15 - წლიანი ლიტერატურული თავგადასავალი

ახალი წიგნებითვის ბესტსელერებიბლოგი


მოსასმენი ზღაპრები და მოთხრობები პატარებისთვის - ტოპ 5 აუდიო წიგნი

სა­ბავ­შვო წიგ­ნე­ბის არ­ჩე­ვა­ნი ამო­უ­წუ­რა­ვია. ბავ­შვის ბუ­ნე­ბა გა­მუდ­მე­ბით ითხოვს რა­ღაც ახალს და გან­სხვა­ვე­ბულს. გა­მომ­ცემ­ლებ­საც გა­მუდ­მე­ბით სჭირ­დე­ბათ კრე­ტი­უ­ლი მიდ­გო­მე­ბის გა­მო­ყე­ნე­ბა და ჩვე­ნი აქ­ტი­უ­რი პა­ტა­რე­ბის მო­თხოვ­ნი­ლე­ბე­ბის დაკ­მა­ყო­ფი­ლე­ბა. ამის­თვის შე­იქ­მნა აუ­დი­ო­წიგ­ნე­ბიც. ისი­ნი მო­ხერ­ხე­ბუ­ლია არა­მარ­ტო ბავ­შვე­ბის­თვის, დიდი შვე­ბაა მშობ­ლე­ბის­თვი­საც. სა­ნამ პა­ტა­რა ზღა­პარს უს­მენს, ამა­სო­ბა­ში აუ­ცი­ლე­ბე­ლი საქ­მე­ე­ბის შეს­რუ­ლე­ბა შე­გიძ­ლი­ათ და თან მშვი­დად ხართ, რომ ბავ­შვი სა­სარ­გებ­ლოდ ატა­რებს დროს.ფსი­ქო­ლო­გე­ბი აუ­დი­ო­წიგ­ნე­ბის რამ­დე­ნი­მე უპი­რა­ტე­სო­ბა­ზე ამახ­ვი­ლე­ბენ ყუ­რა­დღე­ბას:ძა­ლი­ან კარ­გად ავი­თა­რებს მოს­მე­ნის უნარს. ეს ძა­ლი­ან მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი უნა­რია მო­მა­ვა­ლი მოს­წავ­ლის­თვის. პირ­ველკ­ლა­სე­ლებს ხომ ყვე­ლა­ზე მე­ტად მთე­ლი გაკ­ვე­თი­ლის ყუ­რა­დღე­ბით მოს­მე­ნა უჭირთ. თუ სმე­ნით მი­ღე­ბულ ინ­ფორ­მა­ცი­ას ად­რე­უ­ლი ასა­კი­დან­ვე შე­ეჩ­ვე­ვა, აღარ გა­უ­ჭირ­დე­ბა მერ­ხთან ყუ­რა­დღე­ბით ჯდო­მა და მას­წავ­ლებ­ლის მოს­მე­ნა.აუ­დი­ო­წიგ­ნე­ბი ყუ­რა­დღე­ბის კონ­ცენ­ტრა­ცი­ა­ში ეხ­მა­რე­ბა. სმე­ნით მი­ღე­ბუ­ლი ინ­ფორ­მა­ცი­ის აღ­ქმა მას გო­ნე­ბას ავარ­ჯი­შებს და მეხ­სი­ე­რე­ბის უნარ­საც აძ­ლი­ე­რებს. მი­თუ­მე­ტეს, როცა ბავ­შვს სურს, რომ მოს­მე­ნი­ლის შე­სა­ხებ სხვა­საც უამ­ბოს. ესეც სა­სი­კე­თოდ წა­ად­გე­ბა მისი გან­ვი­თა­რე­ბის გზას და არა­მარ­ტო სწავ­ლა­ში, ზრდას­რულს სა­მო­მავ­ლოდ ცხოვ­რე­ბა­შიც გა­მო­ად­გე­ბააუ­დი­ო­წიგ­ნე­ბი პრო­ფე­სი­ო­ნა­ლე­ბის მიერ არის გახ­მო­ვა­ნე­ბუ­ლი, ამი­ტომ სა­სარ­გებ­ლოა მე­ტყვე­ლე­ბის გან­ვი­თა­რე­ბის­თვის, სი­ტყვა­თა მა­რა­გის გამ­დიდ­რე­ბის­თვის. გა­მარ­თუ­ლი ენი­თა და დიქ­ცი­ით სა­ა­უ­ბა­რი მისი სა­უბ­რის მა­ნე­რა­საც დახ­ვე­წავს.აუ­დი­ო­წიგ­ნე­ბის გა­მო­ყე­ნე­ბი­სას ბავ­შვს თვა­ლე­ბი მოს­ვე­ნე­ბუ­ლი აქვს. იმ დროს, როცა ბავ­შვებ­ში ასეთ მო­მა­ტე­ბუ­ლია თვა­ლის და­ა­ვა­დე­ბე­ბი, სას­წავ­ლო და გა­სარ­თობ­მა პროგ­რა­მა­მაც მთლი­ა­ნად ეკ­რან­ზე გა­და­ინცვლა, აუ­დი­ო­წიგ­ნე­ბი მარ­თლაც შვე­ბა იქ­ნე­ბა ჩვე­ნი შვი­ლე­ბის­თვის. წარ­მო­გიდ­გენთ 5 ქარ­თულ აუ­დიო წიგნს პა­ტა­რე­ბის­თვის: პა­ტა­რა პრინ­ცი სა­ოც­ნე­ბო მშობ­ლე­ბი ჰაკლბე­რი ფინი პა­ტა­რა ქა­ლა­ქის ამ­ბე­ბი გო­დერ­ძი ჩო­ხე­ლის მო­თხრო­ბე­ბი

