო წრე ჰყავს. ის ცდი­ლობს სკო­ლა­ში ყო­ველ­დღი­ურ ჩაგ­ვრას გა­ექ­ცეს და სა­კუ­თა­რი სამ­ყა­რო შექ­მნას. მთა­ვარ პერ­სო­ნაჟ­თან ერ­თად, ბავ­შვი წიგნ­ში ბევრ სა­ინ­ტე­რე­სო ინ­ფორ­მა­ცი­ას გა­ეც­ნო­ბა ტექ­ნო­ლო­გი­ე­ბის, თა­ნა­მედ­რო­ვე­ო­ბის მიღ­წე­ვე­ბის, ლი­ტე­რა­ტუ­რის, ხე­ლოვ­ნე­ბის მი­მარ­თუ­ლე­ბით. წიგნ­ში მრავ­ლა­დაა კო­მიქ­სე­ბი, ფენ­ტე­ზის და სა­მეც­ნი­ე­რო ელე­მენ­ტე­ბიც. ეს წიგ­ნი გა­ნა­ვი­თა­რებს ბავ­შვე­ბის წარ­მო­სახ­ვას და აა­მაღ­ლებს მათ ზო­გად გა­ნათ­ლე­ბას - გან­მარ­ტავს გი­ორ­გი კი­კა­ბი­ძე.

ნერ­დე­ბის შე­სა­ხებ ამ სა­ინ­ტე­რე­სო წიგ­ნის ყიდ­ვას ქარ­თველ მკი­თხვე­ლი უახ­ლო­ეს მო­მა­ვალ­ში შეძ­ლებს.31 აგვისტო, 2018 წ.
სრულად
ზიგმუნდ ფროიდი - ადამიანი, რომლის ისტორია საინტერესო და გამოსადეგია

„ბი­ოგ­რაფს ყო­ველ­თვის უწევს ტყუ­ი­ლის თქმა, რა­ღა­ცის და­მავლვა, შე­ლა­მა­ზე­ბა, თვალ­თმაქ­ცო­ბა, სა­კუ­თა­რი უცო­დინ­რო­ბის შე­ნიღბვა, რად­გან სხვი­სი ცხოვ­რე­ბის შე­სა­ხებ სი­მარ­თლის გა­გე­ბა შე­უძ­ლე­ბე­ლია და შე­საძ­ლე­ბე­ლიც რომ გახ­დეს, გა­მო­უ­სა­დე­გა­რია, რად­გან უკვე წარ­სუ­ლია. თა­ნაც ხალ­ხი სი­მარ­თლის ცოდ­ნას არ იმ­სა­ხუ­რებს,“ - წერ­და ზიგმუნდ ფრო­ი­დი.

„ბი­ოგ­რაფს ყო­ველ­თვის არ უწევს ტყუ­ი­ლის თქმა, რა­ღა­ცის და­მალ­ვა, შე­ლა­მა­ზე­ბა, თვალ­თმაქ­ცო­ბა, სა­კუ­თა­რი უცო­დინ­რო­ბის შე­ნიღბვა, რად­გან სხვი­სი ცხოვ­რე­ბის შე­სა­ხებ სი­მარ­თლის გა­გე­ბა შე­საძ­ლე­ბე­ლია, მე­ტიც - სა­ინ­ტე­რე­სო და გა­მო­სა­დე­გია, თა­ნაც ადა­მი­ა­ნე­ბი, თუ ყვე­ლა არა, ნა­წი­ლი მა­ინც - იმ­სა­ხუ­რებს სი­მარ­თლის ცოდ­ნას,“ - აი, ასე, ფრო­ი­დის­გან სრუ­ლი­ად სა­პი­რის­პი­როდ კი წერ­და მისი ბი­ოგ­რა­ფი ჯორჯ თომფსო­ნი.

ზიგმუნ ფრო­ი­დიც იმ ადა­მი­ა­ნე­ბის კა­ტე­გო­რი­ას ეკუთ­ვნის, რო­მელ­თა ის­ტო­რი­აც ხალ­ხის­თვის გა­მო­სა­დე­გი და სა­ინ­ტე­რე­სოა. ებ­რა­უ­ლი წარ­მო­მავ­ლო­ბის ფრო­ი­დი გერ­მა­ნი­ა­ში და­ი­ბა­და და გერ­მა­ნულ გვარ­საც ატა­რებ­და, რო­მე­ლიც მის­მა ბა­ბუ­ამ მი­ი­ღო.

ფრო­ი­დი არის სიღ­რმის ფსი­ქო­ლო­გი­ის, რო­გორც ადა­მი­ა­ნის ახა­ლი ხედ­ვი­სა და პი­როვ­ნე­ბის პირ­ვე­ლი თე­ო­რი­ის-ფსი­ქო­ა­ნა­ლი­ზის დამ­ფუძ­ნე­ბე­ლი. მან ჩა­მო­ა­ყა­ლი­ბა და გა­ნა­ვი­თა­რა ფსი­ქო­დი­ნა­მი­კა, რო­გორც ახა­ლი ფსი­ქო­ლო­გი­უ­რი თვალ­საზ­რი­სი, რო­მელ­შიც ცენ­ტრა­ლუ­რია: არაც­ნო­ბი­ე­რი, ლტოლ­ვა, წი­ნა­აღ­მდე­გო­ბის პრინ­ცი­პი და გა­და­ტა­ნა.

ფრო­ი­დი 83 წლის ასაკ­ში გარ­და­იც­ვა­ლა ლონ­დონ­ში 1939 წლის 23 სექ­ტემ­ბერს პი­რის ღრუს კი­ბო­თი. მან და­ა­ვა­დე­ბის შე­სა­ჩე­რებ­ლად 1923 წლი­დან მო­ყო­ლე­ბუ­ლი 33 ოპე­რა­ცია გა­და­ი­ტა­ნა. ეს ყვე­ლა­ფე­რი კი მის­თვის ძა­ლი­ან დიდი ფი­ზი­კუ­რი ტან­ჯვა იყო. ბოლო წლე­ბი იგი ატა­რებ­და ხა­ხის პრო­ტეზს, მაგ­რამ მა­ინც არ წყვეტ­და სი­გა­რის წე­ვას. მისი მეც­ნი­ე­რუ­ლი შე­მოქ­მე­დე­ბა ცხოვ­რე­ბის ბო­ლომ­დე გრძელ­დე­ბო­და, თუმ­ცა ბოლო 4 წლის გან­მავ­ლო­ბა­ში იგი ლექ­ცი­ებს ვე­ღარ კი­თხუ­ლობ­და და ვე­ღარც ფსი­ქო­თე­რა­პი­ას ეწე­ო­და კლი­ენ­ტებ­თან, რად­გან პი­რის ღრუს­თან და­კავ­ში­რე­ბულ­მა სიმ­სივ­ნურ­მა პრობ­ლე­მებ­მა მისი ხმა ძა­ლი­ან და­ა­სუს­ტა. მისი სა­ყო­ველ­თა­ოდ ცნო­ბი­ლი გარ­დაც­ვა­ლე­ბის ფაქ­ტი ასე­თია: ფრო­იდ­მა თა­ვად სთხო­ვა ექიმს მორ­ფი­ნის ზედ­მე­ტი დოზა მი­ე­წო­დე­ბი­ნა მის­თვის, რად­გან ძა­ლი­ან იტან­ჯე­ბო­და და აღარც არაფ­რის იმე­დი ჰქონ­და. ფრო­ი­დი სიკ­ვდი­ლის დრო­საც შეგ­ნე­ბულ მდგო­მა­რე­ო­ბა­ში იმ­ყო­ფე­ბო­და.

ფრო­ი­დის შე­სა­ხებ უამ­რა­ვი სა­ინ­ტე­რე­სო წიგ­ნი არ­სე­ბობს. მისი ბი­ოგ­რა­ფია არა­ერთ ენა­ზეა თარ­გმნი­ლი და ფსი­ქო­ლო­გე­ბი დღემ­დე ფრო­ი­დის აღ­მო­ჩე­ნებს იყე­ნე­ბენ. ფრო­ი­დის შე­სა­ხებ ბი­ოგ­რა­ფი­უ­ლი გა­მო­ცე­მა „პა­ლიტ­რა L-მა“ სე­რი­ის „50 პერ­სო­ნის“ ფარ­გლებ­ში გა­მოს­ცა. მისი შე­ძე­ნა 27 აგ­ვის­ტო­დან მკი­თხველს, ჟურ­ნალ ის­ტო­რი­ან­თან ერ­თად შე­უძ­ლია.

palitraL

რაც შე­ე­ხე­ბა თა­ვად სე­რი­ას, ის გთა­ვა­ზობთ სა­ინ­ტე­რე­სო ცნო­ბებს ადა­მი­ა­ნე­ბის შე­სა­ხებ, რომ­ლებ­მაც ის­ტო­რია შექ­მნეს და შეც­ვა­ლეს. ამ ადა­მი­ა­ნე­ბის შე­სა­ხებ ბევ­რი ფაქ­ტია ცნო­ბი­ლი, მაგ­რამ, ალ­ბათ, იშ­ვი­ა­თად გაც­ნო­ბი­ხართ მა­სა­ლას, სა­დაც პერ­სო­ნა­ზე სრუ­ლი­ად გან­სხვა­ვე­ბუ­ლი ფაქ­ტე­ბი­თა და ამ­ბე­ბით მო­გი­თხრო­ბენ. ბუ­ნებ­რი­ვია, ის­ტო­რი­ულ ფაქტს, დო­კუ­მენ­ტურ მა­სა­ლას ამ ნაშ­რო­მებ­ში უდი­დე­სი ად­გი­ლი უკა­ვია, მაგ­რამ სულ სხვაა ამ­ბა­ვი, რო­მე­ლიც ემო­ცი­ის, პი­რო­ბი­თო­ბის, ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბის, ადა­მი­ა­ნუ­რი სი­სუს­ტე­ე­ბის, წი­ნა­აღ­მდე­გო­ბე­ბი­სა და, უბ­რა­ლოდ, ცხოვ­რე­ბის ფონ­ზე ვი­თარ­დე­ბა. ამ­ბო­ბენ, რომ დიდი ადა­მი­ა­ნე­ბი ქმნი­ან ეპო­ქას, თუმ­ცა, პი­რი­ქი­თაც ხდე­ბა - ეპო­ქა, გა­რე­მო, კონ­კრე­ტუ­ლი სო­ცი­ალ‐ეკო­ნო­მი­კუ­რი თუ პო­ლი­ტი­კუ­რი ვი­თა­რე­ბა ქმნის პრო­ვო­კა­ცი­ულ ფონს, რაც გამ­ჭრი­ა­ხი, გა­ბე­დუ­ლი და ამ­ბი­ცი­უ­რი ადა­მი­ა­ნე­ბის­თვის გა­მოწ­ვე­ვად იქ­ცე­ვა და... ის­ტო­რია უდი­დე­სი მოვ­ლე­ნის ქრო­ნი­კას ჩა­ი­ნიშ­ნავს ხოლ­მე! ამ მოვ­ლე­ნებს უმე­ტეს­წი­ლად სა­კუ­თა­რი ავ­ტო­რე­ბი ჰყავთ - პერ­სო­ნე­ბი, ვინც ხელ­საყ­რელ მო­მენტს ჩა­ე­ჭიდ­ნენ და... რო­მელ­თაც შეც­ვა­ლეს სამ­ყა­რო! ერთ-ერთი მათ­გა­ნი კი სწო­რედ ზიგმუნდ ფრო­ი­დია.

