წიგნი
ქართლის ჭირი III
ავტორი :
ფასი : 13.99 ლარი
ISBN : 9789941246890
აღწერა : გამომცემლობა პალიტრა L გთა ვაზობთ თანამედროვე ქართვე ლი კლასიკოსის გურამ გეგეშიძის ნაწარმოებთა ექვსტომეულს. გურამ გეგეშიძე დაიბადა 1934 წლის 21 ივლისს. იბეჭდება 1957 წლიდან. პირველმა რომანებმა "ცოდვილი" და `სტუმარი" იმთავითვე აღიარება მოუტანა მწერალს. გან სა კუთ რებით ყუ რადსაღებია რომანების ციკლი საერ- თო სათაურით `ქართლის ჭირი~, რომელიც წარმოადგენს XX საუკუნის საქართველოს მხატვრულ -ისტო რიულ მატი ანეს. ამ ციკლის რო მანე ბია: `ხმა მღა ღა დებ ლისა~, `სისხლის წვი მე ბი~, `ნაცრის კოშკი~ და „ნათლის ქრობა“.
Email