ლიტერატურული კონკურსი

ლიტერატურული კონკურსი

გახ­დი ბესტსე­ლე­რის ავ­ტო­რი 2023

28 თებერვალი 2023 წ.

21 თე­ბერ­ვალს გა­მომ­ცემ­ლო­ბა „პა­ლიტ­რა L-ს“ კონ­კურ­სის „გახ­დი ბესტსე­ლე­რის ავ­ტო­რი 2023“ გა­მარ­ჯვე­ბუ­ლე­ბი ეს­ტუმრნენ. ახ­ლად აღ­მო­ჩე­ნილ­მა ავ­ტო­რებ­მა გა­მომ­ცემ­ლო­ბა და­ათ­ვა­ლი­ე­რეს და წიგ­ნის გა­მო­ცე­მა­ზე მუ­შა­ო­ბის სპე­ცი­ფი­კას გა­ეც­ნენ. მათ გა­მომ­ცემ­ლო­ბის დი­რექ­ტორ­მა, მთა­ვარ­მა რე­დაქ­ტორ­მა და სხვა თა­ნამ­შრომ­ლებ­მა უმას­პინ­ძლეს.


გა­მომ­ცემ­ლო­ბა „პა­ლიტ­რა L-ის“ მთა­ვა­რი რე­დაქ­ტო­რის მაია ალუ­და­უ­რის გან­მარ­ტე­ბით, აღ­ნიშ­ნუ­ლი კონ­კურ­სი დამ­წყე­ბი ავ­ტო­რე­ბის ძა­ლი­ან კარ­გი სტარ­ტია სამ­წერ­ლო ცხოვ­რე­ბა­ში.


„მიმ­დი­ნა­რე წელს სამი გა­მარ­ჯვე­ბუ­ლი გვყავს. ეს გახ­ლავთ სამი არაჩ­ვე­უ­ლებ­რი­ვი ახალ­გაზ­რდა, რომ­ლე­ბიც გა­მომ­ცემ­ლო­ბას ეს­ტუმრნენ, პი­რა­დად გა­ვი­ცა­ნით ერ­თმა­ნე­თი, ჩვე­ნი მუ­შა­ო­ბის სპე­ცი­ფი­კის შე­სა­ხებ მო­ვუ­ყე­ვით და სა­მო­მავ­ლო თა­ნამ­შრომ­ლო­ბის პერ­სპექ­ტი­ვებ­ზე ვი­სა­უბ­რეთ. მათს სამ­წერ­ლო ცხოვ­რე­ბა­ში ეს ძა­ლი­ან კარ­გი სტარ­ტი იქ­ნე­ბა.“

რო­გორც უკვე აღ­ვნიშ­ნეთ, წელს კონ­კურსს სამი გა­მარ­ჯვე­ბუ­ლი ჰყავს. ჟი­უ­რის რჩე­უ­ლი ანი ბა­ლი­აშ­ვი­ლი და რუ­სუ­დან ტყე­მა­ლა­ძე გახ­დნენ, ხოლო მკი­თხვე­ლის რჩე­უ­ლი - მათე ბა­ღაშ­ვი­ლი. მალე მათი ნა­მუ­შევ­რე­ბი მკი­თხველ­თა ფარ­თო წრის­თვის გახ­დე­ბა ცნო­ბი­ლი, რაც გა­მარ­ჯვე­ბულ­თათ­ვის მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი კა­რი­ე­რუ­ლი წარ­მა­ტე­ბა და ამა­ვე დროს, დიდი პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბაა.

რუ­სუ­დან ტყე­მა­ლა­ძე: „ძა­ლი­ან მო­უ­ლოდ­ნე­ლი და სა­სი­ა­მოვ­ნო შეგ­რძნე­ბა იყო, რო­დე­საც გა­ვი­გე, რომ კონ­კურ­სის გა­მარ­ჯვე­ბუ­ლი გავ­ხდი. ლი­ტე­რა­ტუ­რულ კონ­კურ­სში პირ­ვე­ლად გა­ვი­მარ­ჯვე და ეს ჩემ­თვის ძა­ლი­ან სა­პა­სუ­ხის­მგებ­ლოა. კმა­ყო­ფი­ლი ვარ გა­მომ­ცემ­ლო­ბას­თან შეხ­ვედ­რით. გა­ვი­ცა­ნით რე­დაქ­ტო­რე­ბი და ძა­ლი­ან მომ­წონს მიმ­დი­ნა­რე პრო­ცე­სი. იმე­დი მაქვს, ნა­ყო­ფი­ე­რი თა­ნამ­შრომ­ლო­ბა გა­მოგ­ვი­ვა.“

მათე ბა­ღაშ­ვი­ლი: „მად­ლო­ბას ვუხ­დი „პა­ლიტ­რა L-ის“ მთელ გუნდს ამ კონ­კურ­სის შექ­მნის­თვის. „გახ­დი ბესტსე­ლე­რის ავ­ტო­რი“ არის უდი­დე­სი შე­საძ­ლებ­ლო­ბა ყვე­ლა ადა­მი­ა­ნის­თვის, რომ სა­კუ­თა­რი ნიჭი და უნა­რე­ბი გა­მო­ავ­ლი­ნონ. კონ­კურ­სის მო­ნა­წი­ლე­ე­ბის­თვის დიდი შან­სია, რომ მათი ნა­წარ­მო­ე­ბე­ბი გა­მოქ­ვეყ­ნდე­ბა და დღის სი­ნათ­ლეს იხი­ლავს.“ანი ბა­ლი­აშ­ვი­ლი: „ ეს კონ­კურ­სი ჩემი ცხოვ­რე­ბის ერთ-ერთი უმ­ნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნე­სი ეტა­პი აღ­მოჩ­ნდა. ბოლო 2-3 თვე ამ კონ­კურ­სით ვი­ცხოვ­რე. მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი გა­მოც­დი­ლე­ბა იყო, რა­საც მო­უ­ლოდ­ნე­ლი და ძა­ლი­ან სა­სი­ხა­რუ­ლო გა­მარ­ჯვე­ბა მოჰ­ყვა. გა­მომ­ცემ­ლო­ბა „პა­ლიტ­რა L-მა“ მე­ტად სა­სი­ა­მოვ­ნო შეხ­ვედ­რა მო­ა­წყო ჩვენ­თვის. ძა­ლი­ან დიდი იმე­დით ვარ სავ­სე და დარ­წმუ­ნე­ბუ­ლი ვარ, ეს იმე­დი აუ­ცი­ლებ­ლად გა­მარ­თლდე­ბა.“

კონ­კურ­სი „გახ­დი ბესტსე­ლე­რის ავ­ტო­რი“ 2017 წლი­დან იღებს სტარტს და გა­სუ­ლი 6 წლის გან­მავ­ლო­ბა­ში მას­ში მო­ნა­წი­ლე­ო­ბა არა­ერ­თი ავ­ტო­რის კა­რი­ე­რა­ში გარ­დამ­ტე­ხი აღ­მოჩ­ნდა. „გახ­დი ბესტსე­ლე­რის ავ­ტო­რის“ მიერ აღ­მო­ჩე­ნილ ავ­ტორ­თა წიგ­ნე­ბი დღე­საც გა­მომ­ცემ­ლო­ბის ბესტსე­ლერ­თა სი­ა­შია.