30 აგვისტო, 2018 წ.
სრულად
#გაიყოლე და იკითხე ყველგან - მცირე ფორმატის წიგნები, რომლებსაც ყველგან მოათავსებთ

ზა­ფხუ­ლის ცხელ დღე­ებ­ში სა­ცობ­ში ყოფ­ნა­ზე ცუდი არა­ფე­რია. თუმ­ცა ეს თბი­ლი­სუ­რი რე­ა­ლო­ბის გარ­და­უ­ვა­ლი ნა­წი­ლია. ამ დროს სო­ცი­ა­ლუ­რი ქსე­ლე­ბის თვა­ლი­ე­რე­ბა და სხვე­ბის დას­ვე­ნე­ბის ფო­ტო­ე­ბის ყუ­რე­ბა კი ადა­მი­ა­ნის ნერ­ვებ­ზე უა­რე­სად მოქ­მე­დებს. ამ შემ­თხვე­ვა­ში სა­უ­კე­თე­სო გა­მო­სა­ვა­ლი კი­თხვაა. წიგ­ნი ხომ ადა­მი­ა­ნის სა­უ­კე­თე­სო მე­გო­ბა­რია და სწო­რედ ის და­ეხ­მა­რე­ბა ზა­ფხუ­ლის ცხე­ლი დღე­ე­ბის სირ­თუ­ლე­ე­ბის მარ­ტი­ვად გა­და­ტა­ნა­შიც.

თუმ­ცა სქელ­ტა­ნი­ა­ნი წიგ­ნე­ბის თან ტა­რე­ბა და სამ­სა­ხუ­რის­კენ მი­მა­ვალ გზა­ზე კი­თხვა ად­ვი­ლი საქ­მე ნამ­დვი­ლად არაა. სწო­რედ ამი­ტომ გა­მომ­ცემ­ლო­ბა „პა­ლიტ­რა L-მა“ გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლად იზ­რუ­ნა მკი­თხვე­ლე­ბის ინ­ტერ­სე­ბის დაკ­მა­ყო­ფი­ლებ­ზე და გა­მოს­ცა მცი­რე ფორ­მა­ტის წიგ­ნე­ბი სე­რი­ის „ერთი მო­თხრო­ბის“ ფარ­გლებ­ში.

-0:12

#გა­ი­ყო­ლე - ეს კი იმ კამ­პა­ნი­ის სა­ხელ­წო­დე­ბაა, რომ­ლე­ბიც ადა­მი­ა­ნებს მო­უ­წო­დებს თან გა­ი­ყო­ლონ წიგ­ნე­ბი და იკი­თხონ ყველ­გან, სა­დაც ეს შე­საძ­ლე­ბე­ლია. „პა­ლიტ­რა L-ის“ მარ­კე­ტინ­გის მე­ნე­ჯე­რის თაკო ახვლე­დი­ა­ნის გან­მარ­ტე­ბით, პრო­ექ­ტი „ერთი მო­თხრო­ბა“ კი­თხვის მაქ­სი­მა­ლუ­რად ხელ­შე­წყო­ბას ისა­ხავს მიზ­ნად.

„მომ­ხმა­რე­ბელს მცი­რე ფორ­მა­ტის წიგ­ნე­ბი შევ­თა­ვა­ზეთ, რომ­ლე­თა თან წა­ღე­ბაც მარ­ტი­ვია და ადა­მი­ანს შორ თუ ახლო გზა­ზე მგზავ­რო­ბას უმარ­ტი­ვებს, უხა­ლი­სებს. ამა­ვე მიზ­ნით, წა­მო­ვი­წყეთ ახა­ლი კამ­პა­ნი­აც - #გა­ი­ყო­ლე. სე­რი­ის ფარ­გლებ­ში ქარ­თვე­ლი და უცხო­უ­რი ავ­ტო­რე­ბის 45 წიგ­ნია და­ბეჭ­დი­ლი. მრა­ვალ­ფე­რო­ვა­ნი არ­ჩე­ვა­ნი ნე­ბის­მი­ე­რი გე­მოვ­ნე­ბის და ინ­ტე­რე­სე­ბის მქო­ნე მკი­თხველს შე­საძ­ლებ­ლო­ბას აძ­ლევს, რომ მის­თვის სა­ინ­ტე­რე­სო წიგ­ნე­ბი შე­არ­ჩი­ოს და მგზავ­რო­ბის დამ­ღლე­ლი პრო­ცე­სი სა­სი­ა­მოვ­ნოდ აქ­ცი­ოს,“ - გან­მარ­ტავს თაკო ახვლე­დი­ა­ნი.

პრო­ექტ „ერთი მო­თხრო­ბის“გა­მო­ცე­მა „პა­ლიტ­რაL-მა” 2017 წელს და­ი­წყო და ამ სე­რი­ის ფარ­გლებ­ში უკვე 45 მცი­რე ზო­მის წიგ­ნი და­ი­ბეჭ­და. პრო­ექ­ტის ფარ­გლებ­ში გა­მო­ცე­მულ წიგ­ნებს შო­რის შეხ­ვდე­ბით რო­გორც მსოფ­ლიო კლა­სი­კოს­თა, ასე­ვე ქარ­თველ მწე­რალ­თა მო­თხრო­ბებს. გარ­და ამი­სა, „ერთი მო­თხრო­ბა“ უც­ნო­ბი ავ­ტო­რე­ბის ნა­წარ­მო­ე­ბე­ბის პო­პუ­ლა­რი­ზა­ცი­ა­საც ემ­სა­ხუ­რე­ბა და მკი­თხველს ახა­ლი მწერ­ლე­ბის გაც­ნო­ბის სა­შუ­ა­ლე­ბა­საც აძ­ლევს.

23 აგვისტო, 2018 წ.
სრულად
#აჩუქეწიგნი - როგორ ავარჩიოთ საუკეთესო საჩუქარი, ჰობისა და ინტერესების მიხედვით

რა არის უნი­ვერ­სა­ლუ­რი სა­ჩუ­ქა­რი, რომ­ლის ად­რე­სატ­საც ის აუ­ცი­ლებ­ლად მო­ე­წო­ნე­ბა? ეს წიგ­ნია - სა­ჩუ­ქა­რი, რო­მე­ლიც შე­გიძ­ლია ნე­ბის­მი­ე­რი გე­მოვ­ნე­ბი­სა და ინ­ტე­რე­სე­ბის მქო­ნე ადა­მი­ანს მისი ჰო­ბის მი­ხედ­ვით შე­ურ­ჩიო და აჩუ­ქო, თან დარ­წმუ­ნე­ბუ­ლი იყო, რომ ამით მას გა­ა­ბედ­ნი­ე­რებ.

დათო ტუ­რაშ­ვი­ლი, მწე­რა­ლი:

„ბევ­რი წიგ­ნი მახ­სოვს, რო­მე­ლიც მა­ჩუ­ქეს. თუმ­ცა მე ის უფრო მიყ­ვარს, მე რომ ვჩუქ­ნი წიგნს. მთელ სა­ქარ­თვე­ლო­ში სო­ფელ-სო­ფელ დავ­დი­ვარ და ყვე­ლას ვჩუქ­ნი ხოლ­მე. ძა­ლი­ან მსი­ა­მოვ­ნებს ეს პრო­ცე­სი. გან­სა­კუთ­რე­ბით და­სა­მახ­სოვ­რე­ბე­ლი სა­ჩუ­ქა­რი კი ჩემ­თვის აღ­მოჩ­ნდა ას­ტრიდ ლინდგრე­ნის „მა­წან­წა­ლა რას­მუ­სი“, რო­მე­ლიც მა­მა­ჩემ­მა ჯერ კი­დევ მა­შინ მა­ჩუ­ქა, როცა კი­თხვა არ ვი­ცო­დი. ბევ­რმა წიგნ­მა იქო­ნია დიდი გავ­ლე­ნა ჩემ­ზე, მაგ­რამ ეს არის სრუ­ლი­ად გან­სხვა­ვე­ბუ­ლი. „მა­წან­წა­ლა რას­მუ­სი“ არის პირ­ვე­ლი ყვე­ლა­ზე შთამ­ბეჭ­და­ვი წიგ­ნი, რომ­ლის გა­მოც სრუ­ლი­ად სხვა სამ­ყა­რო­ში აღ­მოვ­ჩნდი. ეს არის წიგ­ნის სამ­ყა­რო, რო­მელ­საც მერე ვე­ღა­რას­დროს მოვ­წყდი. მინ­და მა­მა­ჩემს კი­დევ ერთხელ ვუ­თხრა მად­ლო­ბა ამ გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი სა­ჩუქ­რის­თვის.“

-0:06

დრო მი­დის, სა­ზო­გა­დო­ე­ბა ვი­თარ­დე­ბა, ადა­მი­ა­ნე­ბი იც­ვლე­ბი­ან, თუმ­ცა უც­ვლე­ლი რჩე­ბა ერთი რამ. ადა­მი­ა­ნებს უყ­ვართ კი­თხვა, ახა­ლი სამ­ყა­როს აღ­მო­ჩე­ნა, ახა­ლი ემო­ცი­ე­ბი და შთა­ბეჭ­დი­ლე­ბე­ბი. ცოდ­ნა და გა­მოც­დი­ლე­ბა, რო­მელ­საც წიგ­ნი­დან ვი­ღებთ ცხოვ­რე­ბას გვი­მარ­ტი­ვებს, ზოგს სირ­თუ­ლე­ე­ბის გა­და­ლახ­ვა­ში ეხ­მა­რე­ბა, ზოგს კი პრო­ფე­სი­ულ გან­ვი­თა­რე­ბა­ში უწყობს ხელს. სწო­რედ ამი­ტომ არის წიგ­ნი უნი­ვერ­სა­ლუ­რი სა­ჩუ­ქა­რი. თუმ­ცა წიგ­ნის ჩუ­ქე­ბი­სას მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია, რომ ად­რე­სა­ტის ინ­ტე­რე­სე­ბი გა­ით­ვა­ლის­წი­ნოთ.

ჩვენ გირ­ჩევთ რამ­დე­ნი­მე ბესტსე­ლერს, რო­მე­ლიც თქვენს ახ­ლობ­ლებ­სა და მე­გობ­რებს მათი ჰო­ბის მი­ხედ­ვით შე­იძ­ლე­ბა აჩუ­ქოთ.

palitraL

შე­მეც­ნე­ბი­თი წიგ­ნე­ბის მოყ­ვა­რულ­თათ­ვის:

 • სა­ქარ­თვე­ლო - რა­საც არ­წი­ვე­ბი ხე­და­ვენ
 • გე­ოგ­რა­ფია - მოს­წავ­ლის დიდი ენ­ციკ­ლო­პე­დია
 • 8000 სა­ო­ცა­რი ფაქ­ტი

მათ­თვის, ვინც მუდ­მი­ვად კა­რი­ე­რულ გან­ვი­თა­რე­ბა­ზე ფიქ­რობს:

 • დიდი წიგ­ნი ბიზ­ნეს­ზე
 • დიდი წიგ­ნი ფი­ლო­სო­ფი­ა­ზე

ღვი­ნის მოყ­ვა­რულ­თათ­ვის:

 • ღვი­ნის დიდი ენ­ციკ­ლო­პე­დია

palitraL

ცხო­ვე­ლე­ბის მოყ­ვა­რულ­თათ­ვის:

 • ცხო­ვე­ლე­ბის ენ­ციკ­ლო­პე­დია

მათ­თვის, ვინც და­ინ­ტე­რე­სე­ბუ­ლია ის­ტო­რი­ით:

 • სა­ქარ­თვე­ლოს ის­ტო­რია (ოთხტო­მე­უ­ლი)

მათ­თვის, ვი­საც უყ­ვარს ბაღ­ში ფუს­ფუ­სი:

 • მწვა­ნე მე­ურ­ნის ენ­ციკ­ლო­პე­დია
 • ყვე­ლა­ფე­რი მე­ბა­ღე­ო­ბის შე­სა­ხებ

მათ­თვის, ვი­საც გემ­რი­ე­ლი კერ­ძე­ბის მომ­ზა­დე­ბა უყ­ვარს:

 • ტა­ფა­ზე მომ­ზა­დე­ბუ­ლი კერ­ძე­ბი
 • ნამ­ცხვრე­ბი (50-ზე მეტი უნი­კა­ლუ­რი რე­ცეპ­ტი)
 • წიგ­ნი ბურ­გე­რე­ბი

palitraL

ბავ­შვე­ბის­თვის:

 • ცოდ­ნის ყუთი - ვი­წყებთ სწავ­ლას
 • ეზო­პეს 200 იგა­ვი
 • 100 ბიბ­ლი­უ­რი ამ­ბა­ვი ბავ­შვე­ბის­თვის

შე­გახ­სე­ნებთ, ზე­მოთ ჩა­მოთ­ვლი­ლი წიგ­ნე­ბის შე­ძე­ნა მა­ღა­ზი­ა­თა ქსელ "ბიბ­ლუს­შია" შე­საძ­ლე­ბე­ლი.