02 ივნისი, 2020 წ.

#მოუსმინეწიგნებს - თანამედროვე ქართული ბესტსელერების აუდიოვერსიები

ცხოვ­რე­ბის აჩ­ქა­რე­ბუ­ლი ტემ­პის გამო, რთუ­ლია, ისე გა­ვუმკლავ­დეთ ყო­ველ­დღი­უ­რო­ბას, რომ ფეხი ავუ­წყოთ თა­ნა­მედ­რო­ვე ტენ­დენ­ცი­ებს ყვე­ლა სფე­რო­ში. დრო­ის დე­ფი­ცი­ტი, მე­ო­რე მხრივ კი, გა­დაღ­ლი­ლო­ბა, ხში­რად გვიშ­ლის ხელს, წა­ვი­კი­თხოთ სა­სურ­ვე­ლი წიგ­ნე­ბი. აუ­დი­ო­წიგ­ნე­ბის პლატ­ფორ­მა gudabooks.ge და აპ­ლი­კა­ცია „გუდა“ მო­სა­ხერ­ხე­ბელ ალ­ტერ­ნა­ტი­ვას გვთა­ვა­ზობს. შეგ­ვიძ­ლია, წა­მოვ­წვეთ, თვა­ლე­ბი დავ­ხუ­ჭოთ და წიგ­ნებს მო­ვუს­მი­ნოთ; ასე­ვე, აუ­დი­ო­წიგ­ნე­ბის დამ­ხა­რე­ბით, შეგ­ვიძ­ლია, დრო დავ­ზო­გოთ და ვუს­მი­ნოთ წიგ­ნებს ვარ­ჯი­შის, სე­ირ­ნო­ბის, სახ­ლის და­ლა­გე­ბის პა­რა­ლე­ლუ­რად; ან სა­სი­ა­მოვ­ნოდ გა­ვა­ტა­როთ რიგ­ში დგო­მის წუ­თე­ბი. გთა­ვა­ზობთ თა­ნა­მედ­რო­ვე ქარ­თუ­ლი ბესტსე­ლე­რე­ბის აუ­დი­ო­ვერ­სი­ებს, რო­მელ­თა გა­საც­ნო­ბად, შე­საძ­ლოა, აქამ­დე დრო არ გყოფ­ნი­დათ: ელის დოჯ­სო­ნი -რაფ­ლე­ზია „დიდი ხა­ნია აუ­დი­ო­წიგ­ნე­ბით ვსარ­გებ­ლობ, რაც ჩემ­თვის ძა­ლი­ან კომ­ფორ­ტუ­ლია. ვუს­მენ სახ­ლის და­ლა­გე­ბის, საჭ­მლის მომ­ზა­დე­ბის, ქსო­ვის, სე­ირ­ნო­ბის დროს. ამით დროს საგ­რძნობ­ლად ვი­გებ. „ორი ერ­თში“ - ასე ვე­ძა­ხი ყო­ველ­თვის ამ პრო­ცე­დუ­რას - საქ­მის კე­თე­ბი­სას, აუ­დი­ო­წიგ­ნე­ბის მოს­მე­ნას“, - ელის დოჯ­სო­ნი. შო­რე­ნა ხუ­ხუა - „შე­მო­ვალ ეტ­ლით“ „აუ­დი­ო­წიგ­ნე­ბი მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია უსი­ნათ­ლო­ე­ბი­სათ­ვის, რათა მათ სრუ­ლად შეძ­ლონ მიმ­დი­ნა­რე ლი­ტე­რა­ტუ­რულ პრო­ცე­სებ­ში ჩარ­თვა. ჩემი წიგ­ნიც სო­ცი­ა­ლუ­რი რო­მა­ნია და შშმ პი­რებს ეძღვნე­ბა. ვფიქ­რობ, ყვე­ლა წიგ­ნი უნდა იყოს ადაპ­ტი­რე­ბუ­ლი და