15 - წლიანი ლიტერატურული თავგადასავალი

ბლოგი

11 სექტემბერი, 2020 წ.

პირველი ვებგვერდი საქართველოში, სადაც შეგიძლიათ მოუსმინოთ აუდიოწიგნებს და თანამედროვე ლიტერატურას

პირველი ვებგვერდი საქართველოში, სადაც შეგიძლიათ მოუსმინოთ აუდიოწიგნებს და თანამედროვე ლიტერატურას

11 სექტემბერი, 2020 წ.

აუ­დი­ო­წიგ­ნე­ბი­სად­მი ინ­ტე­რე­სი მთელ მსოფ­ლი­ო­ში იზ­რდე­ბა. ამას რამ­დე­ნი­მე მი­ზე­ზი გა­ნა­პი­რო­ბებს: ცხოვ­რე­ბის აჩ­ქა­რე­ბუ­ლი ტემ­პი, თა­ვი­სუ­ფა­ლი დრო­ის ნაკ­ლე­ბო­ბა, ეკ­რან­თან დიდი დრო­ის გა­ტა­რე­ბით გა­მოწ­ვე­უ­ლი მხედ­ვე­ლო­ბას­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი პრობ­ლე­მე­ბი და ა.შ.

აუ­დი­ო­წიგ­ნე­ბი­სად­მი ინ­ტე­რე­სი სა­ქარ­თვე­ლო­შიც გა­ი­ზარ­და მას შემ­დეგ, რაც პირ­ვე­ლი აუ­დი­ო­წიგ­ნე­ბის ვებგ­ვერ­დი gudabooks.ge შე­იქ­მნა.

gudabooks.ge-ის მი­ზა­ნია, ადა­მი­ა­ნებს წიგნ­თან ურ­თი­ერ­თო­ბა გა­უ­მარ­ტი­ვოს. იგი მკი­თხველს სა­კუ­თა­რი აუ­დი­ო­ბიბ­ლი­ო­თე­კის შექ­მნის სა­შუ­ა­ლე­ბას აძ­ლევს, სა­დაც მის­თვის სა­სურ­ველ აუ­დი­ო­წიგ­ნებს მო­უყ­რის თავს და მო­უს­მენს ყველ­გან: სახ­ლში, მან­ქა­ნა­ში, თვითმფრი­ნავ­ში, მა­ტა­რე­ბელ­ში, სე­ირ­ნო­ბი­სა თუ ვარ­ჯი­შის დროს.

ტექ­ნო­ლო­გი­ე­ბის გან­ვი­თა­რე­ბამ ადა­მი­ა­ნე­ბის ყო­ველ­დღი­უ­რი ჩვე­ვე­ბიც შეც­ვა­ლა. და­ბეჭ­დი­ლი წიგ­ნე­ბის შემ­დეგ ონ­ლა­ინ­წიგ­ნე­ბი გა­მოჩ­ნდა, მოგ­ვი­ა­ნე­ბით კი - აუ­დი­ო­წიგ­ნე­ბი, რომ­ლე­ბიც გრძნო­ბის ორ­გა­ნო­ე­ბი­დან მხო­ლოდ სმე­ნას მო­ი­თხოვს და ხელს გვი­წყობს, რომ საყ­ვა­რე­ლი წიგ­ნე­ბი ყო­ველ­თვის თან ვა­ტა­როთ. გარ­და ზე­მოთ ჩა­მოთ­ვლი­ლი უპი­რა­ტე­სო­ბე­ბი­სა, წიგ­ნე­ბის მოს­მე­ნა ფან­ტა­ზი­ის გან­ვი­თა­რე­ბა­საც უწყობს ხელს, რად­გან მოს­მე­ნის დროს ბუ­ნებ­რი­ვად წარ­მო­ვიდ­გენთ წიგ­ნის სი­უ­ჟეტ­სა და პერ­სო­ნა­ჟებს. ამას­თა­ნა­ვე, ყვე­ლა წიგ­ნი პრო­ფე­სი­ო­ნა­ლი მსა­ხი­ო­ბე­ბის მიერ არის გახ­მო­ვა­ნე­ბუ­ლი, რაც თქვენ­თვის საყ­ვა­რელ მო­თხრო­ბებ­სა თუ რო­მა­ნებს ექ­სპრე­სი­უ­ლო­ბას მა­ტებს.

gudabooks.ge-ზე სხვა­დას­ხვა ჟან­რის აუ­დი­ო­წიგ­ნია ხელ­მი­საწ­ვდო­მი: კლა­სი­კა, სა­ბავ­შვო ლი­ტე­რა­ტუ­რა, ბიზ­ნეს­ლი­ტე­რა­ტუ­რა, თი­ნე­ი­ჯე­რუ­ლი და სხვ. აქე­დან გა­მომ­დი­ნა­რე, ყვე­ლა ასა­კი­სა და ინ­ტე­რე­სის ადა­მი­ა­ნი იპო­ვის მის­თვის სა­ინ­ტე­რე­სო წიგ­ნის აუ­დი­ო­ვერ­სი­ას. ამას­თა­ნა­ვე, ვებგ­ვერ­დზე, პე­რო­დუ­ლად, სხვა­დას­ხვა ფას­დაკ­ლე­ბა მოქ­მე­დებს.

მა­გა­ლი­თად, ლევ ტოლსტო­ის და­ბა­დე­ბის დღეს­თან და­კავ­ში­რე­ბით, 9 და 10 სექ­ტემ­ბერს 30%-იანი ფას­დაკ­ლე­ბაა მწერ­ლის სა­ბავ­შვო მო­თხრო­ბე­ბის კრე­ბულ­ზე, რო­მე­ლიც სე­რი­ა­ში "კლა­სი­კო­სე­ბი ბავ­შვე­ბის­თვის" ერ­თი­ან­დე­ბა.

აუ­დი­ო­წიგ­ნის სა­ნა­ხა­ვად, გა­და­დით ბმულ­ზე:   https://gudabooks.ge/book/256241-sauketeso-motxrobebi-da-zghaprebi-lev-tolstoi/

ახა­ლი სას­წავ­ლო წლის და­წყე­ბას­თან და­კავ­ში­რე­ბით, კლა­სი­კო­სი მწერ­ლის სა­ბავ­შვო მო­თხრო­ბე­ბის კრე­ბუ­ლი მოს­წავ­ლე­ე­ბის­თვის ნამ­დვი­ლად გა­მორ­ჩე­უ­ლი სა­ჩუ­ქა­რი იქ­ნე­ბა.

იმი­სათ­ვის, რომ აუ­დი­ო­წიგ­ნებს მო­უს­მი­ნოთ, უნდა ჩა­მოტვირ­თოთ აპ­ლი­კა­ცია "გუდა", და­რე­გის­ტრირ­დეთ სა­იტ­ზე gudabooks.ge, აირ­ჩი­ოთ სა­სურ­ვე­ლი წიგ­ნი, შე­ი­ძი­ნოთ, ამის შემ­დეგ კი გა­მო­მიჩ­ნდე­ბათ აპ­ლი­კა­ცი­ა­ში.