23 აგვისტო, 2018 წ.
სრულად
საქართველოს ინტერაქციული რუკა-გააერთიანე საქართველო !
გაერთიანებული საქართველო თითოეულ ოჯახში - სწორედ ეს არის გამომცემლობა „პალიტრა L-ის“ ახალი პროექტის „საქართველოს ინტერაქციული რუკის“ მთავარი იდეა. ეს არ იქნება რუკა მისი სტანდარტული გაგებით, რომელიც წიგნის თაროზე დაიკავებს ადგილს. მას სრულიად განსხვავებული სტრუქტურა და კონცეფცია აქვს.
"საქართველოს ინტერაქციული რუკა“ არის სამგანზომილებინი რუკა, რომელიც თავად უნდა ააწყოთ და მერე კედელზე  მიამაგროთ ან მაგიდაზე მოათავსოთ. ის არის ჩვეულებრივი ადმინისტრაციული რუკის ანალოგი, თუმცა მისი თითოეული კუთხე პაზლია. პაზლებზე კი დატანილია ადმინისტრაციული ერთეულები, სოფლები, დაბები და კულტურული ძეგლები. ასევე, პაზლს თან ახლავს ფიგურების ნაკრები, რომლებიც შეგიძლიათ განათავსოთ ან დაამაგროთ. რუკა 12 ადმინისტრაციულ რეგიონად, შესაბამისად, 12 პაზლადაა დაყოფილი, თითოეული მათგანი ეტაპობრივად გაიყიდება.<
პროექტი საქართველოს, მისი კუთხეების, ტრადიციებისა და კუტურული ძეგლების მეტად დაფასებას და შეყვარებას ისახავს მიზანად. საქართველოს თემატიკის გარშემო ოჯახის წევრები თან იმსჯელებენ და თან ერთად ააწყობენ, გააერთიანებენ ქვეყანას.
საერთო ჯამში, რუკა 12 პაზლისა და 192 ტრადიციულ-კულტურული შინაარსის რუკაზე დასამაგრებელი ფიგურისგან შედგება. ერთ პაზლს 16 სიმბოლო მოჰყვება. მაგალითად, შიდა ქართლის რეგიონის პაზლს ატენის სიონის, უფლისციხის, ყინწვისის ანგელოზისა თუ გორის ციხის მინიატიურული ფიგურებით  გააცოცხლებთ. ...და იქვე ნახავთ 5 ზოგად ფიგურას, მაგ: „დედა ენას“, რომელიც შეგიძლიათ განათავსოთ როგორც შიდა ქართლის პაზლზე, ასევე მიუჩინოთ ადგილი, საქართველოს ნებისმიერ კუთხეში, რადგან ეს წიგნი ზოგადქართული ფასეულობაა.
პაზლს თან ახლავს ბროშურაც, სადაც წაიკითხავთ კონკრეტული მხარის მოკლე მიმოხილვას და იმ ძეგლების ისტორიას, რომლებიც რუკაზე უნდა განალაგოთ. საერთო ჯამში, თქვენ ააწყობთ საქართველოს სამგანზომილებიან რუკას და, ამავდროულად, მიიღებთ საჭირო და საინტერესო ინფორმაციას ქვეყნის ისტორიისა და კულტურის შესახებ.
"საქართველოს ინტერაქციული რუკის“ პირველი ნაწილის - „იმერეთის“ შეძენას 23 ივლისიდან გაზეთ „კვირის პალიტრასთან“ ერთად შეძლებთ. რუკის სპეციალური ფასი 8.5 ლარია. გაზეთთან ერთად კი მას 10 ლარად შეიძენთ. თვეში 2 ნაწილის შეძენა იქნება შესაძლებელი და, საბოლოოდ, ნახევარ წელიწადში თქვენ მთლიანი რუკის მფლობელი გახდებით.
რუკის ნაწილების გამოსვლის თანმიმდევრობა ასეთია :
 1. იმერეთი
 2. რაჭა-ლეჩხუმი
 3. შიდა ქართლი
 4. სამცხე-ჯავახეთი
 5. სამეგრელო
 6. სვანეთი
 7. გურია
 8. ქვემო ქართლი
 9. მცხეთა-მთიანეთი
 10. კახეთი
 11. აჭარა
 12. აფხაზეთი
12 ივლისი, 2018 წ.
სრულად
"ქართველი მეფეების" ტომი დავით აღმაშენებელი 13 ივლისიდან გამოიცემა

გა­მომ­ცემ­ლო­ბა "პა­ლიტ­რა L"-ის მო­რი­გი უპ­რე­ცე­დენ­ტო პრო­ექ­ტის - "ქარ­თვე­ლი მე­ფე­ე­ბის" ფარ­გლებ­ში და­ვით აღ­მა­შე­ნებ­ლის მე­ფო­ბის შე­სა­ხებ მო­რი­გი ტომი გა­მო­ი­ცე­მა. შე­გახ­სე­ბეთ, პრო­ექ­ტი "ქარ­თვე­ლი მე­ფე­ე­ბის" 24 ტო­მე­ულ­ში 28 მე­ფის ის­ტო­რია გა­ცო­ცხლდე­ბა და მკი­თხველს შე­საძ­ლებ­ლო­ბა ექ­ნე­ბა ამა თუ იმ ეპო­ქის სა­ქარ­თვე­ლოს სა­ში­ნაო და სა­გა­რეო პო­ლი­ტი­კურ ვი­თა­რე­ბას, მე­ფე­ე­ბის პი­როვ­ნულ თვი­სე­ბებ­სა და მნიშ­ვნე­ლო­ვან ფაქ­ტებს გა­ეც­ნოს, რომ­ლებ­მაც სა­ქარ­თვე­ლოს ის­ტო­რი­ა­ში გარ­დამ­ტე­ხი როლი შე­ას­რუ­ლეს. წიგ­ნე­ბი, რო­მელ­ზეც ცნო­ბილ­მა მეც­ნი­ერ­თა ჯგუფ­მა იმუ­შა­ვეს, გა­ზეთ „კვი­რის პა­ლიტ­რას­თან“ ერ­თად თვე­ში ერთხელ იყი­დე­ბა, ამ­ჯე­რად კი, რო­გორც უკვე გი­თხა­რით, და­ვით აღ­მა­შე­ნებ­ლის პო­ლი­ტი­კურ თუ სამ­ხედ­რო გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბებ­ზე, მის ტაქ­ტი­კა­სა და მმარ­თვე­ლო­ბის სა­ო­ცარ უნარ­ზე მი­ი­ღებთ წიგ­ნი­დან ინ­ფორ­მა­ცი­ას, რო­მელ­საც სხვა­გან ვერ­სად ამო­ი­კი­თხავთ. დე­ტა­ლებ­ზე პრო­ექ­ტის ხელ­ძღვა­ნე­ლი ჯაბა სა­მუ­შია გვე­სა­უბ­რა:

-0:15

- "პა­ლიტ­რა L"-ის მო­რი­გი პრო­ექ­ტის - "ქარ­თვე­ლი მე­ფე­ე­ბის" მსგავ­სი სა­ქარ­თვე­ლო­ში არ გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბუ­ლა - ეს არის მარ­თლაც პირ­ვე­ლი მცდე­ლო­ბა, რომ მკი­თხველს ყვე­ლა ცნო­ბილ ქარ­თველ მე­ფე­ზე წარ­მოდ­გე­ნა შე­ექ­მნას და გა­ა­ა­ნა­ლი­ზოს მათი გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბე­ბი, მმარ­თვე­ლობს ტაქ­ტი­კა და ის­ტო­რი­უ­ლი ნა­ბი­ჯე­ბი, რომ­ლებ­მაც, რა თქმა უდნა, ქვეყ­ნის გან­ვთა­რე­ბა­ში მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი წვლი­ლი შე­ი­ტა­ნეს. ამ­ჯე­რად, წიგ­ნი სა­ქარ­თვე­ლოს გა­მა­ერ­თი­ა­ნე­ბელ მე­ფეს- და­ვით აღ­მა­შე­ნე­ბელს მი­ე­ძღვნე­ბა. და­ვით აღ­მა­შე­ნე­ბე­ლი 16 წლის ასაკ­ში ისეთ პე­რი­ოდ­ში ავი­და მე­ფის ტახ­ტზე, რო­დე­საც სა­ქარ­თვე­ლოს მარ­თლაც უმ­ძი­მე­სი ჟამი ედგა. მი­უ­ხე­და­ვად ამი­სა, სულ მალე ქვეყ­ნის ღირ­სე­ულ მე­ფეს „აღ­მა­შე­ნე­ბე­ლი“ უწო­დეს. მა­შინ, რო­დე­საც და­ვით აღ­მა­შე­ნე­ბე­ლი გა­მეფ­და, სა­ქარ­თვე­ლო­ში ასე­თი ვი­თა­რე­ბა იყო: ქვე­ყა­ნა თურქ-სელ­ჩუ­კე­ბის მიერ აოხ­რე­ბუ­ლი იყო, არა­ვის ჰქონ­და იმე­დი, რომ ვინ­მე მათ ქვეყ­ნი­დან გან­დევ­ნას მო­ა­ხერ­ხებ­და. მეფე და­ვით­მა ეს შეძ­ლო და 1121 წელს დიდ­გო­რის ბრძო­ლა­ში მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი გა­მარ­ჯვე­ბით თურქ-სელ­ჩუ­კე­ბი გან­დევ­ნა. მის მიერ არ­მი­ა­ში და მმარ­თვე­ლო­ბის სის­ტე­მა­ში გა­ტა­რე­ბულ­მა რე­ფორ­მებ­მა შე­საძ­ლებ­ლო­ბა მის­ცა ქვე­ყა­ნა გა­ე­ერ­თი­ა­ნე­ბი­ნა და მთე­ლი კავ­კა­სი­ის მი­წე­ბის სა­ქარ­თვე­ლოს დაქ­ვემ­დე­ბა­რე­ბა­ში შე­მო­ეყ­ვა­ნა.