ხელ­მი­საწ­ვდო­მი ყვე­ლა ადა­მი­ა­ნი­სათ­ვის“, - შო­რე­ნა ხუ­ხუა. თა­თუ­ლი ღვი­ნი­ა­ნი­ძე - „აღი­ა­რე­ბა ხე­ლის­გულ­ზე“ „პირ­ვე­ლად, რო­მა­ნის „აღი­ა­რე­ბა ხე­ლის­გულ­ზე“ აუ­დი­ო­ვერ­სია რომ მო­ვის­მი­ნე, ჩემს სი­ხა­რულს სა­ზღვა­რი არ ჰქონ­და. მსა­ხი­ო­ბის ხმამ ჩემ თვალ­წინ გა­ა­ცო­ცხლა პერ­სო­ნა­ჟე­ბი. აუ­დი­ო­წიგ­ნე­ბი - ეს არის ახა­ლი შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბი, ლი­ტე­რა­ტუ­რის მოყ­ვა­რუ­ლე­ბი­სათ­ვის ჰო­რი­ზონ­ტის გა­ფარ­თო­ე­ბა და ახა­ლი ემო­ცი­ე­ბის პა­ლიტ­რის შე­თა­ვა­ზე­ბა“, - თა­თუ­ლი ღვი­ნი­ა­ნი­ძე. ნი­კო­ლოზ ტო­ტო­ღაშ­ვი­ლი - „შვი­დი მო­მაკ­ვდი­ნე­ბე­ლი გრძნო­ბა“ „დამ­ღლე­ლი სა­მუ­შაო დღის შემ­დეგ, აუ­დი­ო­წიგ­ნე­ბი ძა­ლი­ან მო­სა­ხერ­ხე­ბე­ლი და კომ­ფორ­ტუ­ლია. მა­შინ, როცა კი­თხვის დრო და ენერ­გია თით­ქმის არ გვაქვს, შეგ­ვიძ­ლია წიგ­ნებს მო­ვუს­მი­ნოთ და ასე გავ­ხდეთ პერ­სო­ნა­ჟებ­თან ერ­თად, ახა­ლი ლი­ტე­რა­ტუ­რუ­ლი თავ­გა­და­სავ­ლე­ბის ნა­წი­ლი“, - ნი­კო­ლოზ ტო­ტო­ღაშ­ვი­ლი. თეა ინა­სა­რი­ძე - „გა­თხო­ვი­ლის დღი­უ­რი“ „თა­ნა­მედ­რო­ვე ადა­მი­ანს რამ­დე­ნი­მე საქ­მის ერ­თდრო­უ­ლად კე­თე­ბა და სა­სი­ა­მოვ­ნოს სა­სარ­გებ­ლოს­თან შე­თავ­სე­ბა შე­უძ­ლია. ახლა უკვე გვაქვს შე­საძ­ლებ­ლო­ბა, მო­სა­წყენ და რუ­ტი­ნულ საქ­მი­ა­ნო­ბას­თან ერ­თად, აუ­დი­ო­წიგ­ნებს მო­ვუს­მი­ნოთ. ხმო­ვა­ნი წიგ­ნე­ბის მოს­მე­ნი­სას, ხე­ლე­ბი თა­ვი­სუ­ფა­ლია, თვა­ლე­ბი კი დას­ვე­ნე­ბუ­ლი. აუ­დი­ოპ­ლატ­ფორ­მა gudabooks.ge კი წიგ­ნე­ბის ფარ­თო არ­ჩე­ვანს გვთა­ვა­ზობს,“ - თეა ინა­სა­რი­ძე. იმი­სათ­ვის, რომ ისარ­გებ­ლოთ აუ­დი­ო­წიგ­ნე­ბით, უნდა და­რე­გის­ტრირ­დეთ ვებგ­ვერ­დზე gudabooks.ge და ჩა­მოტვირ­თოთ აპ­ლი­კა­ცია „გუდა“. დე­ტა­ლუ­რი ინ­სტრუქ­ცია იხი­ლეთ ბმულ­ზე