- აღ­სა­ნიშ­ნა­ვია, რომ და­ვით აღ­მა­შე­ნე­ბელს გან­სა­კუთ­რე­ბით უყ­ვარ­და კი­თხვა...

- დიახ, მეფე და­ვი­თი სა­დაც უნდა წა­სუ­ლი­ყო, ომში, სა­ნა­დი­როდ თუ სა­მოგ­ზა­უ­როდ, რჩე­უ­ლი წიგ­ნე­ბი ყო­ველ­თვის თან დაჰ­ქონ­და. რო­გორც კი და­სას­ვე­ნებ­ლად მუხლს ჩახ­რი­და, მა­შინ­ვე წიგნს მო­არ­თმევ­დნენ. თვა­ლი რომ და­ეღ­ლე­ბო­და, სხვას აკი­თხებ­და ხმა­მაღ­ლა. და­ვი­თი კი­თხუ­ლობ­და ღვთის­მე­ტყველ­თა ნაშ­რო­მებს. ასე­ვე ეც­ნო­ბო­და ან­ტი­კურ ავ­ტორ­თა ნა­წარ­მო­ე­ბებს, რო­გორც სა­ეკ­ლე­სიო და სამ­ხედ­რო, ისე ეკო­ნო­მი­კურ, არ­ქი­ტექ­ტუ­რულ, სა­მარ­თლებ­რივ სფე­რო­ში. მი­სი­ვე ის­ტო­რი­კო­სის ცნო­ბით, ერთხელ ისე გა­ერ­თო კი­თხვით, რომ ვერ გა­ი­გო, მტე­რი თავს რო­გორ წა­მო­ად­გა. ალ­ბათ, წიგ­ნი­ე­რე­ბის გა­ნუ­ზო­მელ­მა სიყ­ვა­რულ­მაც, რა თქმა უნდა, სხვა ფაქ­ტო­რებ­თან ერ­თად, გა­ნა­პი­რო­ბა მის მიერ იყალ­თოს, გე­ლა­თის, გრე­მის აკა­დე­მი­ე­ბის და­არ­სე­ბა, სა­დაც ის­წავ­ლე­ბო­და ფი­ლო­სო­ფია, რი­ტო­რი­კა, არით­მე­ტი­კა, გე­ო­მეტ­რია, გრა­მა­ტი­კა, მუ­სი­კა, ას­ტრო­ნო­მია. ამ მო­ნას­ტრებ­ში სა­მოღ­ვა­წე­ოდ მან სა­ზღვარ­გა­რე­თი­დან ჩა­მო­იყ­ვა­ნა ქარ­თვე­ლი მწერ­ლე­ბი, მეც­ნი­ე­რე­ბი, ფი­ლო­სო­ფო­სე­ბი, მათ შო­რის, იო­ა­ნე პეტ­რი­წი და არ­სენ იყალ­თო­ე­ლი. აქ­ტი­უ­რად ეხ­მა­რე­ბო­და სა­ზღვარ­გა­რეთ არ­სე­ბულ ქარ­თუ­ლი კულ­ტუ­რი­სა და გა­ნათ­ლე­ბის ცენ­ტრებს. და­ვით აღ­მა­შე­ნე­ბე­ლი ხელს უწყობ­და ვაჭ­რო­ბი­სა და ხე­ლოს­ნო­ბის გან­ვი­თა­რე­ბას. მან შე­ღა­ვა­თი­ა­ნი პი­რო­ბე­ბი შე­უქ­მნა ვაჭ­რებს, ააგო ხი­დე­ბი, გზე­ბი, აა­შე­ნა ფუნ­დუ­კე­ბი, სა­დაც სხვა­დას­ხვა ქვეყ­ნის ვაჭ­რებს უფა­სოდ შე­ეძ­ლოთ ღა­მის­თე­ვა. ამის შე­დე­გად XII სა­უ­კუ­ნის I მე­ო­თხედ­ში სა­ქარ­თვე­ლო­ში სა­ქა­ლა­ქო ცხოვ­რე­ბა გან­სა­კუთ­რე­ბით და­წი­ნა­ურ­და. და­ვით არ­მა­შე­ნებ­ლის სა­ხელ­თა­ნაა და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი გე­ლა­თის ტაძ­რის მშე­ნებ­ლო­ბა. მან­ვე და­ა­არ­სა ქარ­თუ­ლი კულ­ტუ­რის ერთ-ერთი მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი კერა - გე­ლა­თის აკა­დე­მია. და­ვით IV-ის გან­კარ­გუ­ლე­ბით აა­გეს ღვთის­მშობ­ლის სა­ხე­ლო­ბის ეკ­ლე­სია ში­ომ­ღვი­მე­ში. დიახ, და­ვით აღ­მა­შე­ნე­ბელ­მა თა­ვი­სი წვლი­ლი შე­ი­ტა­ნა ქარ­თუ­ლი ჰიმ­ნოგ­რა­ფი­ის გან­ვი­თა­რე­ბა­შიც. მას ეკუთ­ვნის ორი­გი­ნა­ლუ­რი პო­ე­ტუ­რი ნა­წარ­მო­ე­ბი "გა­ლო­ბა­ნი სი­ნა­ნუ­ლი­სა­ნი", რო­მე­ლიც შუა სა­უ­კუ­ნე­ე­ბის ქარ­თუ­ლი კულ­ტუ­რის იდე­ო­ლო­გი­უ­რი და ეს­თე­ტი­კუ­რი მრწამ­სის გა­მო­ხა­ტუ­ლე­ბაა.

შე­გახ­სე­ნებთ, რომ წიგ­ნის შე­ძე­ნა 16 ივ­ლი­სი­დან გა­ზეთ "კვი­რის პა­ლიტ­რას­თან" ერ­თად შე­გეძ­ლე­ბათ. სპე­ცი­ა­ლუ­რი ფასი 5.5 ლარი, გა­ზეთ­თან ერ­თად 7 ლარი. მო­ი­კი­თხეთ წიგ­ნის მა­ღა­ზი­ებ­სა და პრე­სის გავ­რცე­ლე­ბის წერ­ტი­ლებ­ში.

11 ივლისი, 2018 წ.
სრულად
”გახდი ბესტსელერის ავტორი 2018-ის” გამარჯვებულები ცნობილია

ნი­კო­ლოზ ტო­ტო­ღაშ­ვი­ლი, გვან­ცა გუ­ბე­ლა­ძე, ნა­თია ჯა­გოდ­ნიშ­ვი­ლი, ვახ­ტანგ ვახ­ტან­გა­ძე და იაგო თვა­ლა­ბე­იშ­ვი­ლი - ეს ის ადა­მი­ა­ნე­ბი არი­ან, რომ­ლე­ბიც დიდი, სა­ხალ­ხო ლი­ტე­რა­ტუ­რუ­ლი კონ­კურ­სის ”გახ­დი ბესტსე­ლე­რის ავ­ტო­რი 2018-ის” გა­მარ­ჯვე­ბუ­ლე­ბი გახ­დნენ.

კონ­კურსს გა­მომ­ცემ­ლო­ბა ”პა­ლიტ­რა L” მე­ო­რე წე­ლია ატა­რებს. გა­სუ­ლი წლის გა­მარ­ჯვე­ბუ­ლი რო­მა­ნე­ბი უკვე რე­ა­ლუ­რი ბესტსე­ლე­რე­ბი არი­ან და მათ­მა გა­ყიდ­ვებ­მა ქარ­თულ ლი­ტე­რა­ტუ­რა­ში გა­ყიდ­ვე­ბის რე­კორ­დე­ბიც მოხ­სნა.

კონ­კურ­სის მი­ზა­ნია აღ­მო­ა­ჩი­ნოს ახა­ლი სა­ხე­ე­ბი და და­ეხ­მა­როს ქარ­თველ მწერ­ლებს წარ­მა­ტე­ბის მიღ­წე­ვა­ში არამ­ხო­ლოდ სა­ქარ­თვე­ლო­ში, არა­მედ მსოფ­ლიო მას­შტა­ბით.

წელს კონ­კურ­სის ფარ­გლებ­ში 3 რჩე­უ­ლი რო­მა­ნი ხალ­ხმა გა­მო­ავ­ლი­ნა. ესე­ნია: ნი­კო­ლოზ ტო­ტო­ღაშ­ვი­ლის "შვი­დი მო­მაკ­ვდი­ნე­ბე­ლი გრძნო­ბა", გვან­ცა გუ­ბე­ლა­ძის "შუ­ლა­მე­ლი გო­გო­ნე­ბი" და ნა­თია ჯა­გოდ­ნიშ­ვი­ლის "ცდუ­ნე­ბა“. ჟი­უ­რის რჩე­უ­ლე­ბი კი არი­ან ვახ­ტანგ ვახ­ტან­გა­ძის "ალა­ჰი ჩემი მე­გო­ბა­რია" და იაგო თვა­ლა­ბე­იშ­ვი­ლის "ტრან­სმუ­ტა­ცია".

-0:07

”ძა­ლი­ან და­დე­ბი­თი ემო­ცი­ე­ბით ვარ დატ­ვირ­თუ­ლი. წიგ­ნის გა­მო­ცე­მის მო­ლო­დი­ნი საკ­მა­ოდ დი­დია. გარ­შე­მო ყვე­ლა მგულ­შე­მატ­კივ­რობს, რაც პო­ზი­ტი­ვით მავ­სებს. წიგ­ნი კონ­კურ­სის­თვის არ და­მი­წე­რია. რამ­დე­ნი­მე თვით ადრე და­ვას­რუ­ლე მისი წერა, რამ­დენ­ჯერ­მე გა­მო­ცე­მაც ვცა­დე, მაგ­რამ უშე­დე­გოდ. კონ­კურ­სის შე­სა­ხებ რომ გა­ვი­გე, ჩავ­თვა­ლე რომ ჩემ­თვის ძა­ლი­ან კარ­გი შე­საძ­ლებ­ლო­ბა იყო. ამ კონ­კურ­სის ერთ-ერთი დიდი უპი­რა­ტე­სო­ბა ის არის, რომ რჩე­ულს გა­მო­ავ­ლენს სწო­რედ ის, ვინც შემ­დეგ ამ წიგ­ნის რე­ა­ლუ­რი მკი­თხვე­ლი იქ­ნე­ბა. ამი­ტომ გა­დავ­წყვი­ტე მო­ნა­წი­ლე­ო­ბა და აშ­კა­რად სწო­რი გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბა იყო. ამ ტი­პის კონ­კურ­სი კი არის სა­უ­კეთ­სო რამ, რაც შე­იძ­ლე­ბა გა­მომ­ცემ­ლო­ბამ ერთი მხრივ მწერ­ლებს და მე­ო­რე მხრივ, მკი­თხვე­ლებს შეს­თა­ვა­ზოს. რაც შე­ე­ხე­ბა ჩემს რო­მანს, ის არის დე­ტექ­ტი­უ­რი. მთა­ვა­რი გმი­რია ეან კლა­ი­ნი, რო­მე­ლიც დე­ტექ­ტი­ვე­ბის­თვის დამ­ნა­შა­ვე­ე­ბის ფო­ტო­რო­ბო­ტებს ხა­ტავს. მათ ქა­ლაქ­ში მო­უ­ლოდ­ნე­ლად 3 მკვლე­ლო­ბა ხდე­ბა. ია­ნის მიერ და­ხა­ტუ­ლი პორ­ტრე­ტე­ბის მiხედ­ვით კი დამ­ნა­შა­ვე თა­ვად არის, ამას­ვე მი­უ­თი­თებს სხვა ნიშ­ნე­ბიც. რო­მან­ში შე­მო­დის 7 მო­მაკ­ვდი­ნე­ბე­ლი გრძნო­ბა: მო­ნატ­რე­ბა, მო­ლო­დი­ნი, შიში, ტკი­ვი­ლი, ბრა­ზი, მარ­ტო­ო­ბა და იმედ­გაც­რუ­ე­ბა. 7-ივეს გან­ცდის შემ­დეგ კი ჩნდე­ბა 7 ეჭ­ვმი­ტა­ნი­ლი, რომ­ლე­ბიც თი­თო­ე­ულ ამ გრძნო­ბას გა­მო­ხა­ტა­ვენ. მკი­თხვე­ლიც ხვდე­ბა რო­მელ გრძნო­ბას შე­უძ­ლია მოკ­ლას ადა­მი­ა­ნი ჯერ სუ­ლი­ე­რად და მერე - ხორ­ცი­ე­ლად,” - გან­მარ­ტავს კონ­კურ­სის ერთ-ერთი გა­მარ­ჯვე­ბუ­ლი ნი­კო­ლოზ ტო­ტო­ღაშ­ვი­ლი.

palitraL

”სა­ოც­რად და­დე­ბი­თი ემო­ცი­ე­ბით მავ­სებს ის ფაქ­ტი, რომ სრუ­ლი­ად უცხო ადა­მი­ა­ნე­ბი მეხ­მი­ა­ნე­ბი­ან და გა­მოთ­ქვა­მენ ინ­ტე­რესს ჩემი რო­მა­ნის მი­მართ, გა­მო­ხა­ტა­ვენ და­დე­ბით შე­ფა­სე­ბას, კი­თხუ­ლო­ბენ, რო­დის იქ­ნე­ბა გაგ­რძე­ლე­ბა, რო­დის და­ი­ბეჭ­დე­ბა წიგ­ნი, სად შეძ­ლე­ბენ მის შე­ძე­ნას. ვფიქ­რობ, მწერ­ლის უმ­თავ­რე­სი მო­ლო­დი­ნი ის არის, გა­ი­ზარ­დოს ასე­თი მკი­თხვე­ლე­ბის რი­ცხვი. ეს გავ­სებს და გაგ­რძნო­ბი­ნებს, რომ წერ ადა­მი­ა­ნე­ბის­თვის ადა­მი­ა­ნებ­ზე. კონ­კურ­სი „გახ­დი ბესტსე­ლე­რის ავ­ტო­რი“ ძა­ლი­ან კარ­გი შე­საძ­ლებ­ლო­ბაა დამ­წყე­ბი მწერ­ლე­ბის­თვის, გა­მო­ი­ჩი­ნონ გამ­ბე­და­ო­ბა და გა­დად­გან უდი­დე­სი ნა­ბი­ჯი წინ. რაც შე­ე­ხე­ბა მის მნიშ­ვნე­ლო­ბას ქარ­თუ­ლი ლი­ტე­რა­ტუ­რუ­ლი წრე­ე­ბის­თვის, არის ის, რომ აქამ­დე სრუ­ლი­ად უც­ნო­ბი, ნი­ჭი­ე­რი ადა­მი­ა­ნე­ბის აღ­მო­ჩე­ნა ხდე­ბა და შე­სა­ბა­მი­სად, ჩვე­ნი ლი­ტე­რა­ტუ­რუ­ლი სამ­ყა­როც უფრო ფარ­თოვ­დე­ბა. ბევრ დამ­წყებ მწე­რალს არ აქვს იმის ფუ­ფუ­ნე­ბა, თა­ვი­სი ნა­წარ­მო­ე­ბი ფარ­თო სა­ზო­გა­დო­ე­ბას გა­აც­ნოს, არც იმის სა­შუ­ა­ლე­ბა აქვს, სა­კუ­თა­რი სახ­სრე­ბით გა­მოს­ცეს წიგ­ნი. სხვა სა­კი­თხია კი­დევ, ამ და­ბეჭ­დილ წიგნს რამ­დე­ნად მი­ი­ტანს მკი­თხვე­ლამ­დე. “პა­ლიტ­რა L-ის” კონ­კურ­სი კი ეხ­მა­რე­ბა მათ ამ ყვე­ლა­ფერ­ში. შე­იძ­ლე­ბა ით­ქვას, ხელს უწყობს დამ­წყებ მწერ­ლებს ოც­ნე­ბა აის­რუ­ლონ. ჩემი რო­მა­ნის სა­ხე­ლია „შუ­ლა­მე­ლი გო­გო­ნე­ბი“. ეს არის ნა­წარ­მო­ე­ბი ორ სხვა­დას­ხვა პე­რი­ოდ­ში მცხოვ­რებ გო­გო­ნა­ზე, ქალ­ზე. ჩვენ ვხე­დავთ მათი ცხოვ­რე­ბის სხვა­დას­ხვა პე­რი­ოდს. გა­მოწ­ვე­ვებს, რო­მელ­თა წი­ნა­შეც მათ ეპო­ქა აყე­ნებს. თუმ­ცა, რად­გან ტექ­სტე­ბი, იგი­ვე ამ­ბე­ბი, ძა­ლი­ან ჰგავს ერ­თმა­ნეთს, მათი ის­ტო­რი­ე­ბიც სა­ერ­თო შტრი­ხებს ავ­ლენს. მკი­თხვე­ლი ხე­დავს, რომ პრობ­ლე­მე­ბი, რო­მელ­თა წი­ნა­შეც XVI სა­უ­კუ­ნის სა­ქარ­თვე­ლო­ში მცხოვ­რე­ბი ქალი დგას, ნაც­ნო­ბია XXI სა­უ­კუ­ნე­ში მცხოვ­რე­ბის­თვი­საც. სა­ბო­ლო­ოდ, ნა­წარ­მო­ებ­ში ცხა­დად და ნათ­ლა­დაა ნაჩ­ვე­ნე­ბი ადა­მი­ა­ნის ში­ნა­გა­ნი ბრძო­ლა მო­ვა­ლე­ო­ბა­სა და სიყ­ვა­რულს შო­რის, რო­მელ­საც ფო­ნად გა­მო­უ­ვა­ლი გა­რე­მო­ე­ბა და რთუ­ლი სი­ტუ­ა­ცია ახ­ლავს,” - გან­მარ­ტავს კონ­კურ­სის გა­მარ­ჯვე­ბუ­ლი გვან­ცა გუ­ბე­ლა­ძე.

კონ­კურ­სის ჟი­უ­რის წევ­რე­ბის ვი­ნა­ო­ბა მის დას­რუ­ლე­ბამ­დე ანო­ნი­მუ­რი იყო. ახლა კი უკვე ცნო­ბი­ლია, რომ გა­მარ­ჯვე­ბუ­ლი რო­მა­ნე­ბის შერ­ჩე­ვა­ში მო­ნა­წი­ლე­ო­ბა მი­ი­ღეს: მწე­რალ­მა თე­ო­ნა დო­ლენ­ჯაშ­ვილ­მა, ლი­ტე­რა­ტუ­რის თე­ო­რე­ტი­კოს­მა რა­მაზ ჭი­ლა­ი­ამ, ლი­ტე­რა­ტორ­მა ივა­ნე ამირ­ხა­ნაშ­ვილ­მა, მწე­რალ­მა დი­ა­ნა ან­ფი­მი­ად­მა და ლი­ტე­რა­ტორ­მა ლე­ვან ბერ­ძე­ნიშ­ვილ­მა.

palitraL

”ყვე­ლა კონ­კურსს ახ­ლავს სპე­ცი­ფი­კუ­რი სიძ­ნე­ლე და, კაც­მა რომ თქვას, ეს სრუ­ლი­ად ბუ­ნებ­რი­ვია, რად­გან საქ­მე გვაქვს სხვა­დას­ხვა ხა­სი­ა­თის, ზოგ­ჯერ რა­დი­კა­ლუ­რად გან­სხვა­ვე­ბუ­ლი ტი­პის შე­მოქ­მე­დე­ბას­თან, სი­ტყვას­თან, მსოფ­ლმხედ­ვე­ლო­ბას­თან, გე­მოვ­ნე­ბას­თან, ბო­ლოს და ბო­ლოს, ადა­მი­ა­ნებ­თან, ავ­ტო­რებ­თან, პი­როვ­ნე­ბებ­თან და მათ ფიქ­რებ­თან, მიზ­ნებ­თან, ამ­ბი­ცი­ებ­თან. წლე­ვან­დე­ლი კონ­კურ­სი, შარ­შან­დელ­თან შე­და­რე­ბით, მხო­ლოდ ტექ­ნი­კუ­რად იყო იოლი: შარ­შან თუ 300 ტექ­სტი გვქონ­და წა­სა­კი­თხი, წელს მხო­ლოდ 100-ის წა­კი­თხვამ მოგ­ვი­წია, რად­გან გა­მომ­ცემ­ლო­ბის რე­დაქ­ტო­რებ­მა გა­ცხრი­ლეს, ჩვე­ნამ­დე აღარ გა­მო­უშ­ვეს აშ­კა­რად სუს­ტი ტექ­სტე­ბი. სა­ერ­თო­დაც, არ­ჩე­ვა­ნი ყო­ველ­თვის ძნე­ლი იქ­ნე­ბა, რად­გან, რო­გორც ვაკ­ვირ­დე­ბი, დღე­ვან­დელ ქარ­თულ პრო­ზა­ში ძა­ლე­ბი მე­ტად თა­ნა­ბა­რია, მკვეთ­რად გა­მორ­ჩე­უ­ლი ინ­დი­ვი­დუ­ა­ლის­ტე­ბი არ ჩა­ნან, ამი­ტომ თა­ნა­ბა­რი შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბის მქო­ნე 10-15 ავ­ტო­რი­დან გვი­წევს ხოლ­მე 2-3 ფა­ვო­რი­ტის გა­მორ­ჩე­ვა. ვინც უნდა გა­ი­მარ­ჯვოს, უკ­მა­ყო­ფი­ლე­ბა და კა­მა­თი ყო­ველ­თვის იქ­ნე­ბა. მაგ­რამ, დაე, იყოს კა­მა­თი. კა­მათ­ში იბა­დე­ბა ჭეშ­მა­რი­ტე­ბაც და სხვა, ახა­ლი კონ­კურ­სე­ბის ჩა­ტა­რე­ბის იდე­აც. მთა­ვა­რია, კონ­კურ­სი წარ­მა­ტე­ბით ჩა­ტარ­და და კი­დევ ერთხელ და­ვი­ნა­ხეთ, რომ „პა­ლიტ­რა-L-ის” ამ პრო­ექ­ტმაც სავ­სე­ბით გა­ა­მარ­თლა,” - აცხა­დებს ლი­ტე­რა­ტო­რი ივა­ნე ამირ­ხა­ნაშ­ვი­ლი.