02 ივნისი, 2020 წ.

#მოუსმინეწიგნებს - აუდიოწიგნები ყველა ჟანრისა და ასაკის მიხედვით

აუ­დი­ო­წიგ­ნე­ბი დღი­თი დღე ხდე­ბა ჩვე­ნი ყო­ველ­დღი­უ­რო­ბის ნა­წი­ლი. წიგ­ნე­ბის მოს­მე­ნა გვაძ­ლევს შე­საძ­ლებ­ლო­ბას, სა­სურ­ველ ლი­ტე­რა­ტუ­რას ნე­ბის­მი­ერ დრო­სა და ად­გი­ლას გა­ვეც­ნოთ: რიგ­ში დგო­მი­სას, ვარ­ჯი­ში­სას, სახ­ლის და­ლა­გე­ბის დროს ან ძი­ლის წინ. აუ­დი­ო­წიგ­ნე­ბის პლატ­ფორ­მა gudabooks.ge კი უკვე 200-ზე მეტ გახ­მო­ვა­ნე­ბულ წიგნს გვთა­ვა­ზობს ჟან­რე­ბის მრა­ვალ­ფე­როვ­ნე­ბი­თა და ჩვე­ნი ასა­კის ინ­ტე­რე­სე­ბის მი­ხედ­ვით. ასე მა­გა­ლი­თად: ჯე­რომ სე­ლინ­ჯე­რი - „თა­მა­ში ჭვა­ვის ყა­ნა­ში“ წიგ­ნის მთა­ვა­რი გმი­რი ჰოლ­დე­ნი ამ­ბობს: „წიგ­ნი ისე­თი უნდა იყოს რო წა­ი­კი­თხავ უნდა მო­გინ­დეს რო მისი დამ­წე­რი შენი გა­დაბ­მუ­ლი ძმა­კა­ცი იყოს, აი ისე­თი რო და­უ­რე­კავ და ნე­ბის­მი­ერ რა­მე­ზე ებაზ­რე­ბი, თუნ­დაც შუ­ა­ღა­მი­სას…“ - ამ წიგ­ნის წა­კი­თხვის შემ­დეგ კი ნამ­დვი­ლად გვიჩ­ნდე­ბა სურ­ვი­ლი ჯე­რომ სე­ლინ­ჯე­რის ახ­ლოს გაც­ნო­ბი­სა. ჯეინ ოს­ტი­ნი - „გო­ნე­ბა და გრძნო­ბა“ ორი და, ორი სრუ­ლი­ად გან­სხვა­ვე­ბუ­ლი ხა­სი­ა­თი: ერთი მხრივ, მშვი­დი და წინ­და­ხე­დუ­ლი ელი­ნო­რი, რომ­ლის ხვედ­რი სხვა­თა ნუ­გე­შის­ცე­მაა, მე­ო­რე მხრივ კი, მგრძნო­ბი­ა­რე და იმ­პულ­სუ­რი მა­რი­ა­ნა. დიდი ტკი­ვი­ლი­სა და მრა­ვა­ლი გან­საც­დე­ლის შემ­დეგ რწმუნ­დე­ბი­ან დები, რომ გრძნო­ბა მხო­ლოდ საღ აზ­რთან ერ­თად იძ­ლე­ვა ბედ­ნი­ე­რე­ბის შანსს სა­ზო­გა­დო­ე­ბა­ში, რო­მელ­შიც ფული და სო­ცი­ა­ლუ­რი სტა­ტუ­სი ბა­ტო­ნობს. სწო­რედ ორი დის ცხოვ­რე­ბი­სე­ულ გა­მოც­დი­ლე­ბა­ზე გვი­ამ­ბობს ჯეინ ოს­ტი­ნის პო­პუ­ლა­რუ­ლი რო­მა­ნი "გო­ნე­ბა და გრძნო­ბა". დე­ნი­ელ ჰ. პინ­კი - Drive – რა გვა­მოძ­რა­ვებს სი­ნამ­დვი­ლე­ში? მო­ტი­ვა­ცი­ის სა­ი­დუმ­ლო რო­გორ უნდა შე­უქ­მნა მო­ტი­ვა­ცია