”წელს არ­ჩე­ვა საკ­მა­ოდ რთუ­ლი იყო. ბევ­რი ისე­თი ნა­წე­რი იყო, რო­მელ­საც ეტყო­ბო­და, რომ წერა მა­ნამ­დე და­ი­წყეს, ვიდ­რე კი­თხვას და­ი­წყებ­დნენ. ჟი­უ­რიმ გან­სხვა­ვე­ბულ ტექ­სტებს მი­ვე­ცით შე­საძ­ლებ­ლო­ბა. ისეთ ავ­ტო­რებს, რომ­ლებ­საც თა­ვი­სი ენა ჰქონ­დათ. ეს საკ­მა­ოდ მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი სა­კი­თხია. ასე­ვე ყუ­რა­დღე­ბას ვაქ­ცევ­დით იმას, თუ ნა­წე­რე­ბი რამ­დე­ნად იყო მორ­გე­ბუ­ლი თა­ნა­მედ­რო­ვე ლი­ტე­რა­ტუ­რულ მო­თხოვ­ნებს. შერ­ჩე­ულ ნა­წარ­მო­ე­ბებ­ში ნამ­დვი­ლად იგ­რძნო­ბა ლი­ტე­რა­ტუ­რუ­ლი გა­მოც­დი­ლე­ბა. ვით­ვა­ლის­წი­ნებ­დით ავ­ტო­რე­ბის პერ­სპექ­ტი­ვა­საც. მათ ამ ტექ­სტებ­ზე კი­დევ უნდა იმუ­შა­ონ და მე ვფიქ­რობ, რომ ავ­ტო­რებს ამ პრო­ცეს­ში დიდი პო­ტენ­ცი­ა­ლი და პერ­სპექ­ტი­ვა აქვთ. ზო­გა­დად, ამ კონ­კურ­სის გან­ვი­თა­რე­ბად კი ის წარ­მო­მიდ­გე­ნია, რომ მო­ნა­წი­ლე­ებს ლი­ტე­რა­ტუ­რუ­ლი სე­მი­ნა­რე­ბი ჩა­უ­ტარ­დეთ,” - გან­მარ­ტავს მწე­რა­ლი დი­ა­ნა ან­ფი­მი­ა­დი.

გა­მარ­ჯვე­ბუ­ლი ნა­წარ­მო­ე­ბე­ბი რამ­დე­ნი­მე თვე­ში და­ი­ბეჭ­დე­ბა.

09 ივლისი, 2018 წ.
სრულად
სასკოლო სახელმძღვანელოები პალიტრა L-ისგან

სკო­ლებ­ში 2018 წლი­დან პირ­ვე­ლი­დან მე­ექ­ვსე კლა­სის ჩათ­ვლით ყვე­ლა სა­ხელ­მძღვა­ნე­ლო შე­იც­ვლე­ბა. გა­ნათ­ლე­ბი­სა და მეც­ნი­ე­რე­ბის სა­მი­ნის­ტრომ წიგ­ნე­ბის შეც­ვლის სა­ჭი­რო­ე­ბა ახ­ლან­დე­ლი სა­ხელ­მძღვა­ნე­ლო­ე­ბის სირ­თუ­ლით ახ­სნა. შე­სა­ბა­მი­სად, გა­ნახ­ლდა სა­ხელ­მძღვა­ნე­ლო­ე­ბის გრი­ფი­რე­ბის პრო­ცე­სიც, რო­მელ­შიც ქვეყ­ნის მას­შტა­ბით სხვა­დას­ხვა გა­მომ­ცემ­ლო­ბა ჩა­ერ­თო. გრი­ფი­რე­ბის­თვის პრო­ფე­სი­ო­ნა­ლე­ბის მიერ შე­მუ­შა­ვე­ბუ­ლი წიგ­ნე­ბი წა­რად­გი­ნა გა­მომ­ცემ­ლო­ბა "პა­ლიტ­რა L"-მაც და და­დე­ბი­თი შე­ფა­სე­ბე­ბიც უკვე მი­ი­ღო. "მუ­სი­კა", "მედა სა­ზო­გა­დო­ე­ბა", "ჩვე­ნი სა­ქარ­თვე­ლო", "სახ­ვი­თი და გა­მო­ყე­ნე­ბი­თი ხე­ლოვ­ნე­ბა" - ეს იმ წიგ­ნე­ბის არას­რუ­ლი ჩა­მო­ნათ­ვა­ლია, რო­მე­ლიც "პა­ლიტ­რა L"-მა გა­მოც­დილ ავ­ტო­რებ­თან ერ­თად მო­ამ­ზა­და.

აღ­სა­ნიშ­ნა­ვია,რომ "პა­ლიტ­რა L"-ი უკვე სამი წე­ლია ახა­ლი სა­ხელ­მძღვა­ნე­ლო­ე­ბის შექ­მნა­ზე მუ­შა­ობს, რო­მე­ლიც თა­ნა­მედ­რო­ვე სწავ­ლე­ბის მო­თხოვ­ნებ­ზეა მორ­გე­ბუ­ლი და მა­გა­ლი­თად, სა­ზე­პი­რო­ე­ბის გა­რე­შე აძ­ლევს მოს­წავ­ლეს შე­საძ­ლებ­ლო­ბას, მის­თვის აუ­ცი­ლე­ბე­ლი ინ­ფორ­მა­ცია გა­ი­აზ­როს და მი­ი­ღოს. სწავ­ლე­ბის რა მე­თო­დი­კით შე­იქ­მნა წიგ­ნე­ბი და რამ­დე­ნად მი­სა­ღე­ბი იქ­ნე­ბა ისი­ნი მოს­წავ­ლე­ე­ბი­სა და მას­წავ­ლებ­ლე­ბის­თვის წიგნის ავტორებს ვესაუბრეთ:

-0:14

მა­რი­ნა ბე­რა­ძე, მუ­სი­კის სა­ხელ­მძღვა­ნე­ლოს ავ­ტო­რი:

- მუ­სი­კის სა­ხელ­მძღვა­ნე­ლო­ებ­ზე დიდ­ხანს ვმუ­შა­ობ­დით. შევ­ქმე­ნით I-VI კლა­სე­ბის მას­წავ­ლებ­ლი­სა და III-VI კლა­სე­ბის მოს­წავ­ლის წიგ­ნე­ბი თან­დარ­თუ­ლი აუ­დიო-ვი­დე­ო­რე­სურ­სით. სა­ერ­თოდ, მუ­სი­კის ახა­ლი სტან­დარ­ტი მუ­სი­კის სწავ­ლე­ბი­სად­მი ახ­ლე­ბურ და თა­ნა­მედ­რო­ვე მიდ­გო­მას ით­ვა­ლის­წი­ნებს - მუ­სი­კის სწავ­ლე­ბა ახა­ლი ტექ­ნო­ლო­გი­ე­ბის გა­მო­ყე­ნე­ბით მიმ­დი­ნა­რე­ობს. ჩვე­ნი სა­ხელ­მძღვა­ნე­ლო­ე­ბიც სწო­რედ ამ სტან­დარ­ტი­თაა შედ­გე­ნი­ლი, სა­დაც მი­ნი­მუ­მამ­დეა დაყ­ვა­ნი­ლი მა­სა­ლა, რო­მე­ლიც მოს­წავ­ლე­თა­გან და­ზე­პი­რე­ბას ან ტექ­სტე­ბის სის­ტე­მა­ტურ სწავ­ლას მო­ი­თხოვს. გაკ­ვე­თი­ლე­ბი, ძი­რი­თა­დად, შედ­გე­ბა პრაქ­ტი­კუ­ლი და სა­ხა­ლი­სო აქ­ტი­ვო­ბე­ბის­გან, რაც აა­მაღ­ლებს მოს­წავ­ლე­თა მო­ტი­ვა­ცი­ას. ტექ­სტე­ბი ისეა შედ­გე­ნი­ლი, რომ მოს­წავ­ლეს არ გა­უ­ჭირ­დე­ბა მათი გაც­ნო­ბა - მო­ცე­მუ­ლია ლა­კო­ნი­უ­რად და მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი ფაქ­ტე­ბის გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბით.

დას­მუ­ლია კი­თხვე­ბი, რომ­ლე­ბიც მოს­წავ­ლეს მსჯე­ლო­ბის სწორ გზას უჩ­ვე­ნებს, გა­უ­ად­ვი­ლებს მა­სა­ლის აღ­ქმა­სა და შეს­წავ­ლას. მას­წავ­ლებ­ლის წიგნ­ში მრავ­ლა­დაა რე­კო­მენ­და­ცი­ე­ბი ბავ­შვის ასა­კობ­რი­ვი და ინ­დი­ვი­დუ­ა­ლუ­რი თა­ვი­სე­ბუ­რე­ბე­ბის, ინ­დი­ვი­დუ­ა­ლუ­რი შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბის გა­მოვ­ლე­ნის, გაკ­ვე­თი­ლის მსვლე­ლო­ბის, მოს­წავ­ლე­ე­ბის ჩარ­თუ­ლო­ბის შე­სა­ხებ. მი­თი­თე­ბუ­ლია მოს­წავ­ლის­თვის მი­სა­ცე­მი და­ვა­ლე­ბე­ბი და მათი შეს­რუ­ლე­ბის გზე­ბი. სა­ჭი­რო სა­კი­თხებ­ზე მო­ცე­მუ­ლია და­მა­ტე­ბი­თი ცნო­ბე­ბი და დაწ­ვრი­ლე­ბი­თაა გა­წე­რი­ლი სა­მო­დე­ლო გაკ­ვე­თი­ლე­ბის სცე­ნა­რე­ბი. დიდი ყუ­რა­დღე­ბა ეთ­მო­ბა სხვა­დას­ხვა ხერ­ხით ცოდ­ნის გან­მტკი­ცე­ბას. მო­ცე­მუ­ლი და­ვა­ლე­ბე­ბი და აქ­ტი­ვო­ბე­ბი მრა­ვალ­ფე­რო­ვა­ნია. ხში­რად გა­მო­ი­ყე­ნე­ბა სწავ­ლე­ბა თა­მა­შით, დაკ­ვირ­ვე­ბა, კვლე­ვა, თა­ნამ­შრომ­ლო­ბა. გაკ­ვე­თი­ლის მიმ­დი­ნა­რე­ო­ბი­სას თა­ნა­მიმ­დევ­რუ­ლა­დაა გა­მო­ყე­ნე­ბუ­ლი მოს­მე­ნა, დაკ­ვირ­ვე­ბა, აღ­მო­ჩე­ნა, მუ­სი­კის ფონ­ზე ფი­ზი­კუ­რი აქ­ტი­ვო­ბა, პრო­ექ­ტით სწავ­ლე­ბა, სე­ზო­ნუ­რი სპექ­ტაკ­ლე­ბის დად­გმა და სხვა. სა­ხელ­მძღვა­ნე­ლო­ებ­ში სის­ტე­მა­ტუ­რად არის მო­ცე­მუ­ლი აქ­ტი­ვო­ბე­ბი, რომ­ლე­ბიც მოს­წავ­ლე­თა ბუ­კე­ბი­სა და მუ­სი­კა­ლურ-კომ­პი­უ­ტე­რუ­ლი პროგ­რა­მა LMMS-ის სა­შუ­ა­ლე­ბით უნდა შეს­რულ­დეს. ასე­ვე მო­ცე­მუ­ლია პროგ­რა­მებ­ში მუ­შა­ო­ბის ინ­სტრუქ­ცი­ე­ბი.

მუ­სი­კის სა­ხელ­მძღვა­ნე­ლო­ე­ბი ხელს უწყობს ტო­ლე­რან­ტუ­ლი პი­როვ­ნე­ბის ჩა­მო­ყა­ლი­ბე­ბას. უქ­მნის რა პი­რო­ბებს გა­მო­ავ­ლი­ნონ სა­კუ­თა­რი შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბი, მოს­წავ­ლე­ებს უვი­თა­რებს საგ­ნის შე­სას­წავ­ლად სა­ჭი­რო გო­ნებ­რივ და ფი­ზი­კურ უნარ-ჩვე­ვებს. მიზ­ნად ისა­ხავს იმ ღი­რე­ბუ­ლე­ბე­ბი­სა და უნარ-ჩვე­ვე­ბის ჩა­მო­ყა­ლი­ბე­ბას, რომ­ლე­ბიც ზო­გა­დი გა­ნათ­ლე­ბის ეროვ­ნულ მიზ­ნებ­შია წარ­მოდ­გე­ნი­ლი. წი­ნას­წარ მად­ლო­ბას ვუხ­დით მუ­სი­კის მას­წავ­ლებ­ლებს, რომ­ლე­ბიც მო­ი­წო­ნე­ბენ და აირ­ჩე­ვენ ჩვენს სა­ხელ­მძღვა­ნე­ლო­ებს. ავ­ტორ­თა ჯგუ­ფის სის­ტე­მა­ტუ­რი თა­ნად­გო­მით, ისი­ნი სრულ­ყო­ფი­ლად გა­ი­თა­ვი­სე­ბენ მუ­სი­კის ახა­ლი სტან­დარ­ტით შექ­მნილ წიგ­ნებს. ამ მიზ­ნით ჩა­ვუ­ტა­რებთ ტრე­ნინ­გებს, სა­დაც შე­ვას­წავ­ლით მუ­სი­კა­ლურ-კომ­პი­უ­ტე­რულ პროგ­რა­მას LMMS. და­ვეხ­მა­რე­ბით მუ­სი­კის გაკ­ვე­თი­ლებ­ზე ამ პროგ­რა­მის გა­მო­ყე­ნე­ბა­ში და მი­ვა­წო­დებთ LMMS-ის სას­წავ­ლო ვი­დე­ო­ტუ­ტო­რი­ალს.

ლია შა­ლვაშ­ვი­ლი, გამომცემლობა "შემეცნების" დირექტორი:

- სა­ხელ­მძღვა­ნე­ლო-კომ­პლექ­ტის I, II, III და IV კლა­სებ­ში მოს­წავ­ლე­ე­ბი ეც­ნო­ბი­ან სახ­ვი­თი და გა­მო­ყე­ნე­ბი­თი ხე­ლოვ­ნე­ბის სა­ფუძ­ვლებს. სწავ­ლო­ბენ სახ­ვი­თი ხე­ლოვ­ნე­ბის სხვა­დას­ხვა დარ­გს, ეც­ნო­ბი­ან ხე­ლოვ­ნე­ბის ნი­მუ­შებს, წარ­მოდ­გე­ნა ექ­მნე­ბათ ფერ­ზე, ფორ­მა­ზე, კომ­პო­ზი­ცი­ის და სივ­რცის ელე­მენ­ტებ­ზე. სა­ხელ­მძღვა­ნე­ლო ხელს უწყობს მოს­წავ­ლე­ებ­ში ხე­ლოვ­ნე­ბი­სად­მი ინ­ტე­რე­სის გაღ­ვი­ძე­ბას და გარ­კვე­უ­ლი უნარ-ჩვე­ვე­ბის გა­მო­მუ­შა­ვე­ბას. სა­ხელ­მძღვა­ნე­ლო-კომ­პლექ­ტი "ხე­ლოვ­ნე­ბა და შე­მოქ­მე­დე­ბა" უვი­თა­რებს ბავ­შვებს ფან­ტა­ზი­ას, თვალ­სა­წი­ერს, მხატ­ვრულ გე­მოვ­ნე­ბა­სა და ეს­თე­ტი­კუ­რი ტკბო­ბის უნარს. აგ­რეთ­ვე ზო­გად უნა­რებს, რო­გო­რი­ცაა: დაკ­ვირ­ვე­ბა, მეხ­სი­ე­რე­ბა, წარ­მო­სახ­ვა, ყუ­რა­დღე­ბა, ნე­ბის­ყო­ფა, სა­მე­ტყვე­ლო ლექ­სი­კის გამ­დიდ­რე­ბა, თა­ნამ­შრომ­ლო­ბის უნა­რი. სას­წავ­ლო კურ­სი მიზ­ნად არ უნდა ისა­ხავ­დეს პრო­ფე­სი­ო­ნა­ლი მხატ­ვრის მომ­ზა­დე­ბას. უპირ­ვე­ლეს ამო­ცა­ნად მიგ­ვაჩ­ნია, გან­ვა­ვი­თა­როთ ბავ­შვის შე­მეც­ნე­ბის, შე­მოქ­მე­დე­ბი­სა და მოვ­ლე­ნის არ­სის გა­გე­ბის უნა­რი. ყო­ვე­ლი გაკ­ვე­თი­ლი ბავ­შვის­თვის არის სა­ხა­ლი­სო და სა­სი­ა­მოვ­ნო. იგი ნა­ბიჯ-ნა­ბიჯ აღიქ­ვამს, ეც­ნო­ბა, სწავ­ლობს მშვე­ნი­ე­რე­ბის აღ­ქმას რო­გორც ხე­ლოვ­ნე­ბა­ში, ასე­ვე ყო­ველ­დღი­ურ ცხოვ­რე­ბა­ში. V და VI კლა­სე­ბის სა­ხელ­მძღვა­ნე­ლო ეყ­რდნო­ბა და აგ­რძე­ლებს წინა წლე­ბის (I-IVკლ) სა­ხელ­მძღვა­ნე­ლოს პრინ­ცი­პებს, მიზ­ნებ­სა და ამო­ცა­ნებს. სა­ხელ­მძღვა­ნე­ლო მთლი­ა­ნად ეყ­რდნო­ბა ეროვ­ნუ­ლი სას­წავ­ლო გეგ­მის პრინ­ცი­პებ­სა და მო­თხოვ­ნებს, ით­ვა­ლის­წი­ნებს ამ ასა­კის მოს­წავ­ლე­თა უნა­რებს, შე­საძ­ლებ­ლო­ბებ­სა და ინ­ტე­რე­სებს. მოს­წავ­ლე­ებს უმუ­შავ­დე­ბათ და­მო­უ­კი­დე­ბე­ლი და შე­მოქ­მე­დე­ბი­თი მუ­შა­ო­ბის, თა­ნამ­შრომ­ლო­ბის, სწავ­ლის მი­მართ და­დე­ბი­თი და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბის, ინ­ტე­რე­სის, ინ­დი­ვი­დუ­ა­ლუ­რი და ჯგუ­ფუ­რი პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბის, სა­კუ­თა­რი და სხვა ნა­მუ­შევ­რის შე­ფა­სე­ბის უნა­რე­ბი.

სა­ხელ­მძღვა­ნე­ლო­ებ­ში ნაჩ­ვე­ნე­ბია ის გრძე­ლი და სა­ინ­ტე­რე­სო გზა, რო­მე­ლიც გან­ვლო ხე­ლოვ­ნე­ბამ პირ­ველ­ყო­ფი­ლი ადა­მი­ა­ნის კედ­ლის (მღვი­მე­ე­ბის) მხატ­ვრო­ბი­დან თა­ნა­მედ­რო­ვე ხე­ლოვ­ნე­ბამ­დე. ყო­ვე­ლი ეპო­ქის ხე­ლოვ­ნე­ბის შეს­წავ­ლი­სას მოს­წავ­ლე­ე­ბი ეც­ნო­ბი­ან ამ პე­რი­ო­დის­თვის და­მა­ხა­სი­ა­თე­ბელ თა­ვი­სე­ბუ­რე­ბებს - მეც­ნი­ე­რე­ბის მიღ­წე­ვებს, მუ­სი­კა­ლურ და ლი­ტე­რა­ტუ­რულ ნი­მუ­შებს, ვარ­ცხნი­ლო­ბას, ჩაც­მუ­ლო­ბას. აგ­რეთ­ვე, ქვეყ­ნე­ბის შე­სა­ხებ მოკ­ლე ის­ტო­რი­ულ და გე­ოგ­რა­ფი­ულ ცნო­ბებს. ავ­ტო­რე­ბის მი­ზა­ნი არ არის პრო­ფე­სი­ო­ნა­ლი მხატ­ვრის, მო­ქან­და­კის ან არ­ქი­ტექ­ტო­რის აღ­ზრდა, მაგ­რამ დარ­წმუ­ნე­ბუ­ლი ვართ, რომ ყვე­ლას შე­უძ­ლია გა­ნი­ვი­თა­როს მშვე­ნი­ე­რე­ბის და­ნახ­ვის და აღ­ქმის უნა­რი. ამის­თვის აუ­ცი­ლე­ბე­ლია გარ­კვე­უ­ლი ცოდ­ნის მი­ღე­ბა, უნარ-ჩვე­ვე­ბის გა­მო­მუ­შა­ვე­ბა და გე­მოვ­ნე­ბის ჩა­მო­ყა­ლი­ბე­ბა. სწო­რედ ამას შე­უ­წყობს ხელს ჩვე­ნი სა­ხელ­მძღვა­ნე­ლო-კომ­პლექ­ტი "ხე­ლოვ­ნე­ბა და შე­მოქ­მე­დე­ბა". აქვე, აღ­სა­ნიშ­ნა­ვია გა­მომ­ცემ­ლო­ბის მიერ წარ­მოდ­გე­ნი­ლი, ახა­ლი ეროვ­ნუ­ლი სას­წავ­ლო გეგ­მის მი­ხედ­ვით შექ­მნი­ლი სა­ხელ­მძღვა­ნე­ლო-კომ­პლექ­ტე­ბი ბუ­ნე­ბის­მე­ტყვე­ლე­ბა­ში (I-IV და V-VI კლა­სე­ბი) "ჩვე­ნი გა­რე­მო". წარ­მოდ­გე­ნი­ლი სა­გაკ­ვე­თი­ლო თე­მა­ტი­კა, სას­წავ­ლო მიზ­ნე­ბი, აქ­ტი­ვო­ბე­ბი, პრაქ­ტი­კუ­ლი სა­მუ­შა­ო­ე­ბი, ინო­ვა­ცი­უ­რი ელექტრო­ნუ­ლი სა­ვარ­ჯი­შო­ე­ბი, მრა­ვალ­ფე­რო­ვა­ნი თვალ­სა­ჩი­ნო­ე­ბა, დი­დაქ­ტი­კუ­რი ბა­რა­თე­ბი თუ აუ­დი­ო­მა­სა­ლა პა­სუ­ხობს თა­ნა­მედ­რო­ვე პე­და­გო­გი­კი­სა და ფსი­ქო­ლო­გი­ის მო­თხოვ­ნებს, სწავ­ლე­ბა-სწავ­ლის უახ­ლეს მე­თო­დი­კას. სა­ხელ­მძღვა­ნე­ლო-კომ­პლექ­ტე­ბის კონ­ცეფ­ცია ეფუძ­ნე­ბა ავ­ტო­რე­ბის 18-წლი­ან გა­მოც­დი­ლე­ბას. იგი ორი­ენ­ტი­რე­ბუ­ლია "აღ­მო­ჩე­ნე­ბის გზით სწავ­ლე­ბა­ზე", მოს­წავ­ლე სწავ­ლობს დაკ­ვირ­ვე­ბის, ცდე­ბის, ექ­სპე­რი­მენ­ტე­ბის სა­შუ­ა­ლე­ბით, ვი­თარ­დე­ბა ნა­ბიჯ-ნა­ბიჯ, რად­გან თა­ნა­მიმ­დევ­რუ­ლად ნაც­ნო­ბი­დან უც­ნობ­ზე, მარ­ტი­ვი­დან რთულ­ზე გა­დას­ვლის პრინ­ცი­პით მი­ე­წო­დე­ბა სა­გაკ­ვე­თი­ლო მა­სა­ლა; სა­კი­თხე­ბი მუ­შავ­დე­ბა მრა­ვალ­მხრი­ვად და სა­ფუძ­ვლი­ა­ნად, რაც ხელს უწყობს მოს­წავ­ლის ეტა­პობ­რივ მის­ვლას სა­კი­თხის და­უფ­ლე­ბამ­დე. მრა­ვალ­ფე­რო­ვა­ნი და სხვა­დას­ხვა სირ­თუ­ლის სა­ვარ­ჯი­შო­ე­ბის მეშ­ვე­ო­ბით მოს­წავ­ლე ამოწ­მებს სა­კუ­თარ შე­საძ­ლებ­ლო­ბებს, უჩ­ნდე­ბა სა­კუ­თა­რი თა­ვის რწმე­ნა, სტი­მუ­ლი ეძ­ლე­ვა მის შე­მოქ­მე­დე­ბით ინი­ცი­ა­ტი­ვას, რაც უბიძ­გებს და­მო­უ­კი­დე­ბე­ლი კვლე­ვა-ძი­ე­ბი­სა­კენ.