ადა­მი­ა­ნებს სამ­სა­ხურ­ში, სკო­ლა­სა და სახ­ლში? და­ი­ვი­წყე ყვე­ლა­ფე­რი, რაც ამ თე­მა­ზე იცო­დი. დე­ნი­ელ ჰ. პინ­კი ყვე­ლა პა­რა­დიგ­მას არ­ღვევს. წარ­სულს ჩა­ბარ­და „დას­ჯა-წა­ხა­ლი­სე­ბის“ მე­თო­დი. დღეს აქ­ტუ­ა­ლუ­რია მო­ტი­ვა­ცი­ის სამი ელე­მენ­ტი: ავ­ტო­ნო­მია – სურ­ვი­ლი, მარ­თო სა­კუ­თა­რი ცხოვ­რე­ბა; და­ოს­ტა­ტე­ბა – უნა­რი, გახ­დე უკე­თე­სი შენს საქ­მი­ა­ნო­ბა­ში; მი­ზა­ნი – სწრაფ­ვა, იყო რა­ღაც უფრო მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნის შე­მად­გე­ნე­ლი ნა­წი­ლი. ჯე­იმზ დაშ­ნე­რი - „ელ­ვა­რე­ბის კოდი“ ოდეს­ღაც სამ­ყა­როს აღ­სას­რუ­ლი დად­გა. ტყე­ე­ბი გა­და­იწ­ვა, ტბე­ბი და მდი­ნა­რე­ე­ბი დაშ­რა. ვირუს­მა მთე­ლი პლა­ნე­ტა და­ა­ა­ვა­და, ოჯა­ხე­ბი გა­ა­ნად­გუ­რა, ძმას ძმა მო­აკ­ვლე­ვი­ნა. მერე კი გა­მოჩ­ნდა უკე­თუ­რი... ისი­ნი პა­სუ­ხებს ეძებ­დნენ. მათ იპო­ვეს იდე­ა­ლუ­რი ბიჭი. ამ ბიჭს თო­მა­სი ერ­ქვა. მან გა­ამ­ჟღავ­ნა სა­ი­დუმ­ლო­ე­ბე­ბი. შე­ი­ტყო არ­ნა­ხუ­ლი ერ­თგუ­ლე­ბის ამ­ბე­ბი. დე­ვიდ ბე­დი­ე­ლი - „სა­ოც­ნე­ბო მშობ­ლე­ბი“ ბარი ამ­ბობს: „მე მინ­და მყავ­დეს უკე­თე­სი მშობ­ლე­ბი“ და უცებ მთე­ლი ოთა­ხი რყე­ვას იწყებს. ბარი ბე­ნეტს თა­ვი­სი სა­ხე­ლი სძულს. ეს მე­ო­რე პუნ­ქტია იმ სი­ა­ში, რო­მელ­შიც ჩა­მოთ­ვლი­ლია, რას უწუ­ნებს მშობ­ლებს. სულ კი ათი მი­ზე­ზი აქვს, რა­ტო­მაც უკე­თეს დედ-მა­მა­ზე ოც­ნე­ბობს. თუმ­ცა, ისე­თი სამ­ყა­როც არ­სე­ბობს, სა­დაც პა­ტა­რე­ბის მშობ­ლებს თვი­თონ ირ­ჩე­ვენ. ამ სამ­ყა­რო­ში მოხ­ვედ­რა ბა­რის­თვის სა­ნუკ­ვა­რი ოც­ნე­ბის ახ­დე­ნას ნიშ­ნავს. მაგ­რამ ყვე­ლა­ფე­რი არც ისე მარ­ტი­ვია, რო­გორც ერთი შე­ხედ­ვით ჩანს... იმი­სათ­ვის, რომ ისარ­გე­ლოთ აუ­დი­ო­წიგ­ნე­ბით, უნდა და­რე­გის­ტრირ­დეთ ვებგ­ვერ­დზე gudabooks.ge და ჩა­მოტვირ­თოთ აპ­ლი­კა­ცია „გუდა“. დე­ტა­ლუ­რი ინ­სტრუქ­ცია იხი­ლეთ ბმულ­ზე