გი­ორ­გი გე­თი­აშ­ვი­ლი, "ჩვე­ნი სა­ქარ­თვე­ლოს" სა­ხელ­მძღვა­ნე­ლოს ავ­ტო­რი:

- "ჩვე­ნი სა­ქარ­თვე­ლოს" მთა­ვა­რი მი­ზა­ნია, მოს­წავ­ლე­ებს გა­ნუ­ვი­თა­როს ის უნა­რე­ბი და მის­ცეს ის ცოდ­ნა, რაც ეროვ­ნუ­ლი სას­წავ­ლო გეგ­მი­თაა გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბუ­ლი. წიგ­ნის შექ­მნის დროს ავ­ტო­რე­ბი ვცდი­ლობ­დით, სა­ხელ­მძღვა­ნე­ლო ყო­ფი­ლი­ყო მარ­ტი­ვად გა­სა­გე­ბი და მისი გაც­ნო­ბის შემ­დეგ მოს­წავ­ლეს ჰქო­ნო­და წარ­მოდ­გე­ნა იმა­ზე, თუ რო­გო­რია სამ­შობ­ლო - სა­ქარ­თვე­ლო. გვეჩ­ვე­ნე­ბი­ნა ის მრა­ვალ­ფე­როვ­ნე­ბა, რომ­ლი­თაც გა­მორ­ჩე­უ­ლია ჩვე­ნი ქვე­ყა­ნა. ამ წიგ­ნით სწავ­ლა მოს­წავ­ლე­ებს სა­შუ­ა­ლე­ბას მის­ცემს გა­იც­ნონ ის გა­რე­მო, რო­მელ­შიც ცხოვ­რო­ბენ. რა უნდა მო­ი­მოქ­მე­დონ გა­რე­მოს და­სა­ცა­ვად, რო­გორ უნდა და­იც­ვან თა­ვი­ან­თი უფ­ლე­ბე­ბი, რითი გა­მო­ირ­ჩე­ვი­ან სა­ქარ­თვე­ლოს კუ­თხე­ე­ბი. ვფიქ­რობთ, ეს ინ­ფორ­მა­ცია და უნა­რე­ბი აუ­ცი­ლე­ბე­ლია ყვე­ლა მოს­წავ­ლი­სა და ყვე­ლა ადა­მი­ა­ნი­სათ­ვის. ხა­თუ­ნა ხა­ჟო­მია, სა­ხელ­მძღვა­ნე­ლო "მე და სა­ზო­გა­დო­ე­ბის" ავ­ტო­რი:

- სხვა სა­ხელ­მძღვა­ნე­ლო­ე­ბის­გან გან­სხვა­ვე­ბით, წიგ­ნი "მე და სა­ზო­გა­დო­ე­ბა" ბავ­შვებს კონ­კრე­ტუ­ლი მა­გა­ლი­თე­ბის გან­ხილ­ვით უმუ­შა­ვებს უნა­რებს, რა­ტომ არ უნდა და­ყა­როს ნა­გა­ვი, რო­გორ მო­უფრ­თხილ­დეს კულ­ტუ­რუ­ლი მემ­კვიდ­რე­ო­ბის ძეგ­ლებს, რო­გორ მარ­თოს ემო­ცი­ე­ბი და ა.შ. წიგნ­ზე პრო­ფე­სი­ო­ნა­ლი ფსი­ქო­ლო­გე­ბი, და­წყე­ბი­თი კლა­სე­ბის პე­და­გო­გე­ბი და ის­ტო­რი­კო­სე­ბი მუ­შა­ობ­დნენ, ერ­თობ­ლი­ვად ჩა­მოვ­ყა­ლიბ­დით სწავ­ლე­ბის იმ მე­თოდ­ზე, რომ­ლის მი­ზა­ნიც მა­ღა­ლი პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბის, აქ­ტი­უ­რი მო­ქა­ლა­ქის აღ­ზრდაა. გვინ­დო­და ეს რთუ­ლი სა­კი­თხე­ბი ბავ­შვე­ბის­თვის ნაც­ნო­ბი მო­თხრო­ბე­ბის გან­ხილ­ვით მიგ­ვე­წო­დე­ბი­ნა, ანუ, მა­გა­ლი­თად, რო­დე­საც ვსა­უბ­რობთ კონ­ფლიქტზე, მხო­ლოდ იმის თქმა, რომ არ შე­იძ­ლე­ბა გაბ­რა­ზე­ბის დროს ძა­ლა­დობ­რი­ვი ფორ­მით პა­სუ­ხის გა­ცე­მა, არ არის საკ­მა­რი­სი, ბავ­შვი კონ­კრე­ტულ მა­გა­ლით­ზე მსჯე­ლო­ბით თა­ვად უნდა მი­ვი­დეს დას­კვნამ­დე, რო­გორ მო­იქ­ცეს რთულ ვი­თა­რე­ბა­ში. რაც მთა­ვა­რია, სა­ხელ­მძღვა­ნე­ლო არ ით­ვა­ლის­წი­ნებს რთულ და­ვა­ლე­ბებს, დატ­ვირ­თვაა სა­გაკ­ვე­თი­ლო პრო­ცეს­ზე, სა­დაც მას­წავ­ლე­ბე­ლი მსჯე­ლო­ბი­თა და კონ­კრე­ტუ­ლი სი­უ­ჟე­ტე­ბის მი­წო­დე­ბით ბავ­შვებს ძი­რი­თად მი­ზან­ზე აქ­ცენ­ტებს სთა­ვა­ზობს.


სახელმძღვანელოების ელ. ვერსიები ხელმისაწვდომია მოცემულ ბმულებზე:

ხელოვნება
https://drive.google.com/drive/folders/1hADktA6Pd2fvW2tIO-qhvc40JbW7vtKh?usp=sharing

ჩვენი საქართველო
https://drive.google.com/drive/folders/1dKt88uczajhgDCbJh67efCVb197Hd7BS?usp=sharing

მუსიკა
https://drive.google.com/open?id=1AV9IxGXXaSEqwq5B3ktrUz3M-Qte6xkl

მე და საზოგადოება
https://drive.google.com/open?id=1_XAQh0Tcm3z9FGcH7CL3fLA6W8XBP6yE06 ივლისი, 2018 წ.
სრულად
II ტურში გადასულთა ვინაობა ცნობილია!

კონკურსის „გახდი ბესტსელერის ავტორი 2018“ ფინალში 15 კონკურსანტი გადავიდა. 5 კონკურსანტთან დაკავშირებით ჟიურისა და საზოგადოების არჩევანი ერთმანეთს დაემთხვა. გთავაზობთ სიას.

ჟიურის რჩეული 10 კონკურსანტი:

ვახტანგ ვახტანგაძე
ნიკოლოზ ტოტოღაშვილი
იაგო თვალაბეიშვილი
ირმა ელერდაშვილი
გიორგი დეკანაძე
გვანცა გუბელაძე
ქეთი ელიეშვილი
ნათია ჯაგოდნიშვილი 
თამთა დემეტრაშვილი
ნუგზარ ღვალაძე

 

ხალხის რჩეული 10 კონკურსანტი:

ნიკოლოზ ტოტოღაშვილი
გიორგი დეკანაძე
ნათია ჯაგოდნიშვილი
ანა გელაშვილი
გვანცა გუბელაძე
დავით ნემსაძე
ანი როსებიშვილი
ქეთი ელიეშვილი
მარი ნედი
ირმა ხარშილაძე

შეგახსენებთ, რომ აღნიშნულ ავტორთა ნაწარმოებების გაგრძელებები ჩვენს ვებგვერდზე 8 ივნისს გამოქვეყნდება!

21 მაისი, 2018 წ.
სრულად
გაცვალე მაკულატურა წიგნებში
წიგნის წარმოებისთვის უამრავი ხე იჭრება, ყოველი მოჭრილი ხე კი ბუნებისთვის დიდი დანაკარგია. თუმცა, ქაღალდის წარმოება მეორეული ქაღალდითაც არის შესაძლებელი, ამიტომ ”პალიტრა მედიამ” ამ პროექტის წამოწყებით რამდენიმე მიზანი დაისახა:

• შევინარჩუნოთ გარემო - უამრავი ქაღალდი , ჟურნალი, გაზეთი, წიგნი და ა.შ. გროვდება სახლში, ბიბლიოთეკებში, რომელიც აღარ გვჭირდება. მეორეული ქაღალდი გადამუშავდება, იქცევა ისევ ქაღალდად და უბრუნდება იმ ბაზარს, რომლისთვისაც ხე უნდა მოიჭრას.
• წიგნის მოყვარულებს მიეცეთ საშუალება გაცვალონ უსარგებლო მაკულატურა მათთვის სასურველ და საინტერესო წიგნებში.

პროექტის ფარგლებში ნებისმიერ მსურველს შეუძლია ჩააბაროს მაკულატურა(ძველი წიგნები, თაბახის ფურცლები, ჟურნალ-გაზეთები) და სანაცვლოდ ახალი წიგნები მიიღოს. არ ბარდება ( მუყაო,  ცელოფნის ფაილი, ბაინდერი).


გეოგრაფია - მოსწავლის დიდი ენციკლოპედია   50კგ
Liber Kids - საძაგელი მამიდა   12 კგ
ლიბერთინს - ნაპერწკალი ფერფლში   15 კგ
თოვლის გუნდა ცას წერილს უგზავნის  5 კგ
100 ფაქტი - 2ტ - დედამიწა   5 კგ
ეს სამყაროა - სტიქიური მოვლენები  30 კგ
"სამაგიდო წიგნების ათეული" - 3ტ ყველაფერი ყველაფერზე  40 კგ
ლიდერობის ხელოვნება  15 კგ
ბიზნესი ცრურწმენების გარეშე  15 კგ
ახალ მიზანს ახალი ფორმულა სჭირდება  15 კგ
ბიზნეს გენია -მარკ ცუკერბერგი   5 კგ
50 წიგნი - 46ტ - მისის დოლოვეი   15 კგ
რწყილების სასახლე   15 კგ
აბრეშუმის ჭია   15 კგ
კოლექციონერი   15კგ
მოსწავლის არჩევანი- შარლ პეროს ზღაპრები II-III კლასიდან   10 კგ
ერთი მოთხრობა - ჩამოქვეითებული   2კგ
საფრთხე ენდჰაუსში    15 კგ
განძის კუნძული   15 კგ

სხვა წიგნების ჩამონათვალი შეგიძლიათ იხილოთ makuliteratura.ge-ზე
09 მარტი, 2018 წ.
სრულად