02 ივნისი, 2020 წ.

"კლასიკა-მოკლედ" - სერია, რომელიც ბავშვებს კლასიკურ ლიტერატურასთან დააახლოებს

კლა­სი­კის შე­მოკ­ლე­ბუ­ლი ვა­რი­ან­ტე­ბის გა­მო­ცე­მა მსოფ­ლიო მას­შტა­ბით მი­ღე­ბუ­ლი და ფარ­თოდ გავ­რცე­ლე­ბუ­ლი პრაქ­ტი­კაა. "ეს კლა­სი­კურ ლი­ტე­რა­ტუ­რას­თან მი­ახ­ლო­ე­ბის მარ­ტი­ვი გზაა. "კლა­სი­კა-მოკ­ლედ", უპირ­ვე­ლეს ყოვ­ლი­სა, გათ­ვლი­ლია მო­ზარ­დებ­ზე, რომ­ლე­ბიც დიდ წიგ­ნებ­თან შე­ხე­ბას იწყე­ბენ. რო­გორც წესი, სქელ­ტა­ნი­ა­ნი წიგ­ნე­ბი მათ ცოტა აფრ­თხობთ ხოლ­მე, კლა­სი­კუ­რი ლი­ტე­რა­ტუ­რა კი ძი­რი­თა­დად ასე­თი ფორ­მა­ტი­საა. მე­ო­რე კა­ტე­გო­რი­აა ადა­მი­ა­ნე­ბი, რო­მელ­თაც მო­უც­ლე­ლო­ბი­სა თუ სხვა მი­ზე­ზე­ბის გამო ბევ­რი და­უგ­როვ­და წა­სა­კი­თხი და მის ასა­ნა­ზღა­უ­რებ­ლად დრო არ აქვთ. ისი­ნი შე­მოკ­ლე­ბუ­ლი გა­მო­ცე­მე­ბის სა­შუ­ა­ლე­ბით, მარ­ტი­ვად ახერ­ხე­ბენ გა­მო­ტო­ვე­ბუ­ლი წიგ­ნე­ბის წა­კი­თხვას. ასე­ვე, არ­სე­ბობს ადა­მი­ა­ნე­ბის კა­ტე­გო­რია, რომ­ლებ­საც გა­წე­ლი­ლი პა­სა­ჟე­ბის კი­თხვა არ უყ­ვართ. კლა­სი­კა­ში კი ხში­რად შეხ­ვდე­ბით ბუ­ნე­ბი­სა და გა­რე­მოს აღ­წე­რებს, ხან­გრძლივ მსჯე­ლო­ბებს რე­ლი­გი­ა­სა და ფი­ლო­სო­ფი­ა­ზე. შე­მოკ­ლე­ბუ­ლი ვა­რი­ან­ტი მათ­თვის სა­უ­კე­თე­სო გა­მო­სა­ვა­ლია. ამ ყვე­ლაფ­რის მი­უ­ხე­და­ვად, შე­მოკ­ლე­ბუ­ლი სე­რი­ის გა­მო­ცე­მას დიდი სიფრ­თხი­ლით ვე­კი­დე­ბით", - აღნიშნავს გამომცემლობა "პალიტრა L-ის" მთავარი რედაქტორი, მაია ალუ­და­უ­რი. სე­რია "კლა­სი­კა-მოკ­ლედ" არ არის წიგ­ნის ადაპ­ტი­რე­ბუ­ლი გა­მო­ცე­მა, არა­მედ გა­მორ­ჩე­უ­ლია იმით, რომ ინარ­ჩუ­ნებს ავ­ტო­რის სტილს, წე­რის მა­ნე­რას, ორი­გი­ნა­ლუ­რი ტექ­სტის თა­ვი­სე­ბუ­რე­ბებს. ის გაძ­ლევთ შე­საძ­ლებ­ლო­ბას, რომ მი­ნი­მა­ლურ დრო­ში მაქ­სი­მა­ლუ­რი წარ­მოდ­გე­ნა შე­იქ­მნათ ამა თუ იმ კლა­სი­კო­სის შე­მოქ­მე­დე­ბით მემ­კვიდ­რე­ო­ბა­ზე, გა­ეც­ნოთ მსოფ­ლიო ლი­ტე­რა­ტუ­რის შე­დევ­რებს, რომ­ლებ­მაც წლებ­სა და სა­უ­კუ­ნე­ებს გა­უძ­ლო. სწო­რედ ამ მიზ­ნით შე­იქ­მნა "კლა­სი­კა-მოკ­ლედ" - წიგ­ნე­ბის ილუსტრი­რე­ბუ­ლი კო­ლექ­ცია. კლა­სი­კის შე­მოკ­ლე­ბა მსოფ­ლი­ო­ში მი­ღე­ბუ­ლი პრაქ­ტი­კაა. მას­ზე ისე­თი წამ­ყვა­ნი გა­მომ­ცემ­ლო­ბე­ბი, რო­გო­რი­ცაა oxford, pearson, fleurus, usbourne წე­რენ: სე­რი­ის "კლა­სი­კა-მოკ­ლედ" მთა­ვა­რი მი­ზა­ნია, თა­ნა­მედ­რო­ვე, ახალ­გაზ­რდა, პა­ტა­რა მკი­თხვე­ლებს გა­ვაც­ნოთ კლა­სი­კა. ეს ნა­წარ­მო­ე­ბე­ბი, უფრო ხელ­მი­საწ­ვდო­მი, ად­ვი­ლად წა­სა­კი­თხი და მარ­ტი­ვად გა­სა­გე­ბი ხდე­ბა მათ­თვის. ჩვენ ვეხ­მა­რე­ბით მკი­თხვე­ლე­ბის ახალ თა­ო­ბას, აღ­მო­ა­ჩი­ა­ნონ მსოფ­ლი­ო­ში აღი­ა­რე­ბუ­ლი მწერ­ლე­ბი. ასე­ვე, ვეხ­მა­რე­ბით, ძველ თა­ო­ბას, რომ გა­და­ავ­ლონ თვა­ლი, გა­იხ­სე­ნონ და ხელ­მე­ო­რედ ისი­ა­მოვ­ნონ. ჩვენ კი­თხვას უფრო მარ­ტივს და სა­სი­ა­მოვ­ნოს ვხდით. მთა­ვა­რი მი­ზა­ნია, რომ მე-19 სა­უ­კუ­ნის კლა­სი­კუ­რი ლი­ტე­რა­ტუ­რა გა­ვაც­ნოთ და შე­ვაყ­ვა­როთ თა­ნა­მედ­რო­ვე სა­ზო­გა­დო­ე­ბას. ჩვე­ნი შე­მოკ­ლე­ბუ­ლი წიგ­ნე­ბი, მი­ზან­მი­მარ­თუ­ლია ახალ­გაზ­რდა მკი­თხვე­ლე­ბის­თვის, ვი­საც კი­თხვა უყ­ვარს. ასე­ვე უფ­რო­სე­ბის­თვის, ვი­საც ილუსტრა­ცი­ე­ბი უყ­ვარს. კლა­სი­კა-მოკ­ლედ ეს არის ერ­თგვა­რი შე­სა­ვა­ლი და მომ­ზა­დე­ბა ღრმა კლა­სი­კის­თვის. წიგნები, რომელთაც აერთიანებს სერია "კლასიკა-მოკლედ": ჯეინ ეარი რობინზონ კრუზო ანა კარენინა ქარწაღებულნი 80 000 კილომეტრი წყალქვეშ ჯეინ ოსტინი ოთხმოცი დღე დედამიწის გარშემო სამი მუშკეტერი ოლივერ ტვისტი          

02 ივნისი, 2020